Opatření děkana č. 12/2010

Opatření děkana č. 12/2010

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
 

K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK“), čl. 6a odst. 1 Rigorózního řádu UK (dále jen „RŘ UK“) a čl. 13 Opatření rektora č. 6/2010 (dále jen „OR 6/2010“) vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se vypisování témat, odevzdávání, evidence a zpřístupňování závěrečných prací.
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Za závěrečnou práci se považuje bakalářská, diplomová, rigorózní a disertační práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách, v platném znění. Práce má listinnou (tištěnou) podobu a podobu elektronickou.
 2. Na disertační práce se opatření nevztahuje, postup pro odevzdání, zveřejnění bude stanoven zvláštní opatření.
 3. Za odevzdání listinné i elektronické podoby práce a za správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému (dále jen „SIS“) a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou práce odpovídá student, resp. účastník rigorózního řízení (dále jen „student“), za zveřejnění práce odpovídá fakulta.
 4. Z časového hlediska se závěrečné práce dělí dle čl. 4 OR 6/2010 do tří skupin:
  1. „nové práce“, tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010,
  2. „starší práce“, tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010,
  3. „práce před rokem 2006“, tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006.
    
    

Část I.
Bakalářské, diplomové a disertační práce
 
Čl. 2
Fakultní koordinátor, odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty

 

 1. Děkan jmenuje v souladu s čl. 12 odst. 1 OR 6/2010 fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací.
 2. Činnost fakultního koordinátora je rámcově popsána čl. 12 odst. 3 OR 6/2010. Fakultní koordinátor zejména:
  1. komunikuje ve věcech týkajících se evidence závěrečných prací s pověřenou osobou dle čl. 12 odst. 1 OR 6/2010 Ústavu výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT UK“),
  2. pravidelně informuje vedení fakulty o stavu evidence závěrečných prací,
  3. sbírá podněty a připomínky k evidenci a zveřejňování závěrečných prací z pracovišť fakulty a od vedení fakulty a po vyhodnocení na fakultě tyto předává ÚVT UK,
  4. koordinuje činnosti fakulty v oblasti evidence a zveřejňování závěrečných prací v součinnosti s ÚVT UK, tj. uděluje pokyny k provedení příslušných úkolů ve vazbě na evidenci a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací pracovníkům fakulty dle odstavců 3 až 5, a to zejména při činnostech dle odstavce 3 písm. e) a f), odstavce 4 písm. f) a g) a odstavce 5 písm. c), a kontroluje zpracování těchto úkolů.
  Fakultní koordinátor není kontaktní osobou pro studenty. Studenti se obrací se svými dotazy na své vedoucí práce či na pracoviště, které vypsalo příslušné téma práce. Jméno fakultního koordinátora, včetně kontaktních údajů, je uvedeno na ___________.
 3. Vedoucí pracovišť fakulty pro vzdělávací, studijní, vědeckou a odbornou činnost (dále jen „pracovišť“) odpovídají zejména za:
  1. vypsání témat prací,
  2. zadání témat prací studentům,
  3. zaznamenání data odevzdání listinné podoby práce a kontrolu náležitostí odevzdané práce dle čl. 5 odst. 3,
  4. kontrolu záznamu o práci a jeho finalizaci (tj. potvrzení úplnosti záznamu o práci pro jeho zveřejnění) v SIS,
  5. předání tištěné podoby práce do Ústavu vědeckých informací ihned po obhajobě
  6. případné dodání podkladů (listinné podoby práce, elektronické podoby práce, posudků k práci atd.) pro doplnění „starších prací“ do SIS, nejsou-li k dispozici v knihovně fakulty1,
  7. součinnost při identifikaci práce, která je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.
  Vedoucí pracoviště pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků.
 4. Vedoucí ústavu vědeckých informací (knihovna) zodpovídá zejména za:
  1. zpřístupnění tištěné podoby práce
  2. poučení osoby při nahlížení do tištěné podoby práce, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora
  3. zveřejnění informací o kalkulaci nákladů na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin zveřejněné práce a způsob jejich pořizování v případě, že závěrečná práce nebo její část nemá písemnou podobu,
  4. katalogizaci tištěné podoby práce, resp. doplnění automaticky vzniklého katalogizačního záznamu o knihovnické údaje,
   doplnění záznamů „starších prací“, včetně souborů s plnými texty prací a posudků prací do SIS,
  5. součinnost při identifikaci práce, která je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.
  Vedoucí ústavu vědeckých informací (knihovny) pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků knihovny.
 5. Vedoucí Studijního oddělení kontroluje zejména:
  1. správnost a úplnost evidence přihlášek k obhajobě,
  2. správnost a úplnost vložených výsledků obhajob ve studijních povinnostech v SIS a ve spisové dokumentaci studenta, a to pro „nové práce“ i pro „starší práce“ (u „nových prací“ včetně záznamu o průběhu obhajoby),
  3. součinnost při identifikaci studenta a jeho studia, jehož práce je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS,
  4. součinnost při identifikaci autorů starších prací,
  Vedoucí Studijního oddělení pověří prováděním těchto činností referentky Studijního oddělení dle příslušného studijního oboru.
   
