Zápis z 1. zasedání VR ze dne 17. 1. 2002

Datum konání: 
17. 1. 2002

Vědecká rada

Zápis z 1. zasedání vědecké rady UK 2. lékařské fakulty ze dne 17. 1. 2002

 
Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 


 
PROGRAM:
 

 1. ZAHÁJENÍ
   
 2. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
   
  • životní výročí
    
   prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.

   bývalý přednosta Interní kliniky FN Pod Petřínem
    
   prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc.
   Klinika rehabilitace UK 2. LF a FN Motol
    
  • představení nových pracovníků fakulty
    
   MUDr. Miroslava Šáchová

   odborná asistentka Dermatovenerologické kliniky UK 2. LF a FN Motol
    
   MUDr. Markéta Poulová
   odborná asistentka Kliniky zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol
    
 3. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
   
  MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

  odborný asistent Neurologické kliniky dospělých UK 2. LF a FN Motol Praha
  v oboru neurologie.
  Název habilitační práce „Okulomotorické a vestibulární poruchy u vybraných klinických jednotek.“
   
 4. PREZENTACE DOKTORANDŮ V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU
   
  MUDr. Ondrej Szárzsoi

  student prezenční formy doktorského studia v oboru fyziologie a patofyziologie člověka – přednesení tezí vědecké práce.
   
  MUDr. Libor Škárka
  student prezenční formy doktorského studia v oboru fyziologie a patofyziologie člověka – přednesení tezí vědecké práce.
   
 5. ZPRÁVY VEDENÍ
   
 6. RŮZNÉ
   

 

1) ZAHÁJENÍ

 
Jednání vědecké rady zahájil prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., děkan fakulty, přivítáním všech přítomných členů VR, uvedl novou členku vědecké rady prof. MUDr. Blanku Říhovou, DrSc., ředitelku Mikrobiologického ústavu AV ČR.
Zvláště uvítal hosty tohoto zasedání prof. MUDr. Soňu Nevšímalovou, DrSc., prof. MUDr. Miroslava Novotného, CSc., doc. MUDr. Otakara Kellera, CSc., a doc. MUDr. Miroslava Kubu, CSc..
 
Děkan fakulty oznámil vědecké radě, že dne 12. ledna 2002 zemřela první a dlouholetá ředitelka Fakultní nemocnice v Motole paní MUDr. Věra Kazimourová.
 
Dne 16.ledna 2002 zemřel pan profesor MUDr. Ivan Lesný, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, bývalý přednosta Dětské neurologické kliniky, zakladatel neurologické rehabilitační léčebny v Železnici, bývalý předseda sekce dětské neurologie České neurologické společnosti JEP, bývalý předseda Čsl. ligy proti epilepsii, bývalý předseda Čsl. společnosti pro EEG a EMG, člen a čestný člen mnoha zahraničních odborných společností, nositel Medaile Univerzity Karlovy, Medaile Čs. společnosti J.E. Purkyně, Jedličkovy medalie za zásluhy o péči o tělesně postižené a celé řady dalších ocenění.
 
Vědecká rada uctila památku obou osobností minutou ticha.
 

2) PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

 
Úvodem personálních záležitostí děkan fakulty proslovil laudace k životnímu jubileu prof. MUDr. Otu Gregorovi, DrSc., bývalému přednostovi Interní kliniky FN Pod Petřínem a prof. MUDr. Miloši Máčkovi, DrSc., profesoru Kliniky rehabilitace UK 2. LF a FN Motol.
 
Vědecké radě byly představeny nové odborné asistentky MUDr. Miroslava Šáchová z Dermatovenerologické kliniky UK 2. LF a FN Motol a MUDr. Markéta Poulová z Kliniky zobrazovacích metod UK 2. LF a FN Motol.
 
Ve slavnostní části vědecké rady děkan fakulty připomenul 100. výročí od založení České dětské nemocnice (7. února 1902). Po dohodě s ředitelem FN Motol bude uspořádána oficiální oslava tohoto výročí.
 

3) HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

 
MUDr. Jaroslava Jeřábka, CSc., odborného asistenta Neurologické kliniky dospělých UK 2. LF a FN Motol v oboru neurologie
 
Habilitační řízení proběhlo ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ze dne 22. dubna 1998 podle §72.
 
K tomuto řízení byla děkanem fakulty jmenována komise ve složení:

 

Předseda: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
přednosta neurologické kliniky UK 1. LF a VFN Praha
Členové: prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
vedoucí Neurologické kliniky UK LF a FN Plzeň
prof. MUDr. Eva Vlková, CSc.
přednosta Oftalmologické kliniky MU LF a FN Brno
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
přednosta Neurologické kliniky UP LF a FN Olomouc
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
přednosta Neurologické kliniky MU LF a FN Brno

 
Předseda komise stanovil tyto oponenty:
doc. MUDr. Otakara Kellera, CSc., (IPVZ Praha)
prof. MUDr. Miroslava Novotného, CSc., (MU LF Brno)
doc. MUDr. Miroslava Kubu, CSc., (UK LF Hradec Králové)
 
Hodnotiteli habilitační přednášky byli určeni:
prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.
prof. MUDr. Bohumil Hučín, DrSc.
doc. MUDr. Jan Janda, CSc.
 
Jako skrutátoři byli určeni:
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
doc. MUDr. Tomáš Blažek, CSc.
 
MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc., proslovil habilitační přednášku na téma „Okulomotorické a vestibulární poruchy u vybraných klinických jednotek.“
 
Diskuse: doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., doc. MUDr. V. Komárek, doc. MUDr. V. Teplan, DrSc., doc. MUDr. T. Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. J. Koutecký, DrSc., prof. MUDr. E. Seemanová, DrSc., doc. MUDr. J. Hoch, CSc., prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc., prof. MUDr. V. Vonka, DrSc., prof. MUDr. P. Goetz, CSc., prof. MUDr. J.E. Jirásek, DrSc., doc. MUDr. Z. Kabelka, doc. MUDr. J. Neuwirth, CSc.
 
Jménem hodnotitelské komise přednášku posoudil prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc. Přednáška byla dobře strukturovaná a dobře přednesena, práce byla demonstrována na pěkné obrazové dokumentaci a splnila veškeré předpoklady habilitační přednášky. Komise přednášku doporučuje ke kladnému hodnocení.
 

HLASOVÁNÍ VR
přítomných 37
kladných 34
záporných 3
neplatných 0

 
Usnesení: Vědecká rada svým hlasováním doporučila udělit MUDr. Jaroslavu Jeřábkovi, CSc., titul docent UK 2. lékařské fakulty a postupuje celé řízení k rukám rektora Univerzity Karlovy.
 

4) PREZENTACE DOKTORANDŮ

 
MUDr. Ondrej Szárzsoi, student prezenční formy doktorského studia v oboru fyziologie a patofyziologie člověka, přednesl teze své vědecké práce na téma „Mechanismy zvýšené odolnosti myokardu k ischemii po adaptaci na chronickou hypoxii.“
Žádost o prodloužení studia.
Závěr: Souhlas s prodloužením studia do 30. 9. 2002.
 
MUDr. Libor Škárka, student prezenční formy doktorského studia v oboru fyziologie a patofyziologie člověka, přednesl teze své vědecké práce na téma „Membránový potenciál mitochondrií kardiomyocytů v časných fázích ontogenetického vývoje.“
Žádost o prodloužení studia.
Závěr: Souhlas s prodloužením studia do 30. 9. 2002.
 

5) ZPRÁVY VEDENÍ

 

 1. doc. MUDr. Štěpán SVAČINA, DrSc., děkan UK 1. LF a přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu UK 1. LF a VFN Praha schválení komise ke jmenovacímu řízení profesorem v oboru vnitřní nemoci.
   
  Předseda: prof. MUDr. František KÖLBEL, DrSc.
  profesor interní kliniky UK 2. LF a FN Motol Praha
  Členové: prof. MUDr. Josef MAREK,, DrSc.
  profesor III. interní kliniky UK 1. LF a VFN Praha
  prof. MUDr. Petr DÍTĚ, DrSc.
  přednosta interní gastroenterologické kliniky MU LF a FN Brno
  prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.
  přednosta III. interní kliniky UP LF a FN Olomouc
  prof. MUDr. Jiří VÁCHA, DrSc.
  přednosta Ústavu patologické fyziologie
  Závěr: Souhlas.
 2. Vědecká rada vzala na vědomí informaci o udělení Certifikátu European Epilepsy Academy doc. MUDr. Vladimíru Komárkovi, přednostovi Dětské neurologické kliniky UK 2. LF a FN Motol.
   
 3. Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., proděkanka pro studium klinických oborů, informovala vědeckou radu o vydaných pravidlech pro zahraniční stáže studentů.
   
Zapsala: Kyselová Ilona
Schválil: prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
děkan UK 2. lékařské fakulty
Vydáno: 21. 2. 2002 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK