Opatření děkana č. 1/2011

V Praze dne 27. 1. 2011

Opatření děkana č. 1/2011

 1. Vedoucí učitel každého předmětu definuje rozsah absencí z povinné části výuky, omluvitelný nemocí nebo jinými závažnými důvody, ale na základě vzájemné důvěry není potřeba dokladovat důvod absence písemně. Tento rozsah absencí nesmí překročit 20 % objemu výuky příslušného předmětu.
   
 2. Důvod jakékoliv další absence musí být doložen písemně (zdravotní potvrzení, případně potvrzení o mimořádných událostech) a tento doklad musí být odevzdán vedoucímu učiteli předmětu, který jej posoudí a rozhodne o dalším postupu. Vedoucí učitel předmětu je povinen tyto doklady uchovat do skončení výuky studenta v daném oboru, a pak je odevzdat spolu s výsledkem zkoušky (zápočtu) na Studijní oddělení, kde budou archivovány v dokumentaci studenta.
   
 3. Doložené a omluvené absence musí být řádně nahrazeny podle pokynů vedoucího učitele oboru. Pokud výuku nahradit nelze nebo pokud rozsah absencí přesahuje více než 30 % objemu povinné výuky, je nutno konsultovat příslušného studijního proděkana a dohodnout další postup, např. ISP.
   
 4. Ukládám přednostům, aby na webových stránkách uveřejnili procento maximálně přípustných omluvených absencí (viz bod 1) a způsob nahrazování doložených omluvených absencí (viz bod 3), vždy nejpozději do zač. semestru (počínaje letním sem. 2010/11).
   
 5. Tzv. předtermíny zkoušek lze vypsat jen po uplynutí nejméně 80 % rozsahu veškeré výuky předmětu. O možnosti skládat zkoušku v předtermínu rozhoduje individuálně příslušný asistent doporučením a vedoucí oboru definitivním schválením.
   
 6. Omezení z bodu 5 se nevztahuje na zkoušky, dokladující nabytí znalostí předchozím studiem jinde (např. zkouška z anglické lékařské terminologie) – časný termín takových zkoušek je odsouhlasen vedením fakulty a tato skutečnost je zveřejněna na webových stránkách fakulty. Omezení z bodu 5 se rovněž nevztahuje na rozdílové zkoušky, povolené studijním proděkanem nebo děkanem.
   
 7. Toto Opatření vstupuje v platnost 1. 2. 2011 a nahrazuje v plném rozsahu Opatření č. 11/2010.

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

Platnost a účinnost
Platnost: 1. 2. 2011
Účinnost: od 1. 2. 2011
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 4/2022
Vytvořeno: 27. 1. 2011 / Upraveno: 23. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Renata Habětínová