   

Čl. 3
Vypisování témat, zadání práce

 

 1. Jednotlivá pracoviště, resp. pracovníci pověření vedoucími jednotlivých pracovišť, vypisují témata prací prostřednictvím SIS. Student může sám navrhnout téma práce a může se též individuálně obrátit na vyučujícího, u kterého má zájem, aby vedl jeho práci. V případě, že se vedoucí práce se studentem domluví, vedoucí sám nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka pracoviště nové téma vypíše v SIS.
 2. Student se může na téma vypsané v SIS hlásit v období daném jednotlivými pracovišti, dle následujícího harmonogramu: Přihlášení k tématu proběhne do konce výuky v letním semestru akademického roku, jež předchází akademickému roku, ve kterém má být práce předložena a obhájena. Přihlášení provede elektronicky v SIS a do 1 měsíce od přihlášení zpracuje a vedoucímu pracoviště odevzdá návrh zadávacího protokolu závěrečné práce. Vedoucí pracoviště posoudí předložený návrh zadávacího protokolu, určí vedoucího práce a předloží zadávací protokol ke schválení věcně příslušnému proděkanovi. Po schválení zadávacího protokolu proděkanem informuje vedoucí pracoviště vedoucího práce. Vedoucí práce potvrdí v SIS přiřazení práce danému studentovi. V případě, že vedoucí práce není akademickým pracovníkem UK 2. LF, potvrdí přiřazení práce danému studentovi v SIS vedoucí pracoviště nebo jím pověřený pracovník. Od tohoto okamžiku je přiřazení práce studentovi závazné. Pověřený pracovník pracoviště vyhotoví listinnou podobu zadání práce s uvedením identifikace studenta, jemuž je práce zadána. Toto zadání schvaluje vedoucí pracoviště svým podpisem. Změna tématu práce je následně možná pouze na základě písemné žádosti studenta, kterou posuzuje vedoucí pracoviště a schvaluje věcně příslušný proděkan.
 3. Od okamžiku závazného přiřazení práce má student možnost v SIS upravovat pouze některé údaje o práci. Zároveň je mu umožněno prostřednictvím SIS ukládat elektronickou podobu práce, jejích příloh a abstraktů.
   
   

Čl. 4
Náležitosti, formální úprava a odevzdání „nové práce“

 

 1. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným SZŘ UK, fakultou a pracovištěm, které téma práce vypsalo, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah dle odstavce 4. Práce musí obsahovat abstrakt, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce, nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program, v němž je student zapsán. Abstrakty musí být vloženy do SIS spolu s elektronickou verzí práce. Práce musí dále obsahovat schválený zadávací protokol (zařazuje se na začátek práce), shrnutí závěrů práce, seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů (včetně webových stránek).
 2. Typografická úprava práce musí odpovídat šabloně a požadavkům, které definují požadovanou úpravu práce. Šablona a požadavky jsou součástí Přílohy 1 tohoto opatření.
 3. Práce musí obsahovat podepsané závazné prohlášení o těchto skutečnostech:
  1. student vypracoval práci samostatně,
  2. všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány,
  3. práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
 4. Rozsah práce musí být nejméně:
  1. bakalářské práce – 40 normostran (72 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh,
  2. diplomové práce – 60 normostran (108 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh,
 5. Závěrečnou práci odevzdá student v termínu určeném jednotlivými pracovišti dle odpovídajícího plánovaného termínu obhajoby (nejpozději však 1 měsíc před obhajobou), a to ve dvojí podobě:
  1. Jeden exemplář práce v tištěné podobě odevzdá student na pracovišti, na němž byla práce studentovi zadána2. Prohlášení uvedené v práci dle odstavce 3 student před odevzdáním práce vlastnoručně podepíše.
  2. Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou), nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 6/2010), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium/ v modulu „Témata prací (Výběr práce)“, a to výhradně v prohledatelném formátu PDF verze 1.3 či vyšší. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF); v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP či TGZ) obsahující všechny přílohy práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě s pracovištěm jiným způsobem.
 6. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.
 7. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad (zejména obsahový) této podoby s její listinnou podobou. Závažný obsahový nesoulad elektronické a listinné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.
 8. V případě, že student po odevzdání elektronické podoby práce v SIS zjistí, že potřebuje v elektronické podobě práce provést dodatečně změny, požádá garanta studijního oboru o odemknutí záznamu o práci v SIS pro úpravy. Odemknutí práce je možné pouze do termínu stanoveného pracovištěm pro odevzdání práce k obhajobě. Pokud je třeba v SIS provést úpravy i po datu určeném pro odevzdání, provede takové změny (změny popisných atributů či vložených souborů, které běžně odevzdává student) na základě souhlasu garanta studijního oboru případně pověřený pracovník pracoviště.
 9. V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student příslušné části do přílohy práce. V takovém případě student navrhne při odevzdání práce v SIS vyloučení příloh práce ze zveřejnění. Návrh může podat též vedoucí práce, a to nejpozději do data obhajoby práce.
   
   

Čl. 5
Přihláška k obhajobě

 

 1. Termín podání přihlášky k obhajobě je dán jednotlivými pracovišti.
 2. Přihláška k obhajobě musí být odevzdána na předepsaném formuláři, jehož elektronická podoba ve formátu RTF a PDF je k dispozici na adrese www.lf2.cuni.cz/studium/formulare-a-poplatky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku student odevzdá na Studijní oddělení fakulty.
 3. Potvrzení přihlášení studenta k obhajobě práce je podmíněno odevzdáním práce v tištěné i elektronické podobě. Pověřený pracovník pracoviště zaznamená v SIS datum odevzdání tištěné podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamenává SIS automaticky. Vedoucí práce provede kontrolu náležitostí odevzdané práce uvedených v čl. 4 a výsledek této kontroly zaznamená do SIS. Pracovník Studijního oddělení na základě těchto informací uvedených v SIS a na základě dalších skutečností rozhodných pro možnost podání přihlášky k obhajobě (zejména dle čl. 7 odst. 7 SZŘ UK) provede potvrzení či nepotvrzení přihlášky studenta k obhajobě.
   
   

Čl. 6
Obhajoba

 

 1. Tištěná podoba odevzdané práce bude k dispozici k nahlédnutí nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby a po dobu dvaceti jedna pracovních dnů po konání obhajoby na pracovišti, které zadalo práci. Součástí zveřejněné informace bude rovněž jméno a příjmení pracovníka, který bude na pracovišti pověřen zajištěním nahlížení do závěrečných prací.
 2. Z práce zpřístupněné postupem dle odstavce 1 je možné pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Pracoviště zajišťuje po dobu zpřístupnění práce na pracovišti činnosti uvedené v čl. 2 odst. 4 písm. c) a d).
 3. Vedoucí práce a oponenti práce se seznámí s elektronickou podobou práce v SIS. Pracoviště může zajistit, že vedoucímu práce a oponentům bude k dispozici též tištěná podoba práce, není to však podmínkou. Tištěná podoba práce bude k dispozici při obhajobě práce.
 4. Po odevzdání práce, nejméně však pět pracovních dnů před konáním obhajoby práce, budou k záznamu o práci v SIS vloženy elektronické podoby posudku vedoucího práce a posudky oponentů tak, aby se s těmito posudky student mohl seznámit. Vedoucí práce a oponenti odevzdají pracovišti též podepsané posudky v tištěné podobě k založení do spisové dokumentace studenta. V odůvodněných případech a po dohodě s vedoucím pracoviště může pověřený pracovník pracoviště do SIS vložit posudek vedoucího práce nebo oponenta v jeho zastoupení.
 5. Po obhajobě vloží vedoucí práce k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby3.
   
   

Čl. 7
Kontrola a zveřejnění práce

 

 1. Po obhajobě práce má autor práce možnost vložit k záznamu o práci v SIS soubor s případnými erraty práce (obsahujícími opravy typografických a obdobných drobných chyb), a to nejpozději do 15 dnů po konání obhajoby.
 2. Po obhajobě práce provede pověřený pracovník pracoviště v SIS kontrolu úplnosti záznamu o práci včetně přiložených souborů dle čl. 2 odst. 3 písm. d) z hlediska náležitostí pro zveřejnění elektronické podoby práce a kontrolu souladu českého a anglického názvu práce s listinnou podobou práce. Po provedení kontroly potvrdí záznam o práci pro zveřejnění provedením tzv. finalizace, a to nejpozději do 20 dní od obhajoby.
 3. Žádost o vyloučení příloh práce ze zveřejnění dle čl. 4 odst. 9 posuzuje děkan (proděkan) fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená do SIS pověřený pracovník Studijního oddělení fakulty před finalizací záznamu o práci dle odstavce 2.
 4. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 11 odst. 1 OR 6/2010 (není-li stanoveno jinak) bude elektronická podoba práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému. Knihovna fakulty provede zveřejnění práce prostřednictvím věcné databáze dle čl. 18a odst. 6 SZŘ UK, resp. čl. 6a odst. 6 RŘ UK.
 5. Vyloučení celé práce ze zveřejnění je možné pouze v případech a postupem uvedeným v čl. 10 OR 6/2010.
 6. Vedoucí práce může v SIS požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění práce dle čl. 11 odst. 2 OR 6/2010, a to nejpozději v den obhajoby práce. Žádost o prodloužení lhůty pro zveřejnění práce posuzuje děkan (proděkan) fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená do SIS pověřený pracovník Studijního oddělení fakulty před finalizací záznamu o práci dle odstavce 2.
 7. Kontrola podobnosti textu práce oproti databázi vzniklé a udržované v rámci meziuniverzitního projektu Theses.cz bude prováděna automaticky po odevzdání elektronické podoby práce, a to do jednoho pracovního dne od odevzdání práce. Výsledek kontroly bude přístupný u záznamu o práci v SIS, a to studentovi – autorovi práce, vedoucímu práce a oponentům.
   
   

Část II.
Rigorózní práce
 
Čl. 8
Uznávání prací

 

V případě, kdy je jako rigorózní práce uznána diplomová či disertační práce, založí referent Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky v SIS záznam o rigorózní práci a záznam o studijní povinnosti s uvedením výsledku obhajoby (datem obhajoby je v tomto případě datum rozhodnutí o uznání práce). Dále k záznamu o práci přiloží příslušné soubory týkající se práce, s výjimkou posudků, které jsou v tomto případě nepovinné.
 
 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 

 1. Doplňování prací do SIS, odevzdaných k obhajobě před nabytím účinnosti tohoto opatření, bude probíhat v následujících termínech vycházejících z čl. 14 odst. 8 OR 6/2010:
  1. pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2010 do 28. 9. 2010 nejpozději do 30. 9. 2011,
  2. pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 nejpozději do 30. 9. 2011,
  3. pro práce odevzdané v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008 nejpozději do 30. 9. 2011
 2. Doplňování „starších prací“ do SIS dle odstavce 1 budou zajišťovat pracovníci knihovny fakulty ve spolupráci s pověřenými pracovníky pracovišť a Studijním oddělením. Fakultní koordinátor a pověření pracovníci pracovišť se v případě nejasností mohou obracet na osoby spojené s danou prací (zejména vedoucí, oponenti) s žádostí o doplnění chybějících údajů či dokumentů k dané práci.
 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 1/2008.
 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 26. 11. 2010.
   
   

1 V případě, že za různé druhy podkladů odpovídají různá pracoviště, dodá každé pracoviště tu část podkladů, za niž odpovídá.
2 Postup může být odlišný pro různé typy prací.
3 Povinnost zveřejňovat záznam o průběhu obhajoby plyne z novely zákona o vysokých školách zákonem č. 159/2010 Sb., a to s účinností od 1. 7. 2010.
 
Příloha č. 1

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
děkan

Platnost a účinnost
Platnost: 26. 11. 2010
Účinnost: od 26. 11. 2010
Gestor: Ústav vědeckých informací
Zrušeno: OD 5/2018
Vytvořeno: 26. 11. 2010 / Upraveno: 20. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK