Opatření děkana č. 13/2022

Opatření děkana č. 13/2022

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2022/2023

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

V akademickém roce 2022/2023 probíhá závazné přihlašování a zápis studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2 LF UK“) na volitelné předměty přes Studijní informační systém (dále jen SIS).

Čl. II

Závazný zápis (elektronické přihlašování) k VP prostřednictvím SIS

1. Přihlašování na volitelné předměty je nutné provést v SISu pro akademický rok 2022/2023 v termínech:

·       zimní semestr od 12. 9. 2022 19:00 h do 30. 9. 2022 23:59 h;

·       letní semestr od 6. 2. 2023 19:00 h do 12. 2. 2023 23:59 h.

Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky: 

DVxyzzz

D

Vždy D

Identifikátor 2. LF UK

V

Vždy V

Identifikátor VP

x

0 („nula“)

Pro VP vyučované v češtině

A

Pro VP vyučované v angličtině

y

1

VP je určen pro magisterský SP: Všeobecné lékařství

3

VP je určen pro Bc.: SP Fyzioterapie;

7

VP je určen pro NMgr. SP:
- Aplikovaná fyzioterapie
- Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

9

VP je určen pro Bc. SP:
- Všeobecné ošetřovatelství;
- Pediatrické ošetřovatelství;

0

VP je určen pro více SP/SO 2. LF UK

zzz

 

Trojmístný pořadový kód předmětu

 

2. Jeden student by měl mít v jednom okamžiku současně přihlášeny v SISu maximálně 4 VP (systém by automaticky neměl dovolit studentovi přihlášení k dalšímu VP).

3. Systém dovoluje přihlašovat se k jednotlivým VP vždy až do naplnění maximální kapacity předmětu v jednotlivých rozvrhových lístcích.  Maximální kapacita je u rozvrhového lístku viditelná.

Čl. III

Závazný zápis studenta k VP

1. Po uplynutí termínu přihlašování se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.

 Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 16/2021.

2. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 17. 6. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 17. 6. 2022
Účinnost: od 17. 6. 2022
Gestor: Studijní oddělení
Opatření děkana 2/2023 mění a upravuje termín přihlašování na volitelné předměty v letním semestru akademického roku 2022/2023, Zrušeno: OD 6/2023

 

 

 

Vytvořeno: 20. 6. 2022 / Upraveno: 23. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová