Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Zaměření pracoviště:

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol vznikla na jaře roku 2021. Jedná se o společné diagnosticko-terapeutické lůžkové zařízení 2. LF UK a FN Motol určené pro akutní geriatrickou péči, integrálně sloužící současně pro pregraduální i postgraduální výuku geriatrie (klinické gerontologie) v rámci vnitřního lékařství.

Profil pacientů: akutní zhoršení, interně polymorbidní geriatrický pacient s předpokladem zlepšení po intenzivní terapii

Pregraduální pedagogická činnost:  Magisterské studium 3.–6. ročník

Bakalářské studium fyzioterapie – Interna a gerontologie

Bakalářské studium Všeobecná sestra ošetřovatelská péče v interních oborech, Ošetřovatelská péče o seniory

Postgraduální výuka: rozšíření stávající akreditace pro obor Geriatrie na pracoviště II. typu umožňující kompletní vzdělávání před atestací z oboru Geriatrie

Vědeckovýzkumná činnost: akcentace zejména epidemiologických studií

Vytvořeno: 12. 9. 2021 / Upraveno: 3. 10. 2021