Nastavení přístupu k elektronické poště @lfmotol.cuni.cz

(1) Internetová elektronická pošta na 2. LF (úvod)

Elektronická pošta je jednou z vývojově nejstarších internetových aplikací; její funkce (podobně jako u ostatních aplikací) zajišťují specializované serverové programy. Dělba práce a směrování pošty v elektronickém poštovním provozu víceméně odpovídá popisu zde (na str. 2). Základní protokoly pro předávání zpráv elektronické pošty jsou vysoce konzervované od 80. let 20. století; v současnosti, kdy sociální sítě mění komunikační zvyklosti lidí od základu, má pro svou spolehlivost, robustnost a decentralizaci (a pro nezávislost na jakémkoliv monopolu) elektronická pošta stále své místo v portfoliu internetových služeb.

Na 2. LF provozujeme poštovní servery od roku 1993; e-mailovou poštovní schránku s adresou @lfmotol.cuni.cz aktuálně poskytujeme cca 1200 uživatelům. Poštovní služby jsou vázány na přidělení uživatelského účtu (novým zaměstnancům je přidělován automaticky při přijetí, jinak žádost zde), a přístup k nim je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

(2) Nastavení poštovního hesla

Hesla pro jednotlivé aplikace a systémy provozované na 2. LF (elektronická pošta, web, zálohovaný diskový prostor) si uživatelé sami nastavují na webové stránce auth.lf2.cuni.cz. Pro první přihlášení k této stránce potřebujete znát své uživatelské jméno a hlavní heslo pro účty na 2. LF, dál pak stačí uživatelské jméno a heslo pro CAS (centrální autentizační služba) UK. Přihlašujete se k systému poprvé? Doporučujeme heslo hned (nebo aspoň brzy) změnit. Neznáte ani uživatelské jméno, ani heslo? Napište nám e-mail na adresu @email a uveďte své jméno, pracoviště a kontaktní telefon. Nové heslo (které si následně změníte) vám po domluvě pošleme motolskou papírovou poštou.

(3) Doručování pošty

Na stejné stránce můžete nastavit způsob, jakým bude pošta přicházející na vaši adresu @lfmotol.cuni.cz doručována:

 • buď do vaší poštovní schránky na fakultním poštovním serveru,
 • nebo přeposíláním na vaši adresu ve FN Motol, VFN či FN Bulovka,
 • nebo do vaší schránky na fakultním serveru při současném odeslání upozornění na jinou vaši adresu.

Zde lze také nastavit automaticky odesílanou odpověď (v nepřítomnosti apod.).

(4) Vybírání pošty – protokoly IMAP, POP

Doporučeným způsobem práce s elektronickou poštou je využívat specializovaný poštovní program nainstalovaný na vašem vlastním zařízení (PC, mobilní telefon apod.). Tyto programy obvykle umožňují obsluhu několika poštovních schránek na různých serverech. Pro vybírání pošty nabízejí dva možné přístupy: protokol IMAP nebo POP. Protokol POP využijte tehdy, máte-li pro to důvod: chcete-li vždy všechnu příchozí poštu vybrat ze své poštovní schránky na serveru a odnést k dalšímu uložení a zpracování na své zařízení; ve všech ostatních případech použijte protokol IMAP. Ten ponechává e-maily v poštovní schránce na serveru, umožňuje je organizovat do složek a dobře zvládá simultánní přístup k nim z různých zařízení.

Obrázkový návod ukazuje nastavení protokolu IMAP v programu Thunderbird na PC. V jiných programech bude nastavení obdobné. Souhrn nastavení:

 • server mail.lf2.cuni.cz
 • protokol IMAP
 • TCP port 993
 • ověření uživatelským jménem a heslem (poštovní heslo, viz bod 2)
 • heslo nešifrované
 • celé spojení zabezpečené SSL
(5) Nastavení poštovního programu pro odesílání pošty

Vedle obsluhy vaší poštovní schránky odevzdává váš poštovní program vaše odchozí zprávy na server k přepravě a doručení adresátovi.

Obrázkový návod ukazuje nastavení šifrovaného a ověřeného odesílání pošty v programu Thunderbird. V jiných programech bude nastavení obdobné. Souhrn nastavení:

 • server mail.lf2.cuni.cz
 • protokol SMTP
 • TCP port 587
 • ověření uživatelským jménem a heslem (poštovní heslo, viz bod 2)
 • heslo nešifrované
 • celé spojení zabezpečené SSL
(6) Přístup k poště na webmail.lf2.cuni.cz

Nemůžete-li využít poštovní program na svém vlastním zařízení (viz odst. 4 a 5), provozujeme pro fakultní uživatele webovou bránu pro práci s poštou. Brána funguje podobně jako jiné poštovní programy: protokoly IMAP a SMTP komunikuje s příslušným serverem. Nepříjemné omezení se týká počtu povolených adresátů jedné zprávy: z důvodu ochrany proti zneužití je zablokováno odesílání hromadných zpráv.

Systém squirrelmail, použitý na našem webmailovém serveru, není složitý na ovládání, má českou nápovědu a mnoho jeho vlastností lze uživatelsky konfigurovat.

Pro přihlášení potřebujete znát své motolské uživatelské jméno a heslo pro přístup k elektronické poště (viz bod 2). V menu webmailu pak uvidíte stejnou strukturu složek jako z jiných poštovních programů.

 

(7) Nepravidelnosti, problémy a reklamace v poštovní přepravě

<TLDR>

 • Nepřišel Vám očekávaný mail a odesilatel netuší, proč ? Pomůže mu jeho správce pošty.
 • Vrátil se mail pro Vás odesilateli se zprávou o nedoručitelnosti ?
 • ... nebo neprošel Váš mail ? Obraťte se na @email s informacemi alespoň o  datu a čase odeslání zprávy a o adresách odesilatele a zamýšleného příjemce; přišla-li Vám zpráva o nedoručitelnosti, přiložte ji.
 • Při problémech s připojením k poštovnímu serveru (nelze vybrat zprávy, nelze odeslat žádnou zprávu) kontaktujte svého správce sítě.

</TLDR>

Elektronická pošta je ve svém základu asynchronní – cestu jednotlivých zpráv mezi poštovními servery systém řídí podle aktuálního stavu sítě. Doručení zpráv obvykle trvá sekundy až desítky sekund, různé okolnosti mohou dobu doručení prodloužit. Jedna z robustních vlastností poštovního systému je, že odesilatel je zpětnou zprávou informován

 • o nedoručitelnosti zprávy, např. z důvodu chyby v adrese, pozitivního protispamového testu či přehlcení poštovní schránky adresáta
 • dojde-li k podstatnému zdržení zprávy (obvykle čtyři hodiny)
 • či leží-li zpráva po příliš dlouhou dobu (obvykle několik dní) bez možnosti kontaktovat cílový poštovní server.

Zpětné zprávy jsou obvykle dostatečně instruktivní – obvykle v angličtině podrobně popisují příčinu problému s doručením a informují o způsobu, jakým poštovní systém se zprávou dále naloží (dál se pokouší ji doručit nebo doručení vzdá). Některé poštovní programy tyto zprávy pro uživatele „interpretují“: hláška „Zprávu nebylo možné doručit" je sice srozumitelná většině uživatelů, ale postrádá podstatné informace o důvodu nedoručitelnosti.

Další robustní vlastnost poštovního systému zajišťuje, že průchod všemi poštovními uzly je zaznamenáván jednak do záhlaví zprávy a také do pracovních deníků (logů) všech poštovních uzlů, kterými zprávy procházejí. Proto je třeba při hledání nedoručené zprávy vždy začít od odesilatele: kudy zpráva neprošla, tam o ní není záznam. Nepřišla-li odesilateli zpětná zpráva o problému s doručením, je vhodné kontaktovat jeho správce poštovního serveru minimálně s informací o datu a čase odeslání zprávy a o adresách odesilatele a zamýšleného příjemce. Správce poštovního serveru na 2. LF lze kontaktovat na adrese @email.

Při řešení problémů s konkrétními zprávami je vhodné poskytnout kompletní záhlaví zprávy se všemi detaily, které se při běžném zobrazení uživateli neukážou: lze je buď zobrazit ve zdrojovém textu zprávy (viz obr. 1 a 2), nebo přeposlat spolu s celou zprávou, kterou přepošlete jako přílohu (obr. 3). Neuplynul-li od odeslání zprávy příliš dlouhý čas (jsou-li o ní ještě záznamy), je s těmito údaji obvykle možné osud zprávy dohledat. (Další informace viz např. zde.)

Obrázek 1: Zobrazení zdrojového textu zprávy (i s hlavičkami)
Obrázek 2: (Téměř) kompletní hlavička zprávy

 

Obrázek 3: Přeposlání kompletní zprávy v příloze
Poslední aktualizace: 16. 11. 2023 / MUDr. Ing. Jan Vejvalka, Ph.D.