Opatření děkana č. 1/2008

Opatření děkana č. 1/2008

o zveřejňování závěrečných prací

Čl. I
 

 1. Podle ust. § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) je vysoká škola povinna nevýdělečně zveřejňovat závěrečné, tj. bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje.
   
 2. Podle téhož ustanovení musí být závěrečné práce odevzdané uchazečem k obhajobě zveřejněny k nahlížení veřejnosti nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby, a to v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny.
   
 3. Odevzdáním práce autor podle zákona souhlasí se zveřejněním své práce, bez ohledu na výsledek obhajoby.
   

Čl. II
 

 1. K provedení čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, kterým se upravuje zveřejňování závěrečných prací na univerzitě, vydávám toto opatření o zveřejňování závěrečných prací na 2. lékařské fakultě (dále jen 2. LF).
   

Čl. III
 

 1. Nevylučuje-li to povaha závěrečné práce odevzdané k obhajobě, odevzdá ji student fakultě i v elektronické podobě nejpozději 30 dnů přede dnem obhajoby. Nejedná-li se o bakalářskou práci, odevzdá student současně i abstrakt, který je součástí závěrečné práce, a to v českém a anglickém jazyce, nebo v jazyce, v němž je uskutečňován studijní program, ve kterém je student zapsán.
   
 2. Závěrečné práce se ve lhůtách stanovených čl. 18a odst. 1 a 6 Studijního a zkušebního řádu zveřejňují ve studovně Ústavu vědeckých informací (ÚVI).
   
 3. Práce, které obsahují údaje mající charakter citlivých údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zvl. § 4, 9, 10 zákona) se nezveřejňují. O nezveřejnění práce rozhoduje na základě písemně podané a zdůvodněné žádosti autora práce:
  1. proděkan, který řídí doktorské studijní programy a rozhoduje o právech a povinnostech jejich studentů – v případě disertačních prací,
  2. garant studijního oboru – v případě bakalářských a diplomových prací.
  Písemné rozhodnutí oprávněné osoby se uchovává v místě zveřejnění závěrečných prací a zpřístupní se každému, kdo o nahlédnutí do práce projeví zájem.
   

Čl. IV
 

 1. Předání odevzdaných závěrečných prací a jejich elektronické podoby do ÚVI zajišťují:
  1. Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky – v případě disertačních prací,
  2. garanti studijního oboru – v případě bakalářských a diplomových prací,
  tak, aby bylo možno zachovat lhůty stanovené pro zveřejnění práce.
   

Čl. V
 

 1. Formální úprava práce v tištěné i elektronické podobě je specifikována v Prováděcím předpisu k tomuto Opatření děkana o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupňování.
   
 2. Povinnou přílohou práce v tištěné formě je licenční smlouva.
   
 3. Povinnou přílohou práce v elektronické formě je licenční smlouva.
   
 4. Licenční smlouva, která se uzavírá mezi Univerzitou Karlovou v Praze, 2. lékařskou fakultou (dále jen UK 2. LF), zastoupenou děkanem jako nabyvatelem licence a autorem díla, se uzavírá po úspěšné obhajobě příslušné práce. V případě nesouhlasu autora díla s poskytnutím licence, je tato skutečnost autorem písemně vyjádřena v příslušném oddíle Licenční smlouvy. Licenční smlouva se vyhotovuje trojmo, kdy jeden stejnopis podepsané licenční smlouvy zůstává autorovi, jeden stejnopis zůstává na příslušné fakultě a jeden stejnopis je přiložen k práci, která se odevzdává do Ústavu vědeckých informací.
   

Čl. VI
 

 1. Shromažďováním, uchováváním, zpracováním a zpřístupněním prací je pověřen Ústav vědeckých informací UK 2. LF.
   
 2. Práce v elektronické formě jsou zpřístupněny v databázi vysokoškolských kvalifikačních prací v Repozitáři UK v souladu s dispozicemi autora uvedenými v licenční smlouvě.
   

Čl. VII
 

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem vydání.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti 9. 1. 2008.
   

V Praze dne 9. 1. 2008

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Děkan UK 2. LF
 


 
Další informace v prováděcím předpise:

Platnost a účinnost
Platnost: 9. 1. 2008
Účinnost: od 9. 1. 2008
Gestor: Ústav vědeckých informací
Zrušeno: OD 12/2010
Vytvořeno: 9. 1. 2008 / Upraveno: 20. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová