Opatření děkana č. 11/2017

Opatření děkana č. 11/2017
Požadavky na způsob vedení kvalifikačních a rigorózních prací
na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

V souladu s nařízením vlády ČR č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016, o standardech pro akreditace ve vysokém školství, v platném znění, a v souladu s Opatřením rektora č. 32/2017, Standardy studijních programů Univerzity Karlovy, se tímto opatřením děkana stanovují požadavky na způsob vedení bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).
 

Čl. 2
Požadavky na vedení bakalářských prací

 1. Přednostové nebo vedoucí ústavů nebo klinik, vypisují témata bakalářských prací prostřednictvím Studijního informačního sytému (dále jen „SIS“) a k jednotlivým tématům určují vedoucí prací s odpovídající erudicí, jež vytváří základní předpoklady pro kvalitní zpracování vypsaných témat.
 2. Vedoucí bakalářské práce:

  1. musí být absolventem nejméně magisterského studijního programu;
  2. musí být v pracovním poměru k UK;
  3. může, při pracovním úvazku odpovídajícím standardnímu týdennímu rozsahu pracovní doby, vést maximálně 20 bakalářských prací. Počet vedených bakalářských prací se při nižším pracovnímu úvazku, v případě vedení diplomových či disertačních prací a v případě vedení kvalifikačních prací na jiné součásti UK, alikvotně sníží.
 3. Přednostové nebo vedoucí ústavů či klinik 2. LF UK mohou, v jednotlivých odůvodněných případech a po předchozím souhlasu garanta studijního programu, určit jako vedoucího bakalářské práce externistu s magisterským stupněm vzdělání bez pracovního poměru k UK. V takovém případě jsou pro vedení bakalářské práce povinni zajistit podporu akademického pracovníka fakulty, a to jeho určením jako konzultanta bakalářské práce.

 

Čl. 3
Požadavky na vedení diplomových prací

 1. Přednostové nebo vedoucí ústavů či klinik vypisují témata diplomových prací prostřednictvím SIS a k jednotlivým tématům určují vedoucí prací s odpovídající erudicí, jež vytváří základní předpoklady pro kvalitní zpracování vypsaných témat.
 2. Vedoucí diplomové práce:

  1. musí být absolventem nejméně doktorského studijního programu;
  2. musí být v pracovním poměru k UK;
  3. může, při pracovním úvazku odpovídajícím standardnímu týdennímu rozsahu pracovní doby, vést maximálně 15 diplomových prací. Počet vedených diplomových prací se při nižším pracovnímu úvazku, v případě vedení bakalářských či disertačních prací a v případě vedení kvalifikačních prací na jiné součásti UK, alikvotně sníží.
 3. Přednostové nebo vedoucí ústavů či klinik 2. LF UK mohou, v jednotlivých odůvodněných případech a po předchozím souhlasu garanta studijního programu, určit jako vedoucího diplomové práce externistu s nejméně magisterským stupněm vzdělání a se specializovanou způsobilostí podle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění nebo zák. č. 96/2004 Sb., v platném znění, bez pracovního poměru k UK. V takovém případě jsou pro vedení diplomové práce povinni zajistit podporu akademického pracovníka fakulty splňujícího požadavky na vedoucího diplomové práce uvedené v odst. 2), a to jeho určením jako konzultanta diplomové práce.
   

Čl. 4
Požadavky na vedení disertačních prací

 1. Vedoucího disertační práce – školitele jmenuje děkan fakulty na základě návrhu oborové rady doktorského studijního programu.
 2. Vedoucí disertační práce – školitel:

  1. musí být docentem nebo profesorem;
  2. musí být v pracovním poměru k UK nebo k právnické osobě, která společně s UK uskutečňuje doktorský studijní program podle § 81 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění;
  3. může, při pracovním úvazku odpovídajícím standardnímu týdennímu rozsahu pracovní doby, vést maximálně 10 disertačních prací. Počet vedených disertačních prací se při nižším pracovnímu úvazku, v případě vedení jiných kvalifikačních prací a v případě vedení kvalifikačních prací na jiné součásti UK, alikvotně sníží.
 3. Na návrh oborové rady doktorského studijního programu a po schválení vědeckou radou 2. LF UK, může děkan fakulty, ve výjimečných a v odůvodněných případech, jmenovat jako vedoucího disertační práce – školitele, akademického pracovníka UK s vědeckou hodností, který není docentem nebo profesorem.
   

Čl. 5
Požadavky na vedení rigorózních prací

Požadavky na vedení rigorózních prací jsou shodné s požadavky na vedení diplomových prací.
 

Čl. 6
Přechodná, společná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

 1. Kvalifikační práce a rigorózní práce zadané před dnem nabytí účinnosti tohoto opatření děkana se dokončí podle pravidel platných před jeho účinností.
 2. Při určování vedoucího kvalifikační práce nebo rigorózní práce se vychází ze vzdělávací a tvůrčí činnosti vedoucího práce.
 3. Přednostové nebo vedoucí ústavů či klinik, garanti studijních programů a oborové rady doktorských studijních programů musí při určování vedoucích kvalifikačních nebo rigorózních prací zohlednit celkový počet kvalifikačních nebo rigorózních prací, které vedoucí práce vede v různých studijních programech a na různých pracovištích, a časové možnosti vedoucího práce pro kvalitní vedení kvalifikační nebo rigorózní práce.
 4. Toto opatření děkana nabývá účinnosti dnem podpisu děkana.
   

V Praze dne 22. 8 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 22. 8. 2017
Účinnost: od 22. 8. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
Vydáno: 24. 8. 2017 / Upraveno: 6. 9. 2021 / Odpovědná osoba: RNDr. Renata Eisenhammerová