Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a investice

  • spolupráce s FN Motol
  • investice a rozvoj fakulty
     

@email

 

Curriculum vitae

Studia a postgraduální vzdělání

1983–1987 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze, obor Tělesná výchova – rehabilitace
1987 FTVS UK, PaedDr.
1997 FTVS UK, docent, habilitační práce „Senzomotorická diagnostika u bolestí zad a kořenových syndromů L5 a S1“
2009 2. LF UK, Ph.D., disertační práce: „Analýza zobrazení pohybu bránice magnetickou rezonancí v kombinaci se spirometrickým vyšetřením“
2012 FTVS UK, profesor
 

Klinická, vědecká a pedagogická praxe

1987 asistent, Klinika rehabilitace FDL UK
1989 odborný asistent, Klinika rehabilitace FDL UK
1997 docent, Klinika rehabilitace 2. LF UK
1999–dosud přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK
 

Členství v odborných společnostech
Společnost pro myoskeletální medicínu
Česká společnost tělovýchovného lékařství
Unie fyzioterapeutů ČR
Společnost pro rehabilitační a fyzikální medicínu (předsednictvo)
Česká kineziologická společnost (předsednictvo)
Člen Poradního sboru ředitele FN Motol (2000–dosud)
Člen akademického senátu 2. LF UK (1999–2008)
Člen Rady MŠMT pro sport – nejvyšší poradní orgán ministra (2006–2010)
Člen Specializační oborové rady pro medicínské obory za 2. LF UK, obor Rehabilitace a fyzikální medicína (2011)
Předseda SR Paraple (2013–dosud)
Člen realizačních týmů české reprezentace: hokej, fotbal, atletika, tenis

Rozhovor po nástupu do funkce (březen 2014)

Co plánujete řešit v oblasti, kterou máte v kolegiu děkana na starost, jako první?
Jako první se chci zaměřit na plánovanou dostavbu areálu na Plzeňské. V rámci děkanátu došlo k personálnímu navýšení (v osobě dalšího investičního technika – pozn. red.). V tuto chvíli se připravuje zadání projektové dokumentace. Budu usilovat, aby stavba co nejdříve začala a byla včas dokončena. Dnes již ale víme, že stavba nebude dokončena v původně zamýšleném termínu.

Jaké hlavní cíle a úkoly pro toto volební období jste si stanovil? Jaké konkrétní kroky budete dělat pro jejich realizaci?
Fakulta má poddimenzované množství poslucháren a výukových prostor a jejich kvalita je, co se současných nároků týče, nedostatečná. Hlavním cílem v tomto volebním období proto bude pokusit se zrekonstruovat a dovybavit posluchárny, tj. hlavní velkou a obě malé, případně další prostory, které slouží k výuce, tak, aby odpovídaly současným nárokům. Problém je, že posluchárny fakultě nepatří, patří nemocnici, takže bude při investici nutné vyřešit majetkoprávní vztahy mezi nemocnicí a fakultou. Nastavit vztah s nemocnicí tak, aby získané investice mohly být využity na majetku, který fakultě nepatří. O těchto možnostech jednáme s ministrem školství a financí. Kdyby se investice rozložila mezi nemocnici a fakultu, je nutné vyřešit, co bude komu patřit. Zatím je dohoda taková, že nemocnice by měla participovat na stavebních úpravách a my bychom spíše měli investovat do softwaru a vybavení, v každém případě ale bude nutné majetkoprávní vztahy vyřešit. Dalším úkolem bude se pokusit získat prostředky na nové prostory děkanátu.

Na co z minulého období budete chtít navázat a kde naopak vidíte největší prostor pro zlepšení nebo změnu?
V minulém období jsem byl proděkanem pro nemedicínská studia, tuto agendu nyní přebírá docentka Kobesová. Já budu navazovat na činnost docenta Marusiče, který odvedl v oblasti investic hodně práce. Rád bych zlepšil pozici fakulty ve vztahu k fakultní nemocnici a přál bych si, aby fakulta získala do budoucna vlastní prostory. Jsou dvě nebo tři možnosti, jak a kde umístění děkanátu řešit.

Váš vzkaz na závěr:
Fakulta získala a má výbornou výukovou a vědeckou úroveň. Budu rád, aby na ní minimálně setrvala. Myslím si, že fakulta funguje v podmínkách, které neodpovídají tomu, jakou roli plní a v jakém postavení mezi ostatními lékařskými fakultami je. Nemá oproti nim odpovídající výukové zázemí, a to bych chtěl zlepšit.
 

Co má rád...
 

Víno, nebo pivo?
Spíš pivo.

Káva, nebo čaj?
Káva.

Salát, nebo steak?
Steak.

Auto, nebo motorka?
Auto.

Hory, nebo moře?
V zimě hory, v létě moře, ale i v zimě ho mám rád, jen nemám čas.

Pěšky, nebo na kole?
Spíš na kole. Začal jsem jezdit až v posledním roce a kolo se mi líbí.

Zima, nebo léto?
Léto, zimu nemám rád.

Film, nebo kniha? Který/á:
Film.

Viz také

Doc. Kolář (rozhovor z 22. 3. 2010)

Vytvořeno: 28. 3. 2014 / Upraveno: 5. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková