Jak se stát školitelem

V souladu s Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., část druhá, hlava II, kapitola H, bod II, odst. 2 a Opatřením rektora č. 13/2019, čl 14, odst. 3 mohou být školiteli pouze docenti a profesoři a popřípadě další odborníci s vědeckou hodností a tvůrčí činností, která odpovídá obsahovému zaměření disertační práce, schválení Vědeckou radou (VR) fakulty. Oborová rada (dále jen OR) tedy navrhuje školitele pro jednotlivé studenty s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření a potřebám. Školitele na základě takových návrhů a po následném schválení VR jmenuje (popř. odvolává) děkan fakulty, na které je student zapsán. Vnitřní předpisy fakulty stanovující pravidla možného výkonu činnosti školitele se vztahují výlučně na zaměstnance příslušné zúčastněné fakulty a nelze je vztahovat na školitele z jiné zúčastněné fakulty. Jmenování školitelů na 2. LF UK je upraveno v Opatření děkana č. 11/2017, čl. 4.

Požadavky každé OR jsou odlišné. Obecně ale platí, že je třeba dodat: 

 • stručnou žádost o místo školitele adresovanou děkanovi fakulty, jejíž součástí je souhlas vedoucího školicího pracoviště (ředitele, přednosty); není předepsán žádný formulář
 • odborný životopis
 • vyplněný formulář pro školitele – tzv. formulář „C“
 • seznam všech publikací in extenso
 • návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium
 • vědecký titul za jménem (Ph.D., CSc., DrSc.)

Podepsanou žádost se všemi přílohami je nutné zaslat na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK, a to na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání všech příloh také v elektronické podobě na adresu: 

Žádost o zařazení mezi konzultanty

Konzultanta jmenuje a odvolává děkan fakulty na návrh OR. Návrh podává školitel, případně student. Pokud návrh podává student, musí vyplnit a odevzdat Žádost o přidělení konzultanta. Podmínky pro zařazení mezi konzultanty jsou stejné jako podmínky pro školitele (viz výše).

Biologie a patologie buňky

Informace pro školitele

 1. žádost se souhlasem nadřízeného (vedoucího, přednosty ústavu)
 2. téma práce, které budete školit
 3. seznam publikací za 5 let k tématu práce
 4. vědecký titul za jménem, minimálně titul Ph.D., CSc.
 5. odborný životopis
 6. vyplněný formulář „C“

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v elektronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Biologie a patologie buňky.

Experimentální chirurgie

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, se souhlasem vedoucího školicího pracoviště (přednosta)
 2. životopis
 3. vyplněný formulář „C“, žadatel musí mít minimálně 2 publikace s IF (nemusí být 1. autor) za posledních 5 let bez citačních ohlasů
 4. seznam všech publikací in extenso
 5. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (webové stránky AV ČR)
 6. vědecký titul za jménem

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v elektronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Experimentální chirurgie.

Fyziologie a patofyziologie člověka

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště (přednosta)
 2. strukturovaný životopis
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít minimálně 5 prací s IF za posledních 5 let, citační ohlas 22 a více)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium
 5. minimální doba mezi úspěšným ukončením doktorského studia a žádostí o školitelství jsou 3 roky

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v elektronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Fyziologie a patofyziologie člověka.

Kineziologie a rehabilitace

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím pracoviště
 2. strukturovaný profesní životopis
 3. vyplněný formulář „C“
 4. žadatel musí mít minimálně tři publikace s IF za posledních pět let, přičemž žadatel musí být buď prvním, posledním, nebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací
 5. seznam impaktovaných publikací za posledních 10 let
 6. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v elektronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedkyni OR Kineziologie a rehabilitace.

Neurovědy

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště
 2. životopis
 3. vyplněný formulář „C“
 4. žadatel musí mít minimálně 3 publikace s IF s celkovým součtem 1,5 za 3 roky, přičemž žadatel musí být buď prvním, nebo posledním, anebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací, nebo musí mít H index 10 a vyšší
 5. seznam 3–5 impaktovaných publikací za poslední 3 roky (formát citací dle Vancouverské normy, IF se píše až za publikaci a uvádí se výše v roce publikace)
 6. minimální odstup od obhajoby Ph.D. 3 roky
 7. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium

Školitel a případně student mohou zažádat o přidělení školitele – konzultanta.

Konzultantem v OR Neurovědy se může stát pouze odborník, který byl schválen OR Neurovědy po splnění stejných podmínek, jako platí pro školitele (je tedy zařazen v seznamu školitelů OR Neurovědy).

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v elektronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Neurovědy.

Preventivní medicína

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště
 2. životopis
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít minimálně 3 publikace s IF 1,0 nebo vyšší za poslední 3 roky)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (webové stránky AV ČR)
 5. publikace vztahující se k tématu
 6. výzkumné zaměření

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v elektronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedovi OR Preventivní medicína.

Zobrazovací metody v lékařství

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště
 2. strukturovaný životopis
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít minimálně 5 prací s IF za posledních 5 let, citační ohlas 22 a více)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium

Podepsané podklady pošlete poštou na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání v elektronické podobě na adresu: . Následně budou zaslány předsedkyni OR Zobrazovací metody v lékařství.

Informace o metodických seminářích pro školitele a další důležité odkazy (metodika odměn pro školitele, studijní agenda školitele aj.) jsou k dispozici zde.

Vydáno: 21. 6. 2013 / Poslední aktualizace: 30. 5. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.