Opatření děkana č. 21/2018

Opatření děkana č. 21/2018
k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Čl. I
Základní ustanovení

Toto opatření děkana doplňuje a upřesňuje některé konkrétní podmínky a postupy na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) při uplatňování ustanovení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (dále jen „VMP“) a Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a odborovými svazy (dále jen „KS“) a dále upravuje podmínky a postupy v některých vybraných případech z personální a mzdové oblasti, které nejsou upraveny ve VMP a/nebo KS.
 

Čl. II
Stanovení mzdového tarifu (čl. 5 VMP)

 1. Mzdový tarif stanoví Personální a mzdové oddělení 2. LF UK podle zařazení pracovníka do mzdové třídy dle čl. 4 VMP.
 2. Výše tarifních mezd v jednotlivých mzdových třídách platná pro 2. LF UK je uvedená v příloze č. 1 tohoto opatření. Tato příloha je k dispozici u vedoucího Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.
   

Čl. III
Příplatek za vedení (čl. 6 VMP)

 1. Výši příplatků za vedení stanovuje jednotlivým vedoucím pracovníkům děkan fakulty. Příplatek za vedení vedoucím oddělení děkanátu stanovuje tajemník fakulty. Rozpětí příplatků za vedení se řídí VMP.
   

Čl. IV
Příplatek za vedení při zastupování (čl. 7 VMP)

 1. Příplatek za vedení při zastupování stanovuje v jednotlivých případech děkan fakulty. Návrh na příplatek za vedení při zastupování předkládá děkanovi vedoucí pracoviště nebo tajemník fakulty. Výše příplatku za vedení při zastupování se řídí VMP.
   

Čl. V
Osobní příplatek, hodnocení zaměstnanců (čl. 8 VMP)

 1. Osobní příplatek vedoucím pracovišť stanovuje děkan fakulty. Ostatním pracovníkům fakulty navrhuje osobní příplatek vedoucí pracoviště. Pracovníkům děkanátu stanovuje osobní příplatek tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení děkanátu. Maximální výše osobního příplatku je upravena ve VMP.
 2. Osobní příplatek je přiznáván na základě hodnocení, které provádí příslušný vedoucí pracovník (dále jen „hodnotitel“), a to 1x za dva roky, nejpozději do 30. 6. hodnoceného období. Pro hodnocení zaměstnance se používá formulář, který je přílohou č. 2) nebo 3) tohoto opatření.
 3. Hodnocený zaměstnanec má právo se ke zpracovanému hodnocení písemně vyjádřit. Toto vyjádření je součástí zpracovaného hodnocení.
 4. V případě, že hodnocený zaměstnanec s hodnocením nesouhlasí, může do 5 pracovních dnů po hodnocení písemně požádat hodnotitele či jeho nadřízeného o změnu hodnocení s uvedením důvodů této změny. Hodnotitel nebo jeho nadřízený do 5 pracovních dnů přezkoumá takové hodnocení a sdělí písemně výsledek přezkumu hodnocenému zaměstnanci.
 5. Po vyjádření zaměstnance k hodnocení vyplní hodnotitel v hodnotícím formuláři závěr hodnocení a předá jej Personálnímu a mzdovému oddělení 2. LF UK.
   

Čl. VI
Odměny (čl. 16 VMP)

 1. Z důvodů uvedených v článku 16 VMP může být pracovníkovi fakulty udělena odměna.
  O poskytnutí odměny hrazené z rozpočtu pracoviště rozhoduje vedoucí pracoviště.
  O poskytnutí odměny hrazené z prostředků grantu rozhoduje hlavní řešitel grantu.
  O poskytnutí ostatních odměn rozhoduje děkan fakulty.
   

Čl. VII
Ostatní příplatky a doplatky

 1. Složka mzdy nazvaná Ostatní příplatky a doplatky zahrnuje výhradně částku za zvýšené úsilí při řešení grantových projektů. Maximální výše této složky odpovídá výši tarifní mzdy, která pracovníkovi náleží z prostředku grantů. Na návrh Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK stanovuje výši této částky děkan fakulty.

Čl. VIII
Splatnost mzdy (čl. 19 VMP)

 1. Mzda je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to vždy ke čtrnáctému dni následujícího kalendářního měsíce. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek, je mzda splatná v poslední předcházející pracovní den. Z vážných provozních důvodů může děkan fakulty stanovit výjimečně den splatnosti mzdy na jiný termín za podmínky dodržení ustanovení čl. 19 VMP.
   

Čl. IX
Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti ruší opatření děkana č. 7/2018.
 2. Toto opatření děkana nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.

 

Příloha 1) „Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná pro 2. LF UK od 1. 1. 2020“ je k dispozici u vedoucího Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK*

2) Periodické hodnocení zaměstnance – pro akademické a vědecké pracovníky

3) Periodické hodnocení zaměstnance – pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně-provozní pracovníky
 

V Praze dne 20. 12. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

 

* Příloha č. 1 tohoto opatření nahrazena novou Přílohou č. 1 „Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná pro 2. LF UK od 1. 6. 2019“, která je k dispozici u vedoucího Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.

Platnost: 20. 12. 2018
Účinnost: od 1. 1. 2019
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 9/2020
Vydáno: 20. 12. 2018 / Upraveno: 26. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová