Prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

Proděkan pro specializační vzdělávání, celoživotní vzdělávání a vnější vztahy

  • agenda specializačního vzdělávání a celoživotního vzdělávání
  • vnější vztahy fakulty

@email

 

Rozhovor po prvním roce (březen 2015)

 

Při nástupu do služby fakultě v roli proděkana jsem si na základě zadání pana děkana vytyčil dva hlavní cíle: práci na kultivaci specializačního vzdělání lékařů v ČR a vnější prezentaci fakulty.

Prostoru nudit se nebylo od prvního dne. Od počátku jsem byl „hozen do vody“, a to bez jediné lekce plavání. Kromě proděkanské židle jsem po svém předchůdci zdědil také předsednictví Koordinační oborové rady (KOR) specializačního vzdělávání v ČR pro rok 2015. Jeho úkolem je řízení a koordinace náplně specializačního vzdělávání napříč sedmi lékařskými fakultami, komunikace s ministerstvem, organizace plánu na další rok apod. Po prvním vynoření jsem chytil dech a neumělými tempy jsem se začal sunout pomalu vpřed.

Vloni na jaře byla při Ministerstvu zdravotnictví ustavena pracovní skupina pro postgraduální vzdělávání, vedená prof. Vymazalem („Vymazalova komise“), jejímž členem jsem měl tu čest se stát. Během nespočetných sezení a jednání odpracovala velký kus práce na připravované novele zákona 95/2004 Sb., který pojednává o specializačním vzdělávání lékařů, farmaceutů a zubních lékařů. Přestože se novela v těchto dnech v předfinální podobě dostává do prvního kola připomínkového řízení, zjišťujeme, že je před námi ještě dlouhá cesta, na jejímž konci by snad mohlo být zlepšení podmínek pro postgraduální vzdělávání mladých lékařů po ukončení vysoké školy.

Práce v komisi mi dala poznat, zač je toho loket, když se jeden má bít za fakulty – bojovat s větrnými mlýny. Překvapilo mě, jak křehký a složitý je zmíněný systém specializační přípravy, jak náročné je vyladit celý systém tak, aby byl vyvážený ve prospěch školence i poskytovatele, ale také kolik máme ve svých řadách nepřátel a odpůrců a s kým vším je třeba počítat při hledání konsensu.

Kromě snahy o posílení provázanost mezi jednotlivými fakultami, zvýšení intenzity propagace teoretických kurzů na 2. LF navenek, ale také zvýšení podpory akademickým zaměstnancům ze strany Oddělení specializačního vzdělávání jsme v rámci vnitrofakultní agendy související se specializačním vzděláváním spolu s tajemnicí fakulty koncem minulého kalendářního roku představili kolegiu také pravidla odměňování pro akademické pracovníky podílející se na specializačním vzdělávání lékařů na 2. LF. Letos se tak pojede již podle nových pravidel.

V rámci mé druhé priority mne pan děkan Komárek jmenoval kontaktní osobou pro styk s univerzitou. Snažil jsem se především o nastavení komunikačních kanálů s novým vedením UK.

K daným dvěma prioritám přišla řada dalších aktivit: dohled nad programem celoživotního vzdělávání, podíl na koordinaci rekonstrukce poslucháren a další.

Zda se nám daří naplňovat roli svěřenou děkanem a akademickou obcí, musí posoudit nezaujatý pozorovatel. Rád bych ujistil studenty, kolegy i další čtenáře, že stejně jako loni budu i nadále pro naplnění cílů a zlepšení podmínek pro studium a práci na 2. LF dělat své osobní maximum.

 

Rozhovor po nástupu do funkce (březen 2014)

Co plánujete řešit v oblasti, kterou máte v kolegiu děkana na starost, jako první?
Na předním místě bych se v oblasti specializačního vzdělávání rád zaměřil na vytvoření nové komunikační linie s ministerstvem zdravotnictví, vedoucí k určení dalšího směru vývoje, se snahou o započetí kultivace současně zavedeného systému vzdělávání na lékařských fakultách.
V rámci vnějších vztahů považuji za důležité začít aktivní účastí na nově vytvořené komunikační platformě v rámci pravidelných setkání s novým prorektorem pro vnější vztahy na UK.

Jaké hlavní cíle a úkoly pro toto volební období jste si stanovil? Jaké konkrétní kroky budete dělat pro jejich realizaci?
Za své hlavní cíle považuji jednak kultivaci nově nastoleného systému vzdělávání lékařů v ČR, který byl přenesen na půdu lékařských fakult, jednak zvýšení transparentnosti a zjednodušení systému vzdělávání v rámci sedmi lékařských fakult v ČR, o něž budu zejména v prvních letech svého působení usilovat ve spolupráci s administrativou příslušného odboru na ministerstvu zdravotnictví a s náměstkem pro zdravotní péči prof. Vymazalem. Jakkoli se může zdát rámec agendy specializačního vzdělávání pevně stanoven, vnímám prostor pro zlepšení komunikace, a to jak na úrovni jednotlivých fakult při jednáních Koordinační oborové rady (KOR), tak v rámci vztahu mezi KOR a ministerstvem zdravotnictví, a to oběma směry. V prvním roce se budu v rámci svého působení v roli předsedy KOR snažit prosazovat do praxe změny připravované ve spolupráci s ministerstvem a naopak zpětně přenášet výstupy z KOR směrem k fakultě i ministerstvu, s cílem zlepšení funkčnosti nového systému vzdělávání.
Jedním ze zásadních společných cílů vedení fakulty je pozitivní rozvoj vnější prezentace fakulty, a to jak na mezinárodní úrovni, tak v rámci České republiky, za účelem udržení a upevnění její prestiže. Budu, spolu se svými kolegy, rovněž usilovat nejen o propagaci a reprezentaci fakulty v rámci kontinuity současné spolupráce, ale také ve snaze o navazování nových vztahů pro další možnou spolupráci fakulty navenek.

Na co z minulého období budete chtít navázat, a kde naopak vidíte největší prostor pro zlepšení nebo změnu?
Specializační vzdělávání má za sebou fázi porodních bolestí, agenda se rozběhla, v rámci stávající legislativy byly nastoleny základní postupy, nový systém se jen pozvolna usazuje. Domnívám se, že nadchází čas pro kultivaci, zprůhlednění a kontrolu funkčnosti zavedeného systému. Můj předchůdce, doc. Zoban, odvedl dobrou práci, a to i přes fakt existence částečného legislativního vakua a vágnosti ze strany tvůrců nového systému vzdělávání v době jeho vzniku, za kterou mu patří velký dík. Pokusím se navázat na jeho činnost se snahou o ujednocení systému vzdělávání v rámci jednotlivých fakult i odborností. Za jeden z nástrojů kultivace systému považuji zvýšení intenzity a kvality komunikace mezi Oddělením specializačního vzdělávání a jednotlivými obory a jejich garanty. Dále vidím prostor pro zviditelnění jednotlivých osobností fakulty v rámci systému vzdělávání napříč lékařskými fakultami.

Váš vzkaz na závěr:
Je na místě popřát panu děkanovi a všem mým kolegyním a kolegům v kolegiu hodně zdaru v práci, potřebný klid pro její výkon, a především pevné zdraví. Držme si do nového volebního období palce!
 

Co má rád...

Víno, nebo pivo?
Dnes již spíše víno, a to výhradně bílé, avšak v letním horoucím dni je nejlépe žízeň zhasiti mokem zlatavým... a čaj to není.

Káva, nebo čaj?
Od obojího trochu.

Salát, nebo steak?
Ideálně kombinace obého na jednom talíři.

Auto, nebo motorka?
Auto, motorka mě děsí z podstaty mého profesního zaměření.

Hory, nebo moře?
Hory, a to v jakémkoli ročním období.

Pěšky, nebo na kole?
Spíše pěšky.

Zima, nebo léto?
Obojí má své, ale Tvůrci jsem bezvýhradně vděčen za čtvero ročních období.

Film, nebo kniha? Jaký/á?
Po četbě odborné knihy zásadně dobrý film, třeba Pelíšky mohu stále dokola.

Curriculum vitae

Studia a postgraduální vzdělání

2011 habilitace v oboru Ortopedie (2. LF UK)
2006 Ph.D. v oboru Biomechanika (FTVS UK)
2000–2005 postgraduální doktorandské studium biomedicíny (OR Biomechanika, FTVS UK)
2004 2. atestace v oboru ortopedie a traumatologie
1999 1. atestace v oboru ortopedie a traumatologie
1989–1996 2. lékařská fakulta UK v Praze (1989–1990 Fakulta dětského lékařství UK)
 

Klinická, vědecká a pedagogická praxe

2009–dosud Zástupce přednosty – Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK
1996–dosud Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK
1998–dosud Lékař české basketbalové reprezentace
2006–dosud Abbey Carrick Glen Hospital, Ayr, UK – konsultant
2009–dosud Princes Margaret´s Hospital, Windsdor, UK – consultant
2006–dosud Pre- a postgraduální výuka ortopedie/traumatologie, West Scotland Deanery, UK
2005–dosud Consultant – Department of Orthopaedics, Dumfries and Galloway NHS Trust, UK
1999–dosud Odborný asistent – Ústav funkční anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
2000–dosud Lékař české reprezentace triatlonu
1999–dosud Vyšší zdravotní škola 5. května, Praha – výuka obor fyzioterapie
 

Odborné stáže

2004 Galleazzi Institut, Miláno, Itálie – stáž ESSKA, artroskopie, sportovní traumatologie
2003 University of Minnesota, Dept of Orthopaedics, Biomechanic Lab, research fellowship
2002 Royal National Orthopaedic Hospital – Londýn, dětská ortopedie
2000 Studijní pobyt Fidia co., Itálie – výzkum, kultivace chrupavky
1996 G'Mangia Hospital, Malta – ortopedie, traumatologie
1996 St. Thomas Hospital, Londýn – ortopedie, traumatologie
1994 Hospital Puerta del Mar, Cadiz, Španělsko – chirurgie, ortopedie
1994, 1995 Ortopedisches Spital Speising, Vídeň – dětská ortopedie
1992 St. Josephs General Hospital, Comox, Kanada – chirurgie, ortopedie
 

Členství v odborných společnostech

2012–2014 Prezident Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
2009–dosud EBOT (Europen Board of Orthopaedics and Trauma) Writing Committee
2005–dosud ISAKOS (International Society for Arthroscopy and Knee Orthopaedic Surgery)
2004–dosud SICOT (Světová ortopedicko-traumatologická společnost)
2003–dosud ORS (Orthopaedic Research Society)
2003–dosud ESSKA (European Society for Sports Traumatology and Knee Arthroscopy)
– 2008–2010 předseda ESSKA Integration Committee
– od r. 2010 člen Education and Fellowship Committee
2001–dosud Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP
2001–dosud Společnost pro dětskou chirurgii ČLS JEP
1996–dosud Česká společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii
 

Viz také

Vojtěch Havlas: Rozhodčího nebylo v Ankaře slyšet (rozhovor z 30. 10. 2014)

Vydáno: 28. 3. 2014 / Upraveno: 5. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková