Opatření děkana č. 10/2019

Opatření děkana č. 10/2019

Přidělování finanční podpory studentům v rámci podpory internacionalizace

na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla přidělování finanční podpory studentům v rámci podpory internacionalizace na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).

Čl. II

Studenti pregraduální žádající o podporu mimo fakultou organizované výzvy
a ERASMUS (Freemovers)

1. Studenti mohou žádat o:

1.1 Příspěvek na aktivní účast na mezinárodním kongresu – pasivní účast není podpořena.

1.2 Příspěvek na stáž na zahraničním pracovišti.
2. Administrativní podmínky:

2.1 Žádost musí být podána výlučně na formuláři 2. LF UK, který je k tomu určen.

 

2.2 Žádost musí být podána výlučně cestou Oddělení pro doktorské studium a zahraniční záležitosti, na žádosti podávané jinou cestou nebude brán zřetel.

 

2.3 Žádost o příspěvek na aktivní účast na kongresu musí být doložena potvrzením o přijetí abstraktu k prezentaci a následným doložením potvrzení o účasti

 

2.4 Žádost o příspěvek na stáž musí být doložena potvrzením o přijetí studenta na stážujícím pracovišti, po návratu ze stáže student doloží potvrzení o absolvování stáže.

 

2.5 Pro stáže s délkou pobytu tři týdny a více studenti přednostně podávají žádosti přes Fond mobility UK nebo POINT UK. Pokud tak neučiní, musí ve své žádosti výslovně zdůvodnit, proč nežádali o finanční podporu výše uvedeným způsobem. Bez zdůvodnění nebude na žádost brán zřetel. Přiznaná podpora z Fondu mobility nebo fondu POINT UK není důvodem k odmítnutí žádosti fakultou – naopak kvalitní a dobře zdokumentované stáže mohou být podpořeny z Fondu mobility nebo fondu POINT UK i z podpory internacionalizace 2. LF UK.

 

2.6 Pokud bude žádaná částka výrazně překračovat obvyklé sumy, může to být důvodem k zamítnutí žádosti. Student bude vyzván k doplnění rozpisu nákladů dle položek (např. náklady na dopravu, náklady na ubytování atd.)

3.Pravidla pro přiznání příspěvku:

3.1 Příspěvek může být přiznán pouze v případě, že žádost má všechny administrativní náležitosti a je dostatečně zdůvodněná.

3.2 Příspěvek na účast na kongresu může být:

 

3.2.1 Maximálně 10.000,- Kč v případě aktivní účasti, přiznaná částka se určuje podle destinace a kvality kongresu.

 

3.2.2 Zvýšen individuálně po předchozím schválení vedením fakulty, pokud se jedná o mimořádně dobrý prezentovaný projekt případně aktivní prezentaci fakulty.

 

3.2.3 Fakulta přiznává příspěvek na kongres studentovi zpravidla 1x ročně.

 

3.2.4 Fakulta má právo zamítnout žádost v případě kongresů bez jasné odborné kvality.

 

3.3 Příspěvek na pobytovou stáž:

 

3.3.1 Není-li řečeno jinak, může být podpora maximálně 20.000,- Kč.

 

3.3.2 Vypočítává se jako maximálně 40 % žádané částky při zohlednění délky pobytu a lokality.

 

3.3.3 Částka může být navýšena u humanitárních aktivit a u aktivit propagujících fakultu.

 

3.3.4 Částka může být navýšena po předchozím schválení vedením fakulty v případě dlouhodobé a dobře dokumentované stáže zahrnující prokazatelně výzkumné aktivity.

 

3.3.5 V případě velkého množství žádostí o podporu je přednostně podpořena stáž s výzkumnou aktivitou.

 

3.3.6 Fakulta poskytuje příspěvek zpravidla na jednu stáž studentovi ročně.

Čl. III

Studenti doktorského studia žádající o podporu mimo fakultou organizované výzvy
a ERASMUS

1. Studenti mohou žádat o:

  1. Příspěvek na stáž na zahraničním pracovišti.

2. Administrativní podmínky:

2.1 Žádost musí být podána výlučně na formuláři 2. LF UK, který je k tomu určen.

