Vyhlášení veřejné soutěže v program INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION – LUAUS24 (bilaterální projekty ČR–USA)

Štítky

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY (dále jen „MŠMT“), poskytovatel účelové podpory v Programu podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EXCELLENCE II, schváleném Usnesením vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 385 (dále jen „program I-E II“); podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“) vyhlašuje dne 17. května 2023 

 

                                    VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH LUAUS24

                                          bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké

                                          (kód IS VaVaI-VES SMSM2023LU001; dále jen „LUAUS24“)

                                                 v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION

 

Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědných oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let.

Doložení záměru spolupráce mezi českým uchazečem a jeho americkým partnerem na řešení výzkumného projektu bude ze strany uchazeče doloženo přílohou návrhu projektu „Letter of Intent“

Souborem všech relevantních informací pro zpracování a podání návrhu projektu do LUAUS24 je ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb. předložená níže. Návrhy projektů budou zpracovány v Informačním systému programu INTER-EXCELLENCE (dále jen „systém ISIX“) a podány způsobem stanoveným v Zadávací dokumentaci.

Soutěžní lhůta, v níž je možné podávat návrhy projektů (žádosti uchazečů o poskytnutí účelové podpory), začíná dne 18. května 2023 a končí dne 30. června 2023. Hodnotící lhůta potrvá od 1. července 2023 do 15. prosince 2023. Výsledky LUAUS24 budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

 

Relevantní odkazy

Systém ISIX        https://isix.msmt.cz/

 

Důležité dokumenty                                                             

ZADAVACI DOKUMENTACE- LUAUS24.pdf,(767,78 kB)

Příloha ZD_LUAUS24_Vzor smlouvy o poskytnutí podpory.pdf,(494,44 kB) 

Všechny další důležité dokumenty LUAUS24 (formuláře povinných příloh, další podpůrné materiály) jsou k dispozici pod následujícím odkazem:        https://isix.msmt.cz/metodika/ke-stazeni/

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení řízení mezinárodních program VaVaI

Mária Krausová, DiS.

Karmelitská 529/5

118 12 PRAHA 1

Tel.: +420 234 812 296

@email

Vytvořeno: 19. 5. 2023 / Upraveno: 22. 5. 2023 / Kristýna Beldová