Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II

Štítky

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V PROGRAMU INTER-EXCELLENCE II, PODPROGRAMU INTER-ACTION – LUAIZ24 (BILATERÁLNÍ PROJEKTY ČR - STÁT IZRAEL)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 11. září 2023 –

               VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAIZ24

                           bilaterální projekty Česká republika – Stát Izrael

                  (kód IS VaVaI-VES SMSM2024LU001; dále jen „LUAIZ24“)

                         v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

Záměrem LUAIZ24 je výběr společných výzkumných projektů aplikovaného výzkumu, a to se zaměřením na následující oblasti/podoblasti: 1. Zdraví a lékařství – návrh a vývoj léčiv; 2. Udržitelnost a ochrana životního prostředí – klimatická změna, čistá energie, výzkum pouště, voda; 3. Datová věda – aplikace umělé inteligence. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3 roky.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho izraelským partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“.

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAIZ24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 11. září 2023 a končí dne 15. listopadu 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 16. listopadu 2023 do 29. května 2024. Výsledky LUAIZ24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-v-programu-inter-excellence-ii-9

Vytvořeno: 14. 9. 2023 / Upraveno: 18. 9. 2023 / Mgr. Lucie Týfová