 

2.2 Žádost musí být podána výlučně cestou Oddělení pro doktorské studium a zahraniční záležitosti, na žádosti podávané jinou cestou nebude brán zřetel.

 

2.3 Žádost o příspěvek na stáž musí být doložena potvrzením o přijetí studenta na stážujícím pracovišti, po návratu ze stáže student doloží potvrzení o absolvování stáže.

 

2.4 Pro stáže s délkou pobytu tři týdny a více studenti přednostně podávají žádosti přes Fond mobility UK nebo POINT UK. Pokud tak neučiní, musí ve své žádosti výslovně zdůvodnit, proč nežádali o finanční podporu výše uvedeným způsobem. Bez zdůvodnění nebude na žádosti brán zřetel. Přiznaná podpora z Fondu mobility nebo fondu POINT UK není důvodem k odmítnutí žádosti fakultou – naopak kvalitní a dobře zdokumentované stáže mohou být podpořeny z Fondu mobility nebo fondu POINT UK i z podpory internacionalizace 2. LF UK. Výjimku tvoří studenti kombinovaného studia, kteří o podporu z Fondu mobility žádat nemohou.

 

2.5 Pokud bude žádaná částka výrazně překračovat obvyklé sumy, může to být důvodem k úplnému zamítnutí žádosti. Student bude vyzván k doplnění rozpisu nákladů dle položek (např. náklady na dopravu, náklady na ubytování atd.)

3. Pravidla pro přiznání příspěvku:

3.1 Příspěvek může být přiznán pouze v případě, že žádost má všechny administrativní náležitosti a je dostatečně zdůvodněná.

3.2 Příspěvek na pobytovou stáž:

3.2.1 Není-li řečeno jinak, může být maximálně 30.000,- Kč.

3.2.2 Vypočítává se jako maximálně 50 % žádané částky při zohlednění délky pobytu a lokality.

3.2.3 Částka může být navýšena u humanitárních aktivit a u aktivit propagujících fakultu.

3.2.4 Částka může být navýšena po předchozím schválení vedením fakulty v případě dlouhodobé a dobře dokumentované stáže zahrnující prokazatelně výzkumné aktivity.

Čl. IV

Studenti pregraduální vyjíždějící na stáž v rámci fakultou organizované výměny studentů

1. Fakulta podpoří v jednom akademickém roce výměnu šesti studentů následovně:

1.1  Wakayama Medical University – 2 studenti, příspěvek 20.000,- Kč na studenta.

1.2 Seoul National University College of Medicine – 2 studenti, příspěvek 20. 000,- Kč na studenta.

1.3 Nizhny Novgorod State Medical Academy – 2 studenti, příspěvek 10.000,- Kč na studenta.

2. Příspěvek je přiznán studentovi na základě umístění v rámci výběrového řízení, které se koná 1x v akademickém roce a termín je předem oznámen na webu fakulty.

3. Ve výběrovém řízení je hodnoceno body:

3.1 dosažení celkového průměru v rámci studia – preferováni jsou studenti s lepším průměrem;

3.2 mimoškolní aktivity pro fakultu nebo dobrovolnické a humanitární aktivity;

3.3 hodnocení studenta při pohovoru.

4. V případě rovnosti pořadí má přednost student, který dosud zahraniční stáž podpořenou fakultou neabsolvoval.

5. Student nemůže absolvovat stáž opakovaně na stejném místě. Výjimku může udělit vedení fakulty.

6. Příspěvek může být přiznán pouze v případě, že student absolvuje čtyři týdny stáže a doloží je potvrzením po návratu.

7. Zkrácení stáže je povoleno pouze ze zdravotních důvodů doložených potvrzením od lékaře.

8. V případě, že student stáž bezdůvodně zkrátí, bude fakulta požadovat vrácení celé podpory.

Čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

2. Toto opatření děkana je účinné od akademického roku 2019/2020.

 

V Praze dne 11. 9. 2019

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 11. 9. 2019
Účinnost: od akademického roku 2019/2020

 

Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušeno: OD 7/2021
Vytvořeno: 11. 9. 2019 / Upraveno: 11. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová