Disciplinární řád pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tento Disciplinární řád pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „řád“) upravuje v souladu s čl. 3 odst. 13 Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy (dále jen „Disciplinární řád UK“) některé podrobnosti o disciplinární komisi a pravidlech jednání této komise na 2. lékařské fakultě. Disciplinární přestupky studentů, ukládání sankcí za tyto přestupky, disciplinární řízení a řízení o opravných prostředcích upravuje Disciplinární řád UK.

Čl. 2

Disciplinární komise fakulty

 1. Disciplinární komise fakulty (dále jen „komise“) má šest členů, z nichž tři členové jsou studenti a tři akademičtí pracovníci. Komise má čtyři náhradníky, kterými jsou dva studenti a dva akademičtí pracovníci. Členové komise a jejich náhradníci musí být členy akademické obce fakulty.
 2. Děkan jmenuje a odvolává členy komise a jejich náhradníky po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty.[1]
 3. Funkční období členů komise je dvouleté.
 4. Členství v komisi před uplynutím funkčního období člena komise zaniká doručením vzdání se členství v komisi předsedovi komise, zánikem členství v akademické obci fakulty nebo odvoláním člena komise děkanem. Důvody zániku členství v komisi platí obdobně i pro náhradníky.
 5. Na místo člena komise uprázdněné podle odstavce 4 nastupuje na dobu zbývající do konce funkčního období člena, jehož místo se uprázdnilo, náhradník povolaný předsedou komise.
 6. Komise si ze svých členů volí a odvolává předsedu. První zasedání komise, na jehož programu je volba předsedy komise, svolá děkan do 30 dnů od jmenování členů komise.
 7. Administrativní záležitosti spojené s činností komise zajišťuje děkanát.

Čl. 3

Některá pravidla jednání disciplinární komise fakulty

 1. Projednávání disciplinárních přestupků studentů zapsaných 2. lékařské fakultě se řídí správním řádem,[2] zákonem o vysokých školách[3] a Disciplinárním řádem UK.[4]
 2. Předseda komise, nejpozději do pěti kalendářních dnů od obdržení návrhu děkana dle čl. 4 odst. 2 Disciplinárního řádu UK na projednání disciplinárního přestupku, zašle studentovi oznámení o zahájení disciplinárního řízení a stejnopis návrhu na projednání. Po doručení oznámení a návrhu děkana studentovi předseda komise stanoví termín jednání komise a pozve studenta, o jehož disciplinární přestupek se jedná, k projednání před komisí.
 3. Členové komise a jejich náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.
 4. Jestliže předmětem jednání komise je projednání disciplinárního přestupku člena této komise, účastní se jednání komise za tohoto člena náhradník.
 5. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Předseda komise jednání na návrh člena komise odročí, jestliže paritní zastoupení členů komise z řad studentů a akademických pracovníků není zachováno. Každý z členů komise je povinen hlasovat.
 6. Projednávání disciplinárních přestupků je zásadně neveřejné.[5]
 7. Komise může rozhodovat na návrh člena komise o jednotlivých věcech tajným hlasováním. V ostatních případech členové komise hlasují veřejně.
 8. Předseda komise může děkanátu uložit zajištění odborné pomoci nebo odborného posouzení skutečnosti, která souvisí s projednávaným disciplinárním přestupkem.

Čl. 4

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Disciplinární řízení, která byla zahájena před nabytím účinnosti tohoto řádu, budou ukončena dle stávajícího předpisu.
 2. Funkční období komise jmenované před účinností tohoto řádu není dotčeno.
 3. Disciplinární řád pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. 10. 2008 se zrušuje.
 4. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.[6]
 5. Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017.

 

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 24. 5. 2017

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 2. 6. 2017

 

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 

[1] § 27 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách

[2] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

[3] § 69 zákona o vysokých školách

[4] Zejména čl. 4 a 5 Disciplinárního řádu UK

[5] § 49 odst. 2 správního řádu

[6] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

Platnost a účinnost
Platnost: 2. 6. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 (trvá)


Předchozí znění

Vytvořeno: 13. 6. 2017 / Upraveno: 4. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.