Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu projektů výzkum, vývoje a inovací v programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spoupráce v podunajském regionu, s dobou řešení 2023-2025

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace (dále jen „Výzva 8X23“) na realizaci projektů výzkumu, vývoje a inovací v Programu pro financování projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu (kód IS VaVaI: 8X; dále jen „program MSTC Danube“), a to s dobou řešení 2023-2025.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodního výzkumného projektu na multilaterálním půdorysu (min. tři účastníci; v konkrétním projektu je vždy jeden partner z jedné země).

Poskytovatelé z účastnických zemí programu MSTC Danube rozhodli o společném vyhlášení v pořadí 3. výzvy, a to pro projekty s dobou řešení 2023-2025 (společný text Příloha I. Výzvy 8X23). Spolu s Českou republikou se 3. výzvy účastní Bulharsko, Černá Hora, Francie, Slovensko, Srbsko, Rakousko. Současně s Výzvou 8X23 v České republice provádějí analogický výběr příslušní poskytovatelé ve všech ostatních zemích programu MSTC Danube. Zahraniční partneři českého žadatele se účastní výběru projektu v příslušných zemích, a to podle pravidel jednotlivých poskytovatelů.

Výzva 8X23 je realizací 3. výzvy v programu MSTC Danube na české straně.

Žádosti o poskytnutí dotace budou podávány v anglickém jazyce (není-li uvedeno jinak).

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace končí dne 16. ledna 2023 a na vědomí grantovému oddělení 2.LF UK.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení řízení mezinárodních programů VaVaI

Mgr. Luděk Kos

Karmelitská 529/5

118 12 PRAHA 1

Tel.: +420 234 812 299

E-mail: @email

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-2

Vytvořeno: 16. 11. 2022 / Upraveno: 6. 12. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová