Disciplinární řád 2. lékařské fakulty

Vnitřní předpisy

Disciplinární řád pro studenty
2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Akademický senát 2. lékařské fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty 2. lékařské fakulty
jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů, ukládání sankcí, disciplinární řízení a přezkumné řízení upravuje Disciplinární řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“). Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinární komisi 2. lékařské fakulty (dále jen „disciplinární komise“).

Čl. 2

 1. Disciplinární komise fakulty je složena z členů akademické obce fakulty. Disciplinární komise má 6 členů, z nichž jednu polovinu tvoří studenti. Návrh děkana na jmenování a odvolání členů komise schvaluje akademincký senát fakulty. Předseda je členem komise. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva stuudenti. Paritní složení komise musí být zachováno.
 2. Funkční období členů komise je dvouleté.
 3. Administrativní záležitosti spojené s jednáním disciplinární komise zajišťuje vedoucí Studijního oddělení.
 4. Předseda disciplinární komise, nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu děkana podle čl. 4 odst. 2 disciplinárního řádu univerzity, stanoví termín jednání a pozve studenta, o jehož disciplinární přestupek se jedná.
 5. Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda jednání, na návrh některého z členů komise, odročí.
 6. Disciplinární komise se usnáší prostou většinou hlasů přítomných.
 7. Předseda komise si, v případě potřeby, může vyžádat odbornou pomoc od osob z řad studentů, pedagogických pracovníků nebo odborníků z praxe.
 8. O jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.

Čl. 3

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 18. 6. 2008 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity 1.
 2. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2008/2009.
   

1 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tebto řád dne 10. 10. 2008.

 

prof. MUDr. Richard Škába, CSc., předseda akademického senátu 2. LF UK

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., předseda akademického senátu UK

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., děkan 2. LF UK

Platnost: 10. 10. 2008
Účinnost: od 1. 11. 2008 do 30. 9. 2017

 

Nové znění (účinnost od 1. 10. 2017)

Vytvořeno: 10. 10. 2008 / Upraveno: 9. 1. 2019 / Helena Ulovcová