Víte, kdy a jak vznikla 2. lékařská fakulta?

S ohledem na množící se dotazy z řad členů akademické obce 2. lékařské fakulty po zveřejnění některých historických dat v časopise FORUM je zde k dispozici „98. vládní nařízení ze dne 27. listopadu 1953 o změnách v organizaci vysokého školství.“ Zvláště pak upozorňuji na § 8.
 

Ing. Jan Kucza, tajemník fakulty
 


č. 97 a 98/1953.
 

§ 2.
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení, provede je ministr školství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 

Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Štoll v. r.
 

98.
Vládní nařízení
ze dne 27. listopadu 1953
o změnách v organisaci vysokých škol.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 a § 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, a podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
 

§ 1.
 

(1) Zřizuje se vysoká škola strojní v Liberci.
(2) V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy.
 

§ 2.
 

Na Českém vysokém učení technickém v Praze se zřizuje fakulta slaboproudé elektrotechniky se sídlem v Poděbradech.
 

§ 3.
 

Na vysoké škole báňské v Ostravě se zřizuje fakulta geologická.
 

§ 4.
 

Ze zeměměřického oddělení fakulty inženýrského stavitelství Českého vysokého učení technického v Praze se zřizuje fakulta zeměměřická.
 

§ 5.
 

Na vysoké škole železniční v Praze se zřizuje fakulta vojenská.
 

§ 6.
 

V čele vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy. Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).
 

§ 7.
 

(1) Název vysoké školy chemické v Praze se mění a zní: „vysoká škola chemicko-technologická v Praze“.
(2) Název vysoké školy chemické v Pardubicích se mění a zní: „vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích“. V čele této vysoké školy je rektor a rada vysoké školy. Její děkanský úřad (děkanát) se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).
 

§ 8.
 

(1) Z lékařské fakulty Karlovy university v Praze se zřizují fakulta všeobecného lékařství, fakulta dětského lékařství a lékařská fakulta hygienická.
(2) Pobočka lékařské fakulty Karlovy university v Praze, zřízená v Plzni, se přeměňuje na pobočku fakulty všeobecného lékařství této university se sídlem v Plzni.
 

§ 9.
 

(1) Fakulta mezinárodních vztahů, zřízená na vysoké škole politických a hospodářských věd v Praze, se začleňuje do Karlovy university v Praze.
(2) Ustanovení § 6 odst. 2 vládního nařízení č. 40/1952 Sb., o dalších změnách v organisaci vysokých škol, se zrušuje.
 

§ 10.
 

Název fakulty vnitřního obchodu vysoké školy ekonomické v Praze se mění a zní: „fakulta vnitřního a zahraničního obchodu“.
 

§ 11.
 

Název vysoké školy ruského jazyka v Praze se mění a zní: „vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze“.
 

§ 12.
 

Filosofická fakulta Palackého university v Olomouci se postupně zrušuje počínajíc školním rokem 1953/54.
 

§ 13.
 

Vysoká škola ekonomická v Bratislavě se rozděluje na fakultu všeobecně ekonomickou, fakultu výrobně ekonomickou a na fakultu vnitřního obchodu a financí.
 

§ 14.
 

Zřizuje se vyšší pedagogická škola v Opavě.
 

§ 15.
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1953, provede je ministr školství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 

Široký v. r.
 
Štoll v. r.

Vytvořeno: 26. 10. 1999 / Upraveno: 29. 10. 2018 / Administrátor 2. LF UK