Zápis z 8. zasedání VR ze dne 18. 10. 2001

Datum konání: 
18. 10. 2001

Vědecká rada

Zápis z 8. zasedání vědecké rady UK 2. lékařské fakulty ze dne 18. 10. 2001

 
Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 


 
PROGRAM:
 

 1. ZAHÁJENÍ
   
 2. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
   
  • představení nových pracovníků fakulty
    
   doc. Ing. Jindřiška Heřmanská, CSc.

   Ústav biofyziky UK 2. LF
    
   RNDr. Petr Heřman
   Ústav biofyziky UK 2. LF
    
   Mgr. Ivana Voleníková
   Interní klinika UK 2. LF a FN Motol
    
   MUDr. Roman Chmel
   Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol
    
   MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
   I. dětská klinika UK 2. LF a FN Motol
 3. JMENOVACÍ ŘÍZENÍ PROFESOREM

  doc. RNDr.. Václav Hampl, DrSc.

  docent Ústavu fyziologie UK 2. LF Praha
  v oboru lékařská fyziologie
  název inaugurační přednášky:
  „Účinky hypoxie na plicní a fetoplacentární cévy“.
   
 4. UDĚLENÍ VĚDECKÝCH HODNOSTÍ „KANDIDÁT LÉKAŘSKÝCH VĚD“
   
  MUDr. Vítězslav Dedek

  vedoucí lékař JIP pediatrické kliniky IPVZ Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči
  obor: pediatrie
  Kandidátská práce „Zánětlivé obstrukce horních dýchacích cest na pediatrické jednotce intenzivní péče.“
   
  MUDr. Jan Hrdlička

  primář – zástupce přednosty kliniky pediatrie IPVZ Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči
  obor: pediatrie
  Kandidátská práce „Analgosedace při diagnostických a terapeutických výkonech v pediatrii.“
   
  MUDr. Michal Grivna

  odborný asistent Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF Praha
  obor: pediatrie
  Kandidátská práce „Sledování vývojových změn renální eliminace vybraných analytů u zdravých kojenců a dětí školního věku.“
   
 5. ZPRÁVY VEDENÍ FAKULTY
   
 6. RŮZNÉ
   

 

1) ZAHÁJENÍ

 
Jednání vědecké rady zahájil děkan fakulty prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., přivítáním všech přítomných členů vědecké rady, zvláště uvítal hosty zasedání prof. MUDr. Stanislava Štípka, DrSc., přednostu I. ústavu lékařské chemie a biochemie UK 1. LF Praha a prof. MUDr. Josefa Petřeka, CSc., přednostu Ústavu fyziologie UP LF Olomouc.
 
V úvodu děkan fakulty seznámil členy vědecké rady s otevřeným dopisem rektora Univerzity Karlovy k současnému stavu financování veřejných vysokých škol určený členům akademické obce UK a s deklarací akademického senátu Univerzity Karlovy.
V současné době jsou na fakultách UK pořádány diskusní akce vyjadřující nesouhlas s postupem vlády k financování VŠ.
Na 2. lékařské fakultě proběhne diskusní shromáždění akademické obce v úterý 23.10.2001 od 10.00 hod. ve velké posluchárně fakulty.
 

2) PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 
Vědecké radě byli představeni noví pracovníci fakulty doc. Ing. Jindřiška Heřmanská, CSc., a RNDr. Petr Heřman (Ústav biofyziky UK 2. LF), Mgr. Ivana Voleníková (Interní klinika UK 2. LF a FN Motol), MUDr. Roman Chmel (Gynekologicko-porodnická klinika UK 2. LF a FN Motol), MUDr. Tomáš Seeman, CSc. (I. dětská klinika UK 2. LF a FN Motol).
 

3) JMENOVACÍ ŘÍZENÍ PROFESOREM

 
doc. RNDr. Václava Hampla, DrSc., docenta Ústavu fyziologie UK 2. LF v oboru lékařská fyziologie.
 
Jmenovací řízení profesorem proběhlo ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 podle §74.
 
K tomuto řízení byla děkanem fakulty jmenována komise ve složení:

 

Předseda: prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
Fyziologický ústav AV ČR Praha
Členové: prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
přednosta I. ústavu lékařské chemie a biochemie UK 1. LF Praha
prof. MUDr. Josef Petřek, CSc.
přednosta Ústavu fyziologie UP LF Olomouc
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
zástupkyně přednosty Fyziologického ústavu MU LF Brno
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
přednosta Ústavu patologické fyziologie MU LF Brno

 
Hodnotiteli přednášky byli určeni:
doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.
doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.
 
Jako skrutátoři pro všechna hlasování probíhající na tomto zasedání VR byli určeni:
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
 
Doc. RNDr. Václav Hampl, DrSc., proslovil přednášku na téma „Účinky hypoxie na plicní a fetoplacentární cévy“.
 
Diskuse: doc. MUDr. J. Bartůňková, CSc., prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc., prof. RNDr. J. Svoboda, DrSc., doc. MUDr. K. Cvachovec, CSc., prof. MUDr. J. Masopust, DrSc., prof. MUDr. S. Štípek, DrSc., doc. MUDr. J. Janda, CSc., doc. MUDr. J. Vavřinec, CSc., prof. MUDr. O. Hrodek, DrSc., prof. MUDr. E. Seemanová, DrSc., doc. MUDr. I. Šterzl, CSc., prof. MUDr. P. Goetz, CSc., doc. MUDr. M. Bojar, CSc.
 
Jménem hodnotitelské komise přednášku posoudil doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., který konstatoval, že přednáška naplnila vymezený čas, opírala se o původní vědecké práce, byla přednesena svěžím jazykem a dobrou češtinou. Obrazová dokumentace byla příkladná. Komise soudí, že přednáška splnila všechny náležitosti a jednomyslně doporučuje přednášku ke kladnému hodnocení.
 

HLASOVÁNÍ VR
přítomných 32
kladných 32
záporných 0
neplatných 0
zdržel se hlasování 1

 
Usnesení: Vědecká rada svým hlasováním vyjádřila souhlas jmenovat doc. RNDr. Václava Hampla, DrSc., profesorem UK 2. lékařské fakulty a postupuje návrh k rukám rektora Univerzity Karlovy.
 

4) UDĚLENÍ VĚDECKÝCH HODNOSTÍ „KANDIDÁT LÉKAŘSKÝCH VĚD“

 
MUDr. Vítězslavu Dedkovi, vedoucímu lékaři JIP pediatrické kliniky IPVZ Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči.
 
Kandidátská disertační práce v oboru pediatrie na téma „Zánětlivé obstrukce horních dýchacích cest na pediatrické jednotce intenzivní péče“.

 

Předseda: prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
Oponenti: doc. MUDr. Eva Pařízková, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Kabelka
doc. MUDr. Jan Špunda, CSc.

 
Hlasování v komisi dne 1.10.2001
přítomných: 10
kladných: 10
záporných: 0
neplatných: 0
 
Diskuse: doc. MUDr. J. Bartůňková, CSc.
 

HLASOVÁNÍ VR
přítomných 33
kladných 33
záporných 0
neplatných 0

 
Usnesení: Vědecká rada svým hlasováním vyjádřila souhlas udělit vědeckou hodnost kandidát lékařských věd MUDr. Vítězslavu Dedkovi.
 
MUDr. Janu Hrdličkovi, primáři – zástupci přednosty kliniky pediatrie IPVZ Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze – Krči.
 
Kandidátská disertační práce v oboru pediatrie na téma „Analgosedace při diagnostických a terapeutických výkonech v pediatrii“.

 

Předseda: prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
Oponenti: doc. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
doc. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

 
Hlasování v komisi dne 1.10.2001
přítomných: 9
kladných: 9
záporných: 0
neplatných: 0
 
Diskuse: prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc.
 

HLASOVÁNÍ VR
přítomných 27
kladných 27
záporných 0
neplatných 0

 
Usnesení: Vědecká rada svým hlasováním vyjádřila souhlas udělit vědeckou hodnost kandidát lékařských věd MUDr. Janu Hrdličkovi
 
MUDr. Michalu Grivnovi, odbornému asistentu Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství UK 2. LF Praha
 
Kandidátská disertační práce v oboru pediatrie na téma „Sledování vývojových změn renální eliminace vybraných analytů u zdravých kojenců a dětí školního věku“.

 

Předseda: prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
Oponenti: prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

 
Hlasování v komisi dne 1.10.2001
přítomných: 10
kladných: 10
záporných: 0
neplatných: 0
 
Diskuse: prof. RNDr. V. Pelouch, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
 

HLASOVÁNÍ VR
přítomných 33
kladných 33
záporných 0
neplatných 0

 
Usnesení: Vědecká rada svým hlasováním vyjádřila souhlas udělit vědeckou hodnost kandidát lékařských věd MUDr. Vítězslavu Dedkovi.
 

5) ZPRÁVY VEDENÍ

 

 1. MUDr. Michal Tichý, primář neurochirurgického oddělení FN v Motole – žádost o povolení obhajoby kandidátské disertační práce v oboru chirurgie. Kandidátská práce na téma: „Rekonstrukční výkony a kranioplastiky v dětské neurochirurgii“. Současně přiložena žádost o prominutí odborné zkoušky. (Samostatná vědecká příprava).
  Závěr: Souhlas.
   
 2. Na návrh kolegia děkana proběhne zasedání vědecké rady UK 2. LF 15. listopadu od 9.00 hod. v kinosále FN Motol. Důvodem změny zasedání je setkání kolegií lékařských fakult ČR a SR v Plzni.
   
 3. Děkan fakulty informoval VR o návrhu vládního „Zákona o zdravotnickém zařízení a jeho provozování“, který byl vytvořen ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví a Lékařské komory bez účasti lékařských fakult. Návrh zákona omezuje pravomoci lékařských fakult a prohlubuje neutěšenou situaci fakult ve fakultních nemocnicích. Děkani lékařských fakult se budou snažit tento návrh změnit.
   
 4. Proděkanka doc. MUDr. Jiřina Bartůňková, CSc., informovala o zprovoznění počítačové techniky a sítě v posluchárnách fakulty.
   
 5. Proděkan prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., informoval:
  • citační ohlas pracovníků fakulty je velmi příznivý;
  • obhajoby výzkumných záměrů budou zařazeny na zasedání VR 13.12.2001;
  • podle nařízení MZ ČR musí proběhnout vstupní oponentské řízení i u projektů již probíhajících;
  • na celostátní studentské konferenci (8. a 9.11.2001) byly zařazeny dvě práce našich studentů. V komisi zasedne doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., a prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
    
 6. Proděkan prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc., informoval VR o anketě hodnocení výuky, která bude probíhat též v ak.r. 2001/2002. Úpravou anketních otázek je za teoretické a preklinické obory pověřen profesor Pelouch a profesor Vízek, za klinické obory docent Vavřinec, docent Kvapil a docent Škába.
  Vědecká rada rozhodla, že zpracováním a vyhodnocením ankety bude pověřen doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc., vedoucí Ústavu lékařské informatiky UK 2. LF.
   
6) RŮZNÉ

 

 1. Prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., a doc. RNDr. Václav Hampl, DrSc., převzali Cenu předsednictva ČLS JEP za publikaci „The Role of NO in Pulmonary hypertension“.
 2. Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc., obdržela cenu „Outstanding Female Executive for Dedicated Contributions in the Field of Medical Genetics“.
   
Zapsala: Kyselová Ilona
Schválil: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
děkan UK 2. lékařské fakulty
Vydáno: 15. 11. 2001 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK