Přijímací řízení – testování uchazečů o studium

Aktualizováno 26. 5. 2021. Na základě stanoviska kolegia rektora ze dne 17. 5. 2021 upřesňujeme některé informace k testování uchazečů o studium.

Osobě, která je uchazečem o přijetí ke studiu na vysoké škole (dále jen „uchazeč“), vysoká škola umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce, nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou, pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění covid-19, a

b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo

c) předloží doklad vydaný jinou vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,

není-li stanoveno jinak.

Podmínka podle písm. b) nebo c) se považuje za splněnou, pokud uchazeč doloží, že:

a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) doložil/a, že byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 a

  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Vysoká škola kontroluje, zda uchazeč uvedené podmínky splňuje. Pokud uchazeč podmínky nesplňuje, vysoká škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Formulář pro prezenční přijímací zkoušky covid-19 je ke stažení zde.

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba splňovat výše uvedené podmínky, jinak vysoká škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

UK bude uznávat i zahraniční očkovací certifikáty a bude také přijímat a uznávat negativní výsledky testování vystavené od zaměstnavatelů, středních škol  i absolvování testu s negativním výsledkem ze zahraničí, zejména ze Slovenska.

Ilustrační foto: Shutterstock

Vydáno: 21. 5. 2021 / Poslední aktualizace: 21. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková