Aprílové prohlášení

Amnestie děkana fakulty

Dne 1. 4. 2013 vyhlašuje děkan fakulty amnestii pro následující případy: studenti, kteří neprospěli u zkoušky, mohou podat žádost a zkouška jim bude uznána jako splněná. Studenti, kteří studují déle než 8 let a dále ti, jimž bylo studium ukončeno pro neprospěch, získávají automaticky titul „MUDr“, případně „Mgr“ nebo „Bc“ podle programu, v němž do té doby studovali. Doktorandi mohou v rámci amnestie dokládat svou vědeckou způsobilost publikacemi, které byly příslušným časopisem odmítnuty. Všechny žádosti musí být podány přes Studijní oddělení a musí být potvrzeny děkanem a kancléřem fakulty.
 Výzva děkanům jiných fakult

Děkan doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., vyzývá děkany ostatních fakult, aby mu dali nějakou medaili. Zvlášť ceněné budou medaile zahraničních fakult. Jako výraz vzájemné úcty nabízí děkan medaili 2. LF UK. Zájemci mohou kontaktovat asistentku děkana Helenu Ulovcovou.
 Novela Volebního a jednacího řádu

Vzhledem k tomu, že děkan v tvrdé konkurenci získal titul Děkan roku 2006–2014, a je tedy nejlepším děkanem v tomto období, navrhne akademickému senátu novelu Volebního a jednacího řádu, která umožní prodloužit druhé volební období děkana o další 4 roky. 
 
 
 
více podrobností
 

Vytvořeno: 29. 3. 2013 / Upraveno: 19. 12. 2018 / prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.