Aktuální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK

Úplné znění
opatření rektora č. 9/2014 ve znění opatření rektora č. 17/2014 a opatření rektora č. 26/2017
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem, včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy


Čl. 1
Tímto opatřením se na základě čl. 5, čl. 15 a čl. 19 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy stanoví

 1. doporučená hlediska pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem (dále jen „doporučená hlediska“),
 2. minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče.
   

Čl. 2

 1. Doporučená hlediska jsou podkladem zejména pro jednání habilitačních komisí (habilitační řízení) a komisí v řízení ke jmenování profesorem.
 2. Úkolem komisí je zhodnotit údaje předložené uchazečem při zahájení řízení i konkrétní vědeckou a pedagogickou činnost uchazeče. Ve zprávě komise pro jmenování profesorem je úkolem komise navíc konkrétně formulovat výkony a další důvody, pro které lze uchazeče považovat za mezinárodně uznávanou vědeckou osobnost.
   

Čl. 3
Doporučená hlediska jsou stanovena v částech 1.1. – 1.4. přílohy tohoto opatření, přičemž

 1. obecně platná hlediska jsou stanovena v části 1.1. přílohy tohoto opatření,
 2. doporučená hlediska pro humanitní, sociálně vědní a umělecko-tvůrčí obory jsou stanovena v části 1.2. přílohy tohoto opatření,
 3. doporučená hlediska pro přírodovědné obory jsou stanovena v části 1.3. přílohy tohoto opatření a
 4. doporučená hlediska pro lékařské obory jsou stanovena v částí 1.4. přílohy tohoto opatření.
   

Čl. 4

Minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem a náležitosti předkládaných materiálů, které konkretizují hodnocení vědecké nebo umělecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče jsou uvedeny v částech 2.1 – 2.6. přílohy tohoto opatření, přičemž

 1. minimální požadavky na obsah odůvodnění stanoviska habilitační komise jsou stanoveny v části 2.1. přílohy tohoto opatření,
 2. požadavky na údaje o uchazeči v habilitačním řízení jsou stanoveny v části 2.2. přílohy tohoto opatření,
 3. požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u habilitačního řízení jsou stanoveny v části 2.3. přílohy tohoto opatření,
 4. minimální požadavky na odůvodnění stanoviska komise v řízení ke jmenování profesorem jsou uvedeny v části 2.4. přílohy tohoto opatření,
 5. požadavky na údaje o uchazeči pro jmenování profesorem jsou stanoveny v části 2.5. přílohy tohoto opatření,
 6. požadavky na přílohy materiálů předávaných na rektorát UK u jmenovacího řízení jsou stanoveny v části 2.6. přílohy tohoto opatření.
   

Čl. 5
zrušen

Čl. 6

 1. Toto opatření nabývá účinnost dnem 1. února 2014.
 2. Úplné znění opatření rektora č. 9/2014 ve znění opatření rektora č. 17/2014 a opatření rektora č. 26/2017 nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v. r.


Příloha k Opatření rektora č. 9/2014 (ve znění OR č. 17/2014 a OR č. 26/2017)

Část 1.1
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem pro všechny obory na Univerzitě Karlově

Habilitační práce musí odpovídat vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona  111/1998 Sb., v platném znění.

Základní údaje

Habilitační řízení
Pro habilitační řízení je doporučeno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Dr., Ph.D., Th.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.

Pedagogická činnost
Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu (bakalářské, magisterské, doktorandské studium) oboru.

habilitační řízení:

 • souvislá pedagogická činnost během posledních nejméně tří let nebo
 • souhrnná tříletá pedagogická činnost v době posledních pěti let – u uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů hodných zřetele;
 • roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru.
   

jmenovací řízení:

 • souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole v trvání nejméně pěti let;
 • roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu;
 • uchazeč je školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je v tomto kontextu pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu studia.
   

Vědecká, odborná nebo umělecká činnost
Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty vědeckého, odborného nebo uměleckého charakteru. Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány popularizační publikace, abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech nebo sbornících, a dopisy redakci.
Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.

Zahraniční zkušenost
Dosavadní akademická dráha uchazeče by měla zahrnovat dlouhodobější odbornou zahraniční zkušenost.
 

Část 1.2.
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro humanitní, sociálně-vědní a umělecko-tvůrčí obory na Univerzitě Karlově

Habilitační práce
Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona  111/1998 Sb., v platném znění. Za takovou práci se považuje i

 • závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři patřičného rozsahu a kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl),
 • slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje obohacení české kultury ve vazbě ke světovým kulturám.
   

Vědecká, odborná nebo umělecká činnost
V humanitních a sociálně-vědních oborech se do počtu požadovaných prací započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal nebo vytvořil významnou část textu či díla. Na vyžádání je povinen doložit svůj podíl na práci. Uchazeč o jmenovací řízení v humanitním oboru by měl být autorem alespoň jedné monografie. Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Je třeba uvést metodiku vyhledání citací.

Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obor

Počet publikací

Mezinárodní/cizojazyčné publikace

Citace

Humanitní, sociálně-vědní a právnické obory

 

20

 

3

20

v odborné české i zahraniční literatuře

 

Umělecko-tvůrčí obory*

 

10

 

2

 

10

v odborné české i zahraniční literatuře

 

Jmenovací řízení

Obor

Počet publikací

Mezinárodní/cizojazyčné publikace

Citace

 

Humanitní a sociálně-vědní obory

 

 

40

 

15

25 v zahraniční odborné literatuře

 

Právnické obory

 

40

 

15

50 v odborné české i zahraniční  odborné literatuře

 

Umělecko-tvůrčí obory*

 

20

 

8

12 v zahraniční odborné literatuře

* Umělecká tvůrčí činnost a její kvalita musejí být doloženy dokumentací, recenzemi a posudky.
 

Část 1.3.
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro přírodovědné obory na Univerzitě Karlově

Vědecká, odborná činnost
Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet. Nejsou započítávány publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor (Group Author).

Citace musí být uváděny dle WoS jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením autocitací. Tam, kde není požadována citovanost dle WoS, je třeba uvést metodiku zjištění citací (SCOPUS a další doložitelné citace).

Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obor

Počet publikací

Publikace s IF

První autor

Citace

Biologie, Biomedicína

20

 

12

 

5

 

35 dle WoS

 

Farmaceutické obory

20

 

 

15

 

 

5

 

 

35 dle WoS

Chemie

20

15

8

35 dle WOS

Geologie,

Environmentální vědy

20

6

5

20, z toho 10 dle WoS

Geografie

20

5

3

20, z toho 10 WoS

Fyzika

20

12

Neurčeno

20 dle WoS

Informatika

20

6 či ekvivalentních*

Neurčeno

15 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

Matematika

20

6

Neurčeno

15 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

*„Ekvivalentními výsledky“ se rozumí takové výsledky, které jsou v oboru řízení považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF.
 

Jmenovací řízení

Obor

Počet publikací

Publikace s IF

První,  korespondující nebo senior autor **

Citace

Biologie,

Biomedicína

40

 

25

 

15

 

100 dle WoS

 

Farmaceutické obory

 

40

 

 

25

 

 

15

 

 

100 dle WoS

 

 

Chemie

40

35

15

100 dle WoS

Geologie,

Environmentální vědy

40

10

8

30 dle WoS

Geografie

40

8

5

30 dle WoS

Fyzika

40

30

Neurčeno

50 dle WoS

Informatika

40

20 či ekvivalentních*

Neurčeno

50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

Matematika

40

20

neurčeno

50 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

* „Ekvivalentními výsledky“ se rozumí takové výsledky, které jsou v oboru řízení považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF.
** Posouzení záleží na zvyklostech oboru.
 

Část 1.4.
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem pro lékařské obory na Univerzitě Karlově

Základní údaje
Nepominutelným požadavkem pro uchazeče z klinických-nechirurgických a klinických-chirurgických oborů je absolvování příslušných atestací pro obor habilitace nebo jmenovacího řízení.

Habilitační i hodnotící komise výslovně zhodnotí splnění klinické odbornosti a erudici uchazeče.
 

Vědecká, odborná činnost
Celkový počet publikací může být menší než požadovaný (viz tabulky níže) v případě, že počet publikací v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet. Nejsou započítávány publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor (Group Author).

Citace musí být uváděny dle WoS jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče.
 

Oborově specifické požadavky

Habilitační řízení

Obory

Počet publikací*

Publikace s IF**

První autor***

Citace****

Teoretické

20

12

5

35 dle WoS

Klinické- nechirurgické

20

8

4

25 dle WoS

 

Klinické-chirurgické

20

6

3

8 dle WoS

Jmenovací řízení

Obory

Počet publikací*

Publikace s IF **

První, korespondující nebo senior autor***

Citace****

Teoretické

40

25

15

100 dle WoS

Klinické-nechirurgické

30

15

12

70 dle WoS

Klinické-chirurgické

30

12

9

30 dle WoS

* Publikace mimo IF musí být v časopisech s recenzním řízením, indexovaných v medicínských databázích (Web of Science, PubMed nebo SCOPUS).
** Minimální hodnota IF by měla činit pro každou z těchto klíčových publikací 0,5. Z těchto klíčových publikací nejméně jedna (habilitační řízení), resp. nejméně tři (řízení pro jmenování profesorem) musí být původní vědeckou prací obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti uchazeče (tj. nikoliv přehledný článek, editorial, kasuistika, které lze započítat do celkového počtu publikací).
*** Posouzení záleží na zvyklostech oboru.
**** Citovanost v mezinárodních multicentrických studiích bude uvažována samostatně.

Vytvořeno: 12. 6. 2014 / Upraveno: 24. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Zuzana Slušná