Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok 2002

1. Vzdělávací činnost
 
Současný stav:

 

 1. Na 2. lékařské fakultě jsou tři typy studijních programů: bakalářské, magisterské a doktorské. Magisterské studium má jednu specializaci, lékařství. Specifikum studia lékařství na 2. LF spočívá v jeho vývojovém zaměření, tj. v orientaci na problematiku zdraví a nemocí od prenatálního vývoje do pozdního stáří. To umožňuje existence paralelních pracovišť pro dospělé a děti v nejrůznějších specializacích. I tam, kde je pracoviště jedno, je problematice vývoje věnován zvláštní zřetel. Bakalářské studium má dvě specializace, optiku/ optometrii a fyzioterapii.
 2. Na 2. LF probíhá doktorské studium, které je doktorské vědecké studium v biomedicíně a je součástí smluvně vázaného programu Doktorské studium biomedicíny při Univerzitě Karlově.
 3. Na 2. LF probíhá cyklus přednášek v rámci Univerzity 3. věku.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Příprava nového curricula zohledňujícího jak vývoj poznatků základního výzkumu, tak současnou klinickou medicínu. Nové curriculum vychází z toho, že většina absolventů UK 2. LF se uplatňuje jako praktičtí lékaři nebo kliničtí specialisté v oborech pro děti i dospělé. Zachování a zkvalitnění paralelní výuky pediatrických oborů a oborů pro dospělé je předpokladem pro uplatnění absolventů i v nově zvažované specializaci rodinného lékaře. Curriculum počítá již od prvního ročníku s kontaktem studentů s praktickou medicínou – praktické lékařství, první pomoc a ošetřovatelství. Zachovává klasickou oborovou výuku, ale v řadě oborů se počítá i s aplikací problémově orientované výuky, s hlubším propojením teoretických, preklinických a klinických předmětů. Předpokládá se větší aktivní zapojení studentů do vědecké činnosti formou účasti na výzkumných projektech, prezentací vědeckých výsledků apod.
 2. Zřízení a akreditace nového magisterského studijního programu fyzioterapie.
 3. Zřízení a akreditace nového 3 letého magisterského studijního programu (navazujícího na bakalářský) veřejné zdravotnictví a management ve zdravotnictví. Zavedení bakalářských studií ošetřovatelství, laboratorní metody a zobrazovací metody.
 4. Pravidelné hodnocení výuky studenty – vytvoření kompetentního dotazníku, zpětná vazba.
 5. Realizace programu celoživotního vzdělávání lékařů v souladu se Stavovským předpisem č. 16 České lékařské komory, podle něhož je 2. LF akreditována pro 34 odborností.
 6. Pokračování v tradici Univerzity třetího věku a jiných programech celoživotního vzdělávání.
 7. Zavádění ECTS – ve všech studijních programech připravit kreditní systém, který má usnadnit prostupnost mezi fakultami, univerzitami i prostupnost mezinárodní. Proces pokračuje dle pokynů rektorátu UK.

Aktualizace pro rok 2002/2003:
 

 1. Realizace nového curricula od 1. ročníku a zavedení schválených změn v již stávajících vyšších ročnících (např. zavedení tělovýchovného lékařství jako povinného předmětu, osamostatnění výuky ortopedie).
 2. Připravit podklady pro akreditaci nových bakalářských směrů ošetřovatelství, radiologický a zdravotní laborant.
 3. Připravit podklady pro akreditaci magisterského směru Veřejné zdravotnictví a management a Fyzioterapie.
   

2. Vědecká a výzkumná činnost
 
Současný stav:

 

 1. Výzkumné záměry: Na UK 2. LF je řešeno 5 výzkumných záměrů, které plní výzkumné cíle fakulty.
 2. Výzkumná centra: Na fakultě působí tři výzkumná centra (Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, Centrum experimentálního výzkumu kardiovaskulárních nemocí a Centrum integrované genomiky). Existence výzkumných center na UK 2. LF je uznáním vědeckých kvalit týmů působících na této fakultě.
 3. Granty: Pracovníci fakulty se podílejí na řešení grantových projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy, Fondu rozvoje vysokých škol, i mimorezortních programů IGA MZČR a GAČR. Zapojují se do zahraničních programů a projektů např. Cost, Kontakt, Barrande a projekty EU např. Marie Curie.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Udržení a zvýšení kvality vědeckého bádání na fakultě a zajištění jejího financování z různých zdrojů jak účelových, tak institucionálních.
 2. Rozšíření počtu studentů a zejména doktorandů do výzkumných projektů.
 3. Pořádání studentských vědeckých konferencí zaměřených na prezentaci výsledků studentů i doktorandů.
 4. Rozšíření mezinárodní spolupráce formou účasti v mezinárodních projektech.
 5. Zvýšení a zkvalitnění publikační činnosti fakultních pracovníků.
 6. Podpora habilitačních a jmenovacích řízení mladých a perspektivních pracovníků.
 7. Rozšiřování a zkvalitňování vědecké spolupráce s pracovišti akademie věd na základním výzkumu a s nemocničními pracovišti na aplikovaném výzkumu.
 8. Zahájení spolupráce s komerčními subjekty na projektech aplikace a zavádění výsledků vědecké činnosti do praxe.
 9. Spolupráce s FN Motol na vědecko-výzkumných a klinických projektech s účelem racionálního využití finančních prostředků (Výzkumné záměry).
   

Aktualizace pro rok 2002/2003:
 

 1. Připravit podklady pro anotaci nových výzkumných záměrů.
 2. Uspořádat studentskou vědeckou konferenci na jaře 2003.
 3. Přijmout motivační opatření ke zvýšení počtu doktorandů, kteří dokončí doktorské studium.
   

3. Zahraniční styky
 
Současný stav:

 

 1. Pracovníci fakulty mají adekvátní dlouhodobé pracovní vztahy se zahraničními pracovišti, o čemž svědčí jejich výzkumná a publikační aktivita.
 2. Univerzita Karlova uzavírá mezinárodní dohody a bilaterální smlouvy a fakulta tyto vztahy dále rozšiřuje. V současné době má 2. LF uzavřené bilaterální smlouvy v rámci programu Erasmus/Socrates s lékařskými fakultami v Düsseldorfu, Padově a Montpellier.
 3. Probíhají smluvní krátkodobé výměny studentů s Kings College v Londýně.
 4. Probíhají mezinárodní stáže studentů v rámci programu IFMSA.
 5. Existují velmi záslužné osobní aktivity dřívějších zaměstnanců fakulty (prof. Klíma, Houston), které umožňují pravidelné zahraniční stáže učitelů fakulty.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Rozšíření mezinárodní spolupráce na výzkumných projektech (viz výše).
 2. Rozšíření možnosti studia mediků na zahraničních fakultách v rámci různých programů (Erasmus/Sokrates, využití Fondu mobility UK aj.).
 3. Pokračování krátkodobých výměn studentů s Kings College v Londýně.
   

Aktualizace pro rok 2002/2003:
 

 1. Pokračovat v realizaci stávajících smluvních výměnných pobytů studentů a učitelů a rozšiřovat je dle možností.
 2. Více využívat Fondu mobility pro pobyty studentů i doktorandů v zahraničí.
   

4. Sociální zabezpečení studentů
 
Současný stav:

 

 1. V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy se vyplácí stipendium za vynikající studijní výsledky všem studentům, kteří dosáhli v předcházejícím ročníku studijního průměru 1,00 až 1,30.
 2. Za vynikající studijní výsledky se přiznává studentovi na konci studia jednorázové stipendium – cena děkana ve výši 5.000,– Kč.
 3. Z fondu Nadace manželů Adamových se vyplácí stipendium sociálně slabším studentům s vynikajícími studijními výsledky ve výši 1.000,– Kč měsíčně.

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Udržet, případně zvýšit částku prospěchového stipendia.
 2. Naplňovat fondy účelových stipendií dle možností.
 3. Zřídit Ceny za nejlepší studentské vědecké práce.
   

Aktualizace pro rok 2002/2003:
 

 1. Pokračovat ve vyplácení prospěchových stipendií studentům, kteří dosáhli v min. školním roce studijního průměru 1–1,3.

5. Vnější vztahy, informační a poradenské služby, infrastruktura
 
Současný stav:

 

 1. Informační a poradenské služby: Hlavní informační a poradenské služby poskytuje Ústav vědeckých informací (ÚVI), který získává, zpracovává, uchovává a zpřístupňuje odborné a vědecké informace z medicínských a biomedicínských oborů pro studenty a lékaře 2. lékařské fakulty, pro pracovníky Fakultní nemocnice v Motole a pro odbornou veřejnost. K zajištění všech služeb využívá ÚVI moderních informačních technologií. Disponuje vlastními informačními zdroji (elektronický katalog primárních dokumentů, Databáze publikační činnosti pracovníků UK 2. LF a FN Motol) a vnějšími informačními zdroji (Elektronické bibliografické databáze).
 2. Elektronická komunikace: Všechna pracoviště fakulty jsou připojena na síť a mají přístup na internet.
 3. Přístup na internet pro studenty: V současné době jsou 3 počítačové učebny s 40 počítači připojenými na síť a další 8 počítačů je v knihovně. Každý student při nástupu na fakultu dostane přidělenu svoji e-mailovou adresu.
 4. Informační časopis: Fakulta vydává v tištěné i elektronické formě časopis Pelikán, který informuje o dění na fakultě.
   

Dlouhododobý záměr:
 

 1. Zkvalitňovat knihovnické a informační služby poskytované Ústavem vědeckých informací, zejména ve formě elektronické.
 2. Rozšířit prostor pro prezenční služby knihovny.
 3. Zajistit další vydávání fakultního časopisu Pelikán
 4. Průběžně poskytovat informace prostřednictvím www stránek.
 5. Připojit fakultu optickým kabelem na akademickou síť.
 6. Zajistit přístup na internet většímu počtu mediků zvýšením počtu počítačů v učebnách a ÚVI.
 7. Rozvíjet nové aplikace a služby využívající moderní informační a komunikační technologie.
   

Aktualizace pro rok 2002/2003:
 

 1. Hlavním úkolem v oblasti vnějších vztahů a informací bude příprava oslav 50. výročí založení Fakulty dětského lékařství, jejímž je 2. LF přímým pokračovatelem. V této souvislosti se plánuje řada akcí v průběhu celého roku, dále vydání informační publikace o fakultě a vzpomínkové publikace Etos Hippokrates. Vyvrcholení oslav proběhne na podzim roku 2003.

Z oblasti technického rozvoje se plánuje:

 1. Posílení a obnova fakultních serverů.
 2. Z prostředků rozvojového projektu MŠMT realizovat optické připojení fakulty k akademické síti.
 3. Z prostředků rozvojového projektu MŠMT realizovat rychlejší připojení areálu TPÚ Plzeňská k areálu FN Motol.
 4. Průběžná obnova výpočetní techniky.
 5. Další rozvoj webových aplikací.
   

6. Organizace
 
Současný stav:

 

Organizační struktura fakulty je řízena Vnitřními předpisy. Fakulta má pracoviště čistě školská (administrativa, teoretické ústavy) a dále společná pracoviště školsko-zdravotnická (některé ústavy, kliniky, fotolaboratoř, Odd. informačních systémů). Pro udržení kontinuity vývoje oborů je podle aktualizovaného vnitřního předpisu umožněno získat definitivu profesorům za definovaných podmínek.

Problémem začíná být „stárnutí“ pracovníků některých méně atraktivních oborů. Malé platy školských pracovníků ve srovnání se zdravotnickými, případně možnost privátní praxe v řadě oborů neumožňují adekvátně doplňovat ani atraktivní obory kvalitními pracovníky. U některých oborů hrozí, že nebude v brzké době možno obsadit místa přednostů habilitovanými pracovníky.
 
Dlouhododobý záměr:
 

 1. Udržet stávající obory a doplnit chybějící obory na fakultě – zřídit nové kliniky (např. kardiochirurgie), zřídit chybějící dětské části u dospělých pracovišť nebo dospělých u stávajících dětských u menších oborů nebo zachovat samostatná dětská a dospělá pracoviště.
 2. Vytvořit administrativně-organizační rámec pro užší spolupráci s FN Motol (společná pracoviště klinická, výzkumná i poskytující služby s účelem racionalizace využití finančních zdrojů na společné vědecko-výzkumné a klinické projekty, informační zdroje a infrastrukturu).
 3. Zlepšit finanční situaci fakultních pracovníků, získávat mladé kvalitní a perspektivní pracovníky.
 4. Průběžně evaluovat činnost pracovníků fakulty a vytvořit motivační stimul ekonomického i neekonomického charakteru.
   

Aktualizace pro rok 2002/2003:
 

 1. Pokračovat v procesu kompletizace fakulty – společně s FN Motol podat žádost o zřízení Kardiochirurgické kliniky a Kliniky gynekologie dětí a dospívajících.
 2. Pokračovat v evaluaci fakultních pracovišť a přerozdělovat finanční prostředky na osobní ohodnocení i na materiálové náklady podle výsledků evaluace.
 3. Udržet motivační příplatky za publikační činnost a granty jednotlivým pracovníkům dle stávajícího vnitřního mzdového procesu.
   

7. Investiční akce
 
Současný stav:

 

2. LF je jedinou lékařskou fakultou, která nemá vlastní sídlo. Administrativní část fakulty je v současné době v nájmu FNM. Většina teoretických ústavů je umístěna ve starých tesco-budovách po bývalé vojenské katedře v areálu na Plzeňské. Některé ústavy sídlí mimo areál FN Motol (Bulovka – Ústav soudního lékařství a Infekční klinika, Pracoviště funkční anatomie – FTVS v Praze 6, Farmakologický ústav na Albertově). Klinická pracoviště dětská jsou umístěna v části FN Motol, která je v havarijním technickém stavu a v současné době jedná vedení FN Motol na parlamentní úrovni o možnosti státního úvěru na rekonstrukci této části. Kliniky pro dospělé jsou umístěny v moderním pavilónu FN Motol.
 
Dlouhododobý záměr:
 

 1. V souladu s Dlouhodobým záměrem UK je hlavním úkolem vybudování minikampusu 2. LF v Motole. Oproti původním návrhům z devadesátých let (akce „Třešňovka“) se jeví účelnější dokončit původně plánovanou výstavbu administrativní budovy děkanátu a teoretických pracovišť v areálu FN Motol a zkoordinovat tak tyto stavební akce s FN Motol v rámci rekonstrukce dětské části. Nově postavené budovy by měly zahrnovat administrativní prostory pro děkanát a zázemí teoretických ústavů s výukovými a výzkumnými laboratořemi (včetně pitevny, sloužící jak patologicko-anatomickým, tak soudním pitvám). Výzkumné i výukové prostory by měly sloužit jak fakultě, tak nemocnici (koncentrace finančních prostředků z různých zdrojů na pořízení drahých přístrojů apod.).

Za dílčí a nezávislé na bodě a) považujeme tyto akce:

 1. Modernizace poslucháren v areálu FN Motol.
 2. Vybavení a modernizace výukových prostor jednotlivých pracovišť dle aktuálních potřeb (mobiliář, technické vybavení dle zaměření pracoviště, audiovizuální technika).
 3. Modernizace telefonní ústředny v budovách učebního bloku na Plzeňské.
 4. Po dokončení výstavby budovy teoretických ústavů a děkanátu v areálu FN Motol zahájit generální rekonstrukci budov v areálu na Plzeňské a zvážit jejich využití na specializované laboratoře, případně přebudování na studentský areál (menza, koleje, sportoviště).
   

Aktualizace pro rok 2002/2003:
 

 1. V koordinaci s přestavbou dětské části FN Motol připravit projektovou dokumentaci na výstavbu administrativních a výukových budov 2. LF v rámci areálu FN Motol.
 2. Mimo rámec grantů a výzkumných záměrů průběžný nákup výpočetní techniky, kopírek, případně dalšího vybavení pro administrativu, výuku a vědu dle aktuálních požadavků a dle finančních možností fakulty.
Vytvořeno: 11. 9. 2002 / Upraveno: 7. 1. 2019 / Odpovědná osoba: Ing. Eva Kuželová