Odvolací a doplňovací řízení

Odvolací řízení. Informace pro uchazeče

Podepsanou žádost „Odvolání“ zasílejte až po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí poštou nebo ji osobně odevzdejte na podatelně 2. LF UK. Odvolání zaslané dříve nesplňuje právní náležitosti.

Doporučujeme vám, abyste před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. V odvolacím řízení se přezkoumává, zda rozhodnutí děkana bylo vydáno v souladu se zákonem o vysokých školách, statutem a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy, 2. lékařské fakulty a se zveřejněnými podmínkami přijímacího řízení. Rektor UK může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo v pořadí, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.

V případě, že neuvedete žádné odvolací důvody, budete k jejich uvedení následně děkanem vyzváni a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží. V případě, že za vás podává odvolání váš zmocněnec, musíte vy nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude vaše odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

Formulář na odvolání proti nepřijetí naleznete zde.

Doplňovací řízení

V doplňovacím řízení rozhoduje děkan o přijetí ke studiu v daném studijním programu těch uchazečů, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebyli v přijímacím řízení ke studiu přijati, a to v pořadí v jakém se umístili. 

V případě vyhlášení doplňovacího přijímacího řízení (po řádném termínu zápisu) budou obesláni všichni uchazeči, kterých by se doplňovací řízení týkalo, a to bez ohledu na to, zda podali odvolání proti nepřijetí či projevili do té doby zájem.

Podání odvolání proti nepřijetí v žádném případě nesouvisí s doplňovacím přijímacím řízením.

Doplňovací řízení je vždy stanoveno opatřením děkana.

Vytvořeno: 9. 7. 2021 / Upraveno: 12. 7. 2021 / Mgr. Jana Čechová