Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“)

usnesl na tomto Jednacím řádu vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Vědecká rada 2. lékařské fakulty (dále jen „vědecká rada“) je samosprávným akademickým orgánem 2. lékařské fakulty (dále jen „fakulta“) ve smyslu § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. Postavení a činnost vědecké rady upravuje zákon o vysokých školách.[1]

Čl. 2

Působnost

 1. Vědecká rada fakulty
  1. projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen „UK“),
  2. projednává návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,
  3. schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  4. navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,[2]
  5. vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem,[3]
  6. projednává návrh na zrušení studijního programu,[3]
  7. vyjadřuje se k návrhu děkana na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,
  8. podává návrh na udělení medaile Univerzity Karlovy nebo fakulty.[4]
 2. Vědecká rada se dále vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity[5] anebo fakulty.

Čl. 3

Složení

 1. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce UK.
 2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty (dále jen „senát“).
 3. Děkan do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na vyslovení souhlasu s odvoláním a jmenováním členů vědecké rady.
 4. Děkan může čestným členem vědecké rady jmenovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu; čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.

Čl. 4

Zasedání

 1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nebo jím pověřený proděkan nejméně pětkrát za rok.
 2. Časový plán zasedání vědecké rady a jeho program stanovuje děkan.
 3. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů.
 4. Časový plán zasedání a jeho program se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu ve veřejné části internetových stránek fakulty.
 5. Před každým zasedáním je členům vědecké rady elektronicky odeslána pozvánka a zpravidla též podklady k jednotlivým bodům, které budou projednávány, a to zpravidla sedm dnů předem. Ve výjimečných a odůvodněných případech, zejména kvůli časové tísni či naléhavost projednávané problematiky, mohou být podkladové materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním.
 6. Zápis ze zasedání vědecké rady ověřuje děkan.
 7. Zápis ze zasedání vědecké rady se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Čl. 5

Průběh jednání

 1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.
 2. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením její člen, proděkan, člen předsednictva senátu a dále čestný člen vědecké rady. Další osoby či vyžádaní odborníci mohou vystoupit pouze na základě souhlasu vědecké rady.
 3. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana nebo proděkana, pověřeného vedením jednání, může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání nebo jeho část budou prohlášeny za neveřejné, jestliže by veřejnost při jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty či UK.
 4. Jednání vědecké rady při projednávání návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem je zpravidla po dobu přípravné rozpravy k odůvodnění výsledku hlasování neveřejné.

Čl. 6

Usnesení

 1. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích řádných členů.
 2. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného,[6] je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.
 3. Návrh v řízení ke jmenování profesorem, popřípadě docentem, nebude projednáván, pokud se zasedání účastní méně než dvě třetiny všech řádných členů vědecké rady. Takový návrh lze projednat, pokud s takovým postupem uchazeč o jmenování profesorem, popřípadě docentem, vyslovil souhlas.[7]
 4. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Hlasování je veřejné, pokud vědecká rada nerozhodne jinak.
 5. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada v případech stanovených zákonem nebo vnitřním předpisem UK či fakulty, zejména v souvislosti s řízením ke jmenování profesorem a s habilitačním řízením, anebo pokud se na tajném hlasování vědecká rada usnesla.
 6. Člen vědecké rady své hlasování vyznačí na hlasovacím lístku.

Čl. 7

Pravidla hlasování per rollam

 1. Jde-li o neodkladnou záležitost, nebo o návrh k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, může být děkanem nebo jím písemně pověřeným proděkanem vyhlášeno hlasování mimo zasedání vědecké rady (dále jen „hlasování per rollam“). Hlasovat per rollam nelze o návrzích na jmenování profesorem, o návrzích na obsazení pracovního místa mimořádného profesora, o návrzích na jmenování docentem a o návrzích na udělení titulu doktor honoris causa. Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů vědecké rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval.
 2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou všem členům vědecké rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení návrhu a hlasování, která nesmí být kratší než pět dnů od rozeslání.
 3. Hlasování je veřejné. Člen vědecké rady zašle vyplněný hlasovací formulář, který obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlasování (ano/ne/zdržuji se) ve lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 2, jinak je jeho hlas neplatný. Stejnou formou a ve stejné lhůtě může člen vědecké rady hlasování per rollam odmítnout.
 4. Návrh při hlasování per rollam se považuje za schválený, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké rady, to neplatí, jestliže hlasování per rollam o návrhu odmítla nejméně jedna třetina všech členů vědecké rady.

Čl. 8

Zabezpečení činnosti

Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát fakulty.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 24. 1. 2014 se zrušuje.
 2. Tento Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.[8]
 3. Tento jednací řád vědecké rady nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017.

 

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 24. 5. 2017

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2. 6. 2017

 

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 

[1] § 29, § 30 zákona o vysokých školách

[2] čl. 3 Akreditačního řádu UK

[3] čl. 28 odst. 2 Akreditačního řádu UK

[4] čl. 3 písm. g), čl. 6 písm. c) Řádu pro udělování medailí UK

[5] např. čl. 6 odst. 1 Grantového řádu UK

[6] § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách

[7] Čl. 3 odst. 7 a čl. 12 odst. 5 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

[8] § 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách

Změna Jednacího řádu vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (22. 1. 2021)

ZMĚNA JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) usnesl na této změně Jednacího řádu Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. I

Jednací řád Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. června 2017 se mění takto:

1.  Za čl. 4 se vkládá nový čl. 4a, který včetně nadpisu zní:

„Čl. 4a

Hybridní nebo distanční způsob zasedání vědecké rady

1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud

a)  z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

b) z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

c) se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného vědecká rada usnese na svém zasedání nebo hlasováním mimo zasedání vědecké rady podle čl. 7.

2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.

3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání vědecké rady stanoví děkan opatřením.“

2.   Za čl. 7 se vkládá nový čl. 7a, který včetně nadpisu zní:

„Čl. 7a

Zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

1. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou zasedat hybridně nebo distančně.

2. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou hlasovat elektronickým způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.

3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání a elektronického hlasování habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem stanoví děkan opatřením.“  

Čl. II

1.   Změna Jednacího řádu Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 20. ledna 2021.

2.   Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1)

3.   Tato změna Jednacího řádu Vědecké rady 2. lékařské fakulty nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí platnosti.

  MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
předseda Akademického senátu 2. LF UK
 

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 

 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK


1) Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 22. 1. 2021

I. úplné znění Jednacího řádu vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

ze dne  22. ledna 2021

Akademický senát 2. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Vědecká rada 2. lékařské fakulty (dále jen "vědecká rada") je samosprávným akademickým orgánem 2. lékařské fakulty (dále jen "fakulta") ve smyslu § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. Postavení a činnost vědecké rady upravuje zákon o vysokých školách[1].

Čl. 2

Působnost

1. Vědecká rada fakulty

 1. projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem Univerzity Karlovy (dále jen "UK"),
 2. projednává návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,
 3. schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě,
 4. navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují
  na fakultě[2],
 5. vykonává působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem,
 6. projednává návrh na zrušení studijního programu[3],
 7. vyjadřuje se k návrhu děkana na podání žádosti o akreditaci habilitačního řízení
  a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách,
 8. podává návrh na udělení medaile Univerzity Karlovy nebo fakulty.[4]

2. Vědecká rada se dále vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity [5]anebo fakulty.

Čl. 3

Složení

1. Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce UK.

2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty (dále jen "senát").

3. Děkan do tří měsíců po svém jmenování předloží senátu návrh na vyslovení souhlasu s odvoláním a jmenováním členů vědecké rady.

4. Děkan může čestným členem vědecké rady jmenovat význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu; čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.

Čl. 4

Zasedání

1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nebo jím pověřený proděkan nejméně pětkrát za rok.

2. Časový plán zasedání vědecké rady a jeho program stanovuje děkan.

3. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů.

4. Časový plán zasedání a jeho program se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu
ve veřejné části internetových stránek fakulty.

5. Před každým zasedáním je členům vědecké rady elektronicky odeslána pozvánka
a zpravidla též podklady k jednotlivým bodům, které budou projednávány, a to zpravidla sedm dnů předem. Ve výjimečných a odůvodněných případech, zejména kvůli časové tísni či naléhavosti projednávané problematiky, mohou být podkladové materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním.

6. Zápis ze zasedání vědecké rady ověřuje děkan.

7. Zápis ze zasedání vědecké rady se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Čl. 4a

Hybridní nebo distanční způsob zasedání vědecké rady

1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud

a) z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

b) z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,

c) se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného vědecká rada usnese na svém zasedání nebo hlasováním mimo zasedání vědecké rady podle čl. 7.

2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.

3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání vědecké rady stanoví děkan opatřením.

Čl. 5

Průběh jednání

1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.

2. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením její člen, proděkan, člen předsednictva senátu a dále čestný člen vědecké rady. Další osoby či vyžádaní odborníci mohou vystoupit pouze na základě souhlasu vědecké rady.

3. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana nebo proděkana, pověřeného vedením jednání, může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za neveřejné, jestliže by veřejnost při jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty či UK.

4. Jednání vědecké rady při projednávání návrhu na jmenování docentem nebo návrhu na jmenování profesorem je zpravidla po dobu přípravné rozpravy k odůvodnění výsledku hlasování neveřejné.

Čl. 6

Usnesení

1. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích řádných členů.

2. Nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného,[6] je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.

3. Návrh v řízení ke jmenování profesorem, popřípadě docentem, nebude projednáván, pokud se zasedání účastní méně než dvě třetiny všech řádných členů vědecké rady. Takový návrh lze projednat, pokud s takovým postupem uchazeč o jmenování profesorem, popřípadě docentem, vyslovil souhlas.[7]

4. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Hlasování je veřejné, pokud vědecká rada nerozhodne jinak.

5. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada v případech stanovených zákonem nebo vnitřním předpisem UK či fakulty, zejména v souvislosti s řízením ke jmenování profesorem a s habilitačním řízením, anebo pokud se na tajném hlasování vědecká rada usnesla.

6. Člen vědecké rady své hlasování vyznačí na hlasovacím lístku.

Čl. 7

Pravidla hlasování per rollam

1. Jde-li o neodkladnou záležitost, nebo o návrh k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, může být děkanem nebo jím písemně pověřeným proděkanem vyhlášeno hlasování mimo zasedání vědecké rady (dále jen "hlasování per rollam"). Hlasovat per rollam nelze o návrzích na jmenování profesorem, o návrzích na obsazení pracovního místa mimořádného profesora, o návrzích na jmenování docentem a o návrzích na udělení titulu doktor honoris causa. Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů vědecké rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval.

2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou všem členům vědecké rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení návrhu a hlasování, která nesmí být kratší než pět dnů od rozeslání.

3. Hlasování je veřejné. Člen vědecké rady zašle vyplněný hlasovací formulář, který obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlasování (ano/ne/zdržuji se) ve lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 2, jinak je jeho hlas neplatný. Stejnou formou a ve stejné lhůtě může člen vědecké rady hlasování per rollam odmítnout.

4. Návrh při hlasování per rollam se považuje za schválený, pokud s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké rady, to neplatí, jestliže hlasování per rollam o návrhu odmítla nejméně jedna třetina všech členů vědecké rady.

Čl. 7a

Zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

1. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou zasedat hybridně nebo distančně.

2. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou hlasovat elektronickým způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.

3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání a elektronického hlasování habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem stanoví děkan opatřením.

Čl. 8

Zabezpečení činnosti

Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát fakulty.

Čl. 9

Závěrečná ustanoveni

1. Jednací řád Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 24. 1. 2014 se zrušuje.

2. Tento Jednací řád Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.[8]

3. Tento jednací řád vědecké rady nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017.

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 24. 5. 2017

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2. 6. 2017

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda Akademického senátu 2. LF UK
 

 

 prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 

Změna Jednacího řádu Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (první změna) byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 20. 1. 2021. Tato změna nabyla platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy, která byla schválena dne  22. 1. 2021. Změna předpisu nabyla účinnosti dnem následujícím  po dni nabytí platnosti.


[1] § 29, § 30 zákona o vysokých školách

[2] čl. 3 Akreditačního řádu UK

[3] čl. 28 odst. 2 Akreditačního řádu UK

[4] čl. 3 písm. g), čl. 6 písm. c) Řádu pro udělování medailí UK

[5] např. čl. 6 odst. 1 Grantového řádu UK

[6] § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách

[7] Čl. 3 odst. 7 a čl. 12 odst. 5 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy

[8] § 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách

 
Platnost a účinnost
Platnost: 2. 6. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 (trvá)


Předchozí znění

Vytvořeno: 13. 6. 2017 / Upraveno: 4. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.