Opatření děkana č. 18/2018

Opatření děkana č. 18/2018
k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2018

 

V souladu se zákony č. 563/1991 Sb. o účetnictví a č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb. a Opatřením rektora UK č. 39/2015 nařizuji provést roční inventarizaci majetku, závazků a pohledávek fakulty.

Cílem inventarizace je zjistit skutečný stav majetku a závazků fakulty a porovnat jej se stavem uvedeným v příslušných evidenčních dokladech, zjistit kvalitu, úplnost, použitelnost a jeho skutečné využití. O počtu (množství) a kvalitě inventarizovaného majetku se inventarizační komise musí přesvědčit osobně.
 

 1. Inventarizaci podléhá majetek, závazky a pohledávky

  1. vedené v účetnictví:

   1. dlouhodobý nehmotný majetek;
   2. dlouhodobý hmotný majetek;
   3. drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
   4. drobný dlouhodobý hmotný majetek;
   5. modelové otázky pro přijímací zkoušky;
   6. ochranné pomůcky na skladě;
   7. pokladní hotovost a ceniny;
   8. finanční účty;
   9. závazky a pohledávky;
   10. přechodné účty aktiv a pasiv;
   11. peníze na cestě.
  2. vedené v operativní evidenci:

   1. drobný dlouhodobý nehmotný majetek;
   2. drobný dlouhodobý hmotný majetek.
     
 2. Komise zajišťující inventarizaci:

Pro zajištění inventarizace jmenuje děkan ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise:

 1. Ústřední inventarizační komise (dále jen ÚIK) organizuje a kontroluje průběh inventarizace, zajišťuje proškolování dílčích inventarizačních komisí, navrhuje vypořádání vykázaných inventurních rozdílů, předkládá děkanovi souhrnnou zprávu o inventarizaci.
 2. Dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) zjišťuje skutečný stav inventarizovaného majetku, porovnává ho se stavem evidovaným, zjišťuje inventarizační rozdíly a vyhotovuje Inventarizační zápis dle druhu inventury (viz příloha č. 1 tohoto opatření).

V roce 2018 je stanoveno následující složení ÚIK:

Předseda:

Ing. Rita Zdrubecká

Členové:

Ing. Michaela Lukšanová

 

Marie Rohošková

 

Jana Maxmiliánová

 

Dana Kocmanová

 

Pavlína Kopecká
 

DIK jsou stanoveny pro jednotlivá pracoviště podle návrhů vedoucích pracovišť.

Jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 2 tohoto opatření.
 

 1. Způsob provádění inventur
 1. Skutečné stavy majetku se zjišťují fyzickou inventurou u majetku hmotné a nehmotné povahy nebo dokladovou inventurou u závazků a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru. Zjištěné stavy se zaznamenávají v inventarizačních soupisech, které musí být podepsány členy Inventarizační komise a osobou odpovědnou za inventarizované hospodářské prostředky.
 2. Při inventuře pokladní hotovosti a cenin se zjišťuje její skutečný stav přepočítáním peněz a cenin.
 3. Při dokladové inventuře závazků a pohledávek se porovnává zůstatek příslušného účtu se soupisem jednotlivých položek. U pohledávek se zjišťuje, zda mezi nimi nejsou pohledávky nezaplacené po lhůtě splatnosti a zda byly v tomto případě vystaveny upomínky.
 4. Inventura zůstatků na účtech, na nichž se zachycuje styk s peněžními ústavy, se provádí porovnáním zůstatku těchto účtů se zůstatky oznamovanými peněžními ústavy ve výpisech z bankovních účtů.
 5. Při inventarizaci zásob se porovná fyzický stav zásob se stavem účetním.
 6. Při fyzické inventuře hmotného a nehmotného majetku je nutno kromě skutečných stavů hospodářských prostředků zjistit a v zápise uvést nepotřebný, popř. neupotřebitelný majetek a navrhnout jak s tímto majetkem naložit.
   
 1. Inventarizační rozdíly:
 1. Inventarizační rozdíly vznikají na základě schodků (manko) chybějících hospodářských prostředků nebo přebytků skutečně zjištěných hospodářských prostředků, které měly být, ale nejsou zaevidovány.
 2. Inventarizační rozdíly je třeba písemně zaznamenat v inventarizačních zápisech.
 3. U všech rozdílů mezi skutečným a účetním stavem se musí pracovníci odpovědní za hospodářské prostředky vyjádřit k jejich vzniku a navrhnout způsob jejich vyrovnání.
 4. Případné inventarizační rozdíly se podle platných právních předpisů vyúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků.
   
 1. Inventarizační zápisy:
 1. Po skončení inventur vyhotoví DIK zápis podepsaný všemi členy, který musí obsahovat:

  • předmět inventarizace;
  • den, k němuž byla inventarizace provedena;
  • den zahájení a ukončení inventury;
  • způsob provedení inventury (fyzicky, dokladově);
  • zjištění skutečného stavu majetku;
  • porovnání zjištěných stavů s účetní evidencí;
  • návrh jak naložit s nepotřebným a nepoužitelným majetkem;
  • návrh způsobu vypořádání inventarizačních rozdílů;
  • datum projednání závěrečného protokolu.
 1. Zaměstnanec odpovědný za inventarizované prostředky potvrdí v protokolu, že inventura byla provedena za jeho účasti.
   
 2. Zápis o výsledku inventarizace předají DIK ÚIK, která vypracuje závěrečný protokol obsahující:

  • termín zahájení fyzických inventur;
  • termín zahájení dokladových inventur;
  • termín předání protokolů dílčími inventarizačními komisemi;
  • vyhodnocení výsledků fyzických inventur;
  • vyhodnocení výsledků dokladových inventur;
  • nápravná opatření k inventarizaci;
  • návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů;
  • datum projednání závěrečného protokolu;
  • podpisy členů ÚIK.
 3. Závěrečný protokol předkládá předseda ústřední inventarizační komise děkanovi fakulty ke schválení.
   
 1. Povinnosti zaměstnanců při inventarizaci:

Zaměstnanci, kteří se budou podílet na přímém provedení inventarizace, musí být proškolení o způsobu a cílech prováděných inventarizací a o kompetencích a odpovědnosti členů dílčích inventarizačních komisí.

Zaměstnanci jmenovaní do inventarizačních komisí a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni se zúčastnit prací souvisejících s přípravou a provedením inventarizace.
 

 1. Plán inventarizací

Jako rozhodné dny k provedení řádné inventarizace stanovuji:

Rozhodný den
k provedení řádné inventarizace
 
Druh majetku
30. 9. 2018
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Majetek vedený v operativní evidenci
 • Umělecká díla
31. 12. 2018
 • Stravovací karty 2. LF
 • Ceniny (stravenky, Vital Pass, medaile)
 • Pokladní hotovost
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky
 • Ochranné pomůcky na skladě
 • Finanční účty
 • Závazky a pohledávky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Peníze na cestě
 

K provedení inventarizačních prací na jednotlivých pracovištích děkan fakulty ukládá inventarizačním komisím následující termíny:

U inventur k 30. 9. 2018 sesouhlasit zjištěné stavy s operativní a účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápis Ekonomickému oddělení 2. LF do 10. 12. 2018. Ústřední inventarizační komise vyhotoví souhrnný inventarizační zápis do 21. 12. 2018.

U inventur k 31. 12. 2018 – stravovací karty, ceniny, pokladní hotovost, modelové otázky pro přijímací zkoušky, ochranné pomůcky na skladě – sesouhlasit skutečné stavy s účetní evidencí a předat dílčí inventarizační zápisy do 11. 1. 2019.

U inventur k 31. 12. 2018 – finanční účty, závazky a pohledávky, přechodné účty aktiv a pasiv a peníze na cestě – vyhotovit inventarizační zápis do 31. 1. 2019; současně zpracovat souhrnný inventarizační zápis za všechny provedené inventarizace do 31. 1. 2019, pokud nebude RUK stanoveno jinak.

 

Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

V Praze dne 27. 9. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan fakulty

Platnost: 27. 9. 2018
Účinnost: od 27. 9. 2018
Gestor: Ekonomické oddělení
 
Vydáno: 2. 10. 2018 / Upraveno: 3. 10. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová