43. mezinárodní anatomický kongres a 43. Lojdovo histochemické symposium


Foto je použité s laskavým souhlasem autora I. Helekala
 
Ve dnech 3. až 6. září 2006 se konal v Praze 43. mezinárodní anatomický kongres a současně proběhlo 43. Lojdovo histochemické symposium. Na obou akcích spolupracoval Ústav histologie a embryologie UK 2. LF.
 
Pan doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc., vedoucí ústavu, byl členem organizačního výboru a paní Valentová a Boháčková byly členkami realizačního týmu.
 
Ústav se zúčastnil vědeckého programu dvěma přednáškami a dvěma postery. Celoživotní vědecká a pedagogická práce paní profesorky Konrádové byla oceněna při příležitosti jejího kulatého životního jubilea udělením Čestného členství v České anatomické společnosti.
 

Přednášky pracovníků Ústavu histologie a embryologie:

  • Vajner L., Wilhelm J., Uhlík J., Vytášek R., Kleščová A., Konrádová V.: Histochemical detection of ROS.
  • Uhlík J., Vajner L., Hampl V.: Expression of pulmonary vascular iNOS during chronic hypoxic pulmonary hypertension.
     

Postery:

  • Kleščová A., Jakoubek V., Uhlík J., Konrádová V., Hampl V., Vajner L.: Morphology of the fetoplacentar arteries influenced by hypoxia.
  • Vajner L., Uhlík J., Mareš J., Kočárek E.: Histology and biology live.
     

Při této příležitosti jsme panu docentovi Vajnerovi položili několik otázek:
 
Pane docente, můžete nám říci, kde 43. mezinárodní anatomický kongres probíhal a kolik přijelo účastníků?
Hlavním pořadatelským pracovištěm byl Anatomický ústav 1. lékařské fakulty UK pod vedením pana prof. MUDr. Miloše Grima, DrSc. Zahájení kongresu a úvodní přednášky proběhly v Karolinu. Většina vědeckého programu se však odehrávala ve všech prostorách AÚ. Přijelo totiž 162 účastníků se 79 přednáškami a 79 postery.
 
Z kterých zemí k nám účastníci přijeli?
Většinu samozřejmě představovali kolegové z českých a slovenských morfologických pracovišť, zastoupeny byly ale i USA, Japonsko, Německo, Polsko a Rumunsko.
 
Jakými zajímavými tématy se ve svých přednáškách účastníci zabývali?
Tématické bloky Neurovědy, Časná morfogeneze, Kmenové buňky, Nové směry v onkologii, Klinická a experimentální anatomie, Výuka morfologie a Varia byly uváděny vyzvanými přednáškami a vyplnily tři dny. Na tato témata navazovaly i posterové sekce.
 
Který z přednesených příspěvků vás nejvíce zaujal?
Naši pozornost zejména upoutala vyzvaná přednáška pana MUDr. Ondřeje Naňky, Ph.D., „Experimental hypoxia and embryonic angiogenesis“. Tato přednáška shrnovala výsledky oceněné společnou Cenou České společnosti histochemické a cytochemické a firmy Nikon za rok 2006. Téma nás zajímá proto, že studujeme změny fetoplacentárního krevního řečiště právě pod vlivem hypoxie.
 
Zúčastnili se kongresu také mladí vědci nebo máte potíže mladší generaci získat na dráhu vědeckého pracovníka?
Mladých vědců se zúčastnilo dost (hlavně aby u morfologie vydrželi!), i když příběhy o získávání mladých morfologů by byly jistě hodny samostatného literárního zpracování. Osobně jsem velmi rád, že snad už minuly doby, kdy za „mladého a nadějného“ byl označován statný padesátník.
 

doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc., při zkoušení studentů
 
Jak byste zhodnotil celý kongres?
Kongres „Morphology 2006“ byl už tradičně velmi dělným a přitom milým setkáním lidí z morfologických oborů. I po rozdělení Československa zůstala společná tradice zachována, vždy dvakrát po sobě pořádají kongres česká pracoviště, jednou je střídají pracoviště slovenská. Je dobře, že se pozvolna zvyšuje zájem morfologů i z dalších zemí. Snad mohu parafrázovat: „Kongres skončil, ať žije kongres!“ – příští rok v Bratislavě, v roce 2008 v Olomouci.
 
Pane docente, děkuji za rozhovor.

-mc-

Autor fotografií k rozhovoru – Vlastimil Stárek


Fotografie z kongresu najdete na této adrese: http://cas.lf1.cuni.cz/album/index.htm

Vytvořeno: 28. 9. 2006 / Upraveno: 7. 2. 2019 / Administrátor 2. LF UK