Zápis o hlasování per rollam „hybridní způsob zasedání vědecké rady“