Zemřel prof. Josef Koutecký, emeritní děkan 2. lékařské fakulty

V pátek 5. července 2019 zemřel prof. Josef Koutecký, mimořádná osobnost české medicíny. Poslední rozloučení se konalo v sobotu 13. července 2019 v 11.00 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie Královské kanonie premonstrátů na Strahově.


Obláček namodralý
Tiše se rozplývá.
To, co jsme milovali
Milovat budem dál.

J. Seifert

 

S velkou lítostí oznamuji bolestnou  ztrátu  – necelé dva měsíce před dovršením 89 let zemřel 5. července mimořádný člověk, všemi uctívaný i milovaný profesor Josef Koutecký.

Profesor Koutecký se nevídanou měrou zasloužil o rozvoj naší fakulty. V roce 1990 se stal jejím prvním demokraticky zvoleným děkanem a třináct let ji moudře a spravedlivě spravoval. Napsal o fakultě i dvě úctyhodné publikace – ke čtyřicátým narozeninám Étos Hippokrates a k padesátým Spondeo ac polliceor. Miloval svou Alma mater, Karlovu univerzitu, a čtyři roky byl prorektorem. Nicméně, i když toho mnoho vykonal pro fakultu i univerzitu, tak nejvyšší uznání a ocenění si zaslouží to, co se mu podařilo jako lékaři – chirurgovi a dětskému onkologovi. Založil zcela nový obor – dětskou onkologii, a společně se svými spolupracovníky i žáky zachránil tisíce dětských životů.

Profesor Koutecký byl mnohovrstevná a láskyplná osobnost – miloval svou ženu Jitku, svou rodinu, svou práci i pacienty a měl i své velké umělecké lásky, z nichž největší byla HUDBA. Nikdy nezapomeneme na jeho zasvěcené proslovy k pečlivě vybraným skladbám, které zazněly v rámci Karolinských koncertů, a všem, kteří jsme se s panem profesorem setkávali, bude chybět jeho laskavé a noblesní přátelství.

O významu jeho osobnosti svědčí také desítky ocenění – nejvíce si vážil  Medaile za zásluhy, kterou mu v roce 1996  předal prezident republiky Václav Havel, a Ceny J. E. Purkyně, kterou obdržel v roce 2014 v Libochovicích, kde laudaci plně vystihující osobnost  profesora Kouteckého přednesl jeho žák a nástupce, profesor Jan Starý.

Spectabilis, vážený pane profesore, milý Peťo – děkuji Ti za vše, co jsi pro nás udělal a čím jsi pro nás byl. Měli jsme Tě rádi a zůstaneš s námi i v budoucnu.

Už jste si všimli hráče na kytaru?
Položí pojednou měkce dlaň
Na své struny
A všechny rázem zmlknou.

J. Seifert

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Děkan 2. LF UK

Laudace  přednesená  u příležitosti udělení Medaile J. E. Purkyně v Libochovicích 2014

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc., se narodil 31. 8. 1930 v Praze. Zde také absolvoval Akademické gymnázium (maturoval v roce 1949) a Fakultu dětského lékařství, nyní 2. lékařskou fakultu, na které v roce 1955 promoval s vyznamenáním. Během studií se věnoval jako volontér patologii u profesora Šikla a dětské chirurgii u profesora Kafky. Po dvou letech v Novém Bydžově a Jánských Lázních, kde působil jako pediatr, byl přijat na Kliniku dětské chirurgie profesora Kafky. Tam se začal setkávat s problematikou dětských nádorů a systematicky se jí začal zabývat od roku 1964. Svou cestu k dětské onkologii líčí pan profesor v rozhovoru pro internetové stránky 2. lékařské fakulty následovně: „Už na fakultě jsem pár let působil v patologicko-anatomickém ústavu báječného prof. Šikla jako pomocná vědecká síla. Ten měl, jakkoli to bude znít zvláštně, rád nádory. A já jsem se od něho tímto tak trochu nakazil. Když jsem pak po promoci nastoupil na dětskou chirurgii, uvědomil jsem si, že všechny děti nemocné nádory umíraly. Také jsem tam byl nejmladší a všichni starší kolegové se už na něco specializovali, jen nádory se nezabýval nikdo. Zašel jsem tehdy za svým přednostou profesorem Kafkou a požádal jsem ho, zda bych se mohl této skupině onemocnění věnovat. On na to kývl.” V roce 1971 byl jmenován ordinářem pro dětskou onkologii a v roce 1974 vedoucím stanice dětské onkologie Kliniky dětské chirurgie. Z této stanice vzniklo v roce 1978 po přestěhování do FN Motol samostatné oddělení dětské onkologie, které získalo v roce 1983 statut kliniky. V roce 1987 byl profesor Koutecký jmenován prezidentem republiky prvním profesorem onkologie v Československu. V letech 1990–1999 byl předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP. Přednostou kliniky byl do roku 2004, kdy byla Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol sloučena s hematologickým oddělením II. dětské kliniky. Na Klinice dětské hematologie a onkologie pan profesor působí dosud, je velmi oblíbeným pedagogem – jeho přednášky patří u studentů k nejnavštěvovanějším.

Profesor Koutecký založil, vybudoval a institucionalizoval v Československu nový obor dětské onkologie. Ve více než 40leté dráze dětského onkologa, vynikajícího přednašeče a neúnavného autora učebnic, monografií a odborných statí vštípil generacím pediatrů, chirurgů, ale i laiků povědomí o příznacích dětských nádorů a nutnosti rychlého odeslání dítěte podezřelého z nádorového onemocnění přímo do centra – oddělení dětské onkologie. Byl velkým propagátorem léčby vzácných onemocnění, jakými jsou dětské nádory, v centru komplexní péče, schopnému pacientovi poskytnout špičkovou diagnostiku a léčbu. Prožil celou fascinující historii úspěchu léčby dětských nádorů jako její aktivní spolutvůrce. Patří do generace zakladatelů oboru dětské onkologie ve světovém měřítku. Projevem mezinárodního uznání profesoru Kouteckému bylo přidělení organizace světového kongresu dětské onkologie SIOP do Prahy v roce 1989, jehož byl presidentem. Během padesáti let jeho klinické praxe se šance na vyléčení dětí s nádory zvýšila ze 3 % na počátku 60. let na 85 % v současnosti.

Je autorem sedmi monografií, tří učebnic, dvou skript, více než tří set odborných publikací a téměř sedmi set odborných přednášek. Za svojí práci obdržel celou řadu ocenění. K nejvýznamnějším patří v roce 1996 prezidentem republiky V. Havlem udělené státní vyznamenání Medaile za zásluhy, které získal jako první lékař po roce 1989, a v roce 2009 Národní cena nadace Česká hlava.

Kromě založení oboru dětské onkologie byl pan profesor třináct let děkanem 2. lékařské fakulty – byl prvním „porevolučním“ děkanem, a tři roky prorektorem Univerzity Karlovy. Dále je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, jejímž předsedou byl v letech 1998–2002 a místopředsedou v letech 2002–2004, členem rady Národního divadla, Nadace Hollar, předsedou Nadace Národní galerie v Praze, členem České lékařské akademie. Jako děkan založil krásnou tradici Karolinských koncertů. Profesor Koutecký dokázal svou neobyčejnou znalost a lásku k hudbě, divadlu, literatuře a malířství přenést na své spolupracovníky a žáky. Jím organizované koncerty klasické hudby v Karolinu našly nadšené posluchače mezi lékaři i mediky, které tak učil chápat, že plnohodnotný život není jen medicína a práce.

Kromě odborných publikací je autorem slavnostních publikací Étos HippokratesSpondeo ac Polliceor, pohádkové knihy pro děti Vodníček Buližníček, biografií Zůstal jsem klukemŽivot mezi beznadějí a úspěchem. Jeho proslovy jsou shrnuty do knižní edice Krásná setkání I – Vernisáže (2005), II – Karolinské koncerty s Kociánovým kvartetem (2005) III – Se studenty, IV. – Nejen s uměním a vědou, VI. – S múzami. Zahajoval desítky výstav a koncertů, křtil knihy a hudební nosiče, ale i slony v pražské zoo.

Z toho všeho je vidět, že pan profesor Koutecký je vskutku renesanční osobností, která ovlivnila nejen rozvoj medicíny, lékařského výzkumu a vysokého školství v Česku, ale i kulturní život Prahy.

Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 8. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 8. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Michal Hladík