Nabídka vzdělávacích akcí Centra celoživotního vzdělávání UK

Štítky

Vzdělávací programy v ČJ

akce

datum

forma

anotace

Jak dále zlepšit své pedagogické dovednosti

30. 1. 2023

prezenčně

Učitelé jsou sice neustále mezi lidmi, ale před třídou zpravidla stojí sami. Sami také své hodiny chystají a zpravidla i reflektují. O to důležitější je pak čas od času se potkat s jinými učiteli a v bezpečném, otevřeném a inspirativním prostředí sdílet vlastní zkušenosti, formulovat otázky a načerpávat inspiraci od ostatních. V rámci tohoto půldenního kurzu najdeme odpovědi mimo jiné na tyto otázky: Jak motivovat své studenty? Jak zadat domácí práci, aby ji studenti udělali? Jaké moderní technologie má smysl do svých hodin pouštět? Jak studenty motivovat k aktivitě během hodin? Program je určen pro zkušené pedagogy, kteří mají minimálně pět a více let pedagogické praxe.

Vzdělávací program pedagogických dovedností (LS AR 2022/2023)

6. 2 .2023,

7. 2. 2023,

8. 3. 2023,

19. 4. 2023

prezenčně

Zatímco učitelé na středních, ale i základních školách musí projít důkladnou didaktickou přípravou, u vysokoškolských učitelů to vesměs požadováno není. Přitom začít vyučovat bez odborné přípravy není vůbec snadné; někdy to může být dokonce mimořádně obtížné. A právě proto existuje tento kurz. Ať už vás výuka teprve čeká a chcete se na ni s předstihem dobře připravit, nebo už učíte a chtěli byste svoji výuku posunout na vyšší úroveň, nabízíme vám kurz, který vám pomůže toho dosáhnout. Vychází nejen z letitých zkušeností, které mají s výukou a školením jeho lektoři, ale také z evidence-based přístupů k vysokoškolské výuce. Začneme úvodním, den a půl trvajícím intenzivním setkáním, na které pak ještě dvakrát navážeme, a to půldenním setkáním vždy zhruba po měsíci. Účastníci kurzu tak budou mít čas na to si poznatky a inspirace z kurzu vyzkoušet a následně se podělit o to, jak se jim to dařilo, a během celého kurzu hledat, jak dále mohou svoji výuku vylepšit.

Jak dobře vést praxi studentů?

28. 2. 2023

prezenčně

Program se zaměřuje na praxe studentů. Jejich přípravu na praxe tak, aby byly přínosné. Následně pak na práci se zkušeností, kterou na praxích získají (během praxe i po jejím skončení). V programu budou sdíleny příklady dobré i špatné praxe a hledány odpovědi na otázky účastníků, které se vztahují k tomuto tématu. 

Podpora well-beingu studentů jako nová pedagogická kompetence

16. 3. 2023,

23. 3.2023

prezenčně

Univerzity v poslední době zaznamenávají zvýšený zájem o studium tohoto fenoménu a samy chtějí well-being svých studentů a pedagogů aktivně podporovat. V tomto dvoudílném semináři zaměříme pozornost na podporu well-beingu studentů. Co vlastně well-being je, jak se měří, jaké jsou jeho výhody a mnoho dalšího.

Design vysokoškolského kurzu sdíleného v meziuniverzitní alianci 4EU+

29. 3. 2023

prezenčně

Meziuniverzitní aliance 4EU+, jejíž je UK zakládajícím členem, umožňuje svým univerzitám mezi sebou sdílet kurzy. Tato nabídka se pro každý semestr objevuje na webu aliance. Podoba a zvyklosti výuky mají na různých evropských univerzitách mnoho společného, někdy však odlišné pojetí, názvosloví i tradici. Smyslem tohoto kurzu je soupis kroků, jejichž respektováním se lze, z pohledu vyučujícího, co nejvhodněji přiblížit standardům obvykle očekávaným od mezinárodních kurzů. Konkrétně pak: 1) formulace výsledků učení jako základního východiska pro ověření kompetencí absolventů kurzu; 2) způsoby designu nově vznikajícího kurzu či úpravy kurzu stávajícího, a to jak za situací, kdy je sdílený kurz tvořen a vyučován jen ze strany UK, tak pro situaci, kdy se na něm podílí více pracovišť.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY V AJ

akce

datum

forma

anotace

English for Academic Writing

13. 2. 2023,

15. 2. 2023,

17. 2. 2023

prezenčně

The programme will teach you how to plan, organize, and write clear, well-structured, and accurate texts for publication. Realistic communicative activities will help you present your ideas with clarity and precision. The Workshops look at abstracts, paragraphs, topic sentences, structure, proofreading and editing. Intended for academic staff!

Writing Effective Literature Review

20. 2. 2023

distančně

This three-hour workshop is designed to help academics and Ph.D. students, especially non-native English speakers, on how to write an effective academic literature review. The programme is focused on: the best approach to writing a review; specific language commonly used; ways to avoid plagiarism; other elements of good academic writing style.

Presentation skills for academics and researchers

27. 2. 2023

distančně

This programme is focused on how to structure an effective academic presentation and build confidence in presenting in English. We will look at the following: Learn how to structure presentations effectively; Practise language specific to presentations; Develop more engaging visuals; Use voice effectively; Review strategies to deal with fear and nervousness. Intended for academic staff!

Cooperative Learning and How to Use it

14. 3. 2023

prezenčně

Cooperative learning is an approach that is based on natural human interactions in which students work together to solve problems, thereby improving not only their knowledge but also social skills. They are encouraged to divide roles, plan their work, divide subtasks, support each other, resolve conflicts, combine sub-results into a larger whole, evaluate the contribution of individual members, etc. This approach, unfortunately, is still not commonly utilized in class even though different modes of cooperation are commonly encountered outside school, especially at work. People work in pairs, in small or larger teams, meet at large social events and use various social ties to perform their work. We should bear in mind that the classroom environment does not differ and cooperation between students should be the basis for exchanging knowledge and experience. Thanks to cooperative learning, we significantly improve active participation in class and help our students develop their core transversal competencies.

Teaching critical thinking through digital media literacy

21. 3. 2023

distančně

The recent historical effects in Europe and the world have resulted in an immense increase in the amount of news targeting a variety of audience. Since the existence of mass media, checking the validity of sources and manipulating the public opinion has been in the centre of attention. However, in the 21st century, the critical understanding and evaluation of online multimedia content has become a basic literacy skill.

Active Learning

12. 4. 2023

prezenčně

Universities are expected to educate skilled graduates who possess great problem-solving skills. This is possible when appropriate methods of teaching are chosen and students are active and involved in the teaching-learning process. Many years of research proves that students should do more in class than just listen. They should read, write, discuss and engage in problem-solving activities. Most importantly, to be actively engaged, students need to undertake higher-order thinking tasks such as analysis, synthesis and evaluation. Thanks to active learning, not only do we improve students’ participation in class, but also develop their core transversal competencies.

Use and Abuse of Presentations

17. 4. 2023,

18. 4. 2023

prezenčně

Slides frequently serve as the foundation for lectures and lesson plans. Are we, as teachers, aware of what it means - and imply - to use this tool? Are we able to make use of it in a way that is truly functional to student learning? In this workshop we will together develop a constructive approach to PowerPoint in the specific context of academic teaching, taking into account what the so-called "Cognitive Style of PowerPoint" means.

Differentiation of Instructions

15. 5. 2023,

25. 5. 2023

prezenčně, distančně

One of the key factors ensuring the high quality of education is addressing the variety of different educational needs of all learners. Contemporary theories of teaching/learning emphasize the fact that each learner has different needs and abilities which must be properly addressed in the process of education. The aim of the workshop is to present methods of differentiation of instructions that help to achieve this goal. Universal Design for Learning guidelines as well as Carol Ann Tomlinson’s concept of differentiation of instructions have been a theoretical inspiration for this workshop.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

akce

datum

forma

anotace

Řešení pracovních konfliktů a mediace

9. 3. 2023

distančně

Kurz je zacílen na zvládání pracovních konfliktů. Pozornost je zaměřena na pojetí konfliktu, jeho zdroje, strategie (styly) řešení konfliktů, vedení konfliktního rozhovoru, předcházení konfliktům a rovněž na využití a zásady mediace při řešení pracovních konfliktů.

Leadership

1. 3. 2023

distančně

Kurz se zaměřuje na styly vedení, na jejich výhody a nevýhody pro vedoucího i pro jeho tým. Sledováno je uvědomění si vlastního stylu, jeho silných stránek a potenciálu k rozvoji. Dalšími tématy kurzu jsou „smyčka“ úkolování, její dílčí kroky a návody k jejímu efektivnímu zvládnutí, sdělování cílů a vizí, práce s námitkami při úkolování a kontrolní mechanismy.

Faktory pracovní zátěže a zvládání pracovního stresu

6. 4. 2023

distančně

Kurz je zaměřen na identifikaci základních faktorů pracovní zátěže a jejich specifikaci, na fyziologické reakce typické pro stresové situace a na techniky jejich zvládání či odbourání. Kurz je zacílen na zvýšení všímavosti účastníků vůči funkčním způsobům zvládání stresových situací a na práci s osobní energií ke zvládání náročných situací v pracovním životě.

Právní minimum

12. 4. 2023

distančně

Kurz je zaměřen na základní oblasti pracovního práva. Cílem je seznámit vedoucí zaměstnance s právy a povinnostmi zaměstnavatele, vedoucích i řadových zaměstnanců, které vyplývají s platných právních předpisů, včetně úpravy vzniku a zániku pracovního poměru, úpravy pracovní doby, odměňování, překážek v práci a dovolené.

Sociálně-psychologické dovednosti v komunikaci

2. 2. 2023

distančně

Interaktivní kurz sleduje rozvoj sociálně-psychologických dovedností v komunikaci pro pracovní život účastníků, prohloubení sociálně-psychologických kompetencí. Pozornost je věnována typům osobností ve vztahu k práci, pracovnímu chování, stylům komunikace a faktorům komunikace „tváří v tvář“.

Personální činnosti vedoucího pracovníka, personální rozhovory s podřízenými

8. 2. 2023,

20. 2. 2023

distančně

Kurz se věnuje personální práci vedoucího pracovníka, dílčím personálním procesům a aktivitám, pracovní motivaci a stimulaci pracovníků. Důraz je kladen na vedení personálních rozhovorů s podřízenými (výběrový rozhovor, rozhovor při nástupu pracovníka, rozhovory v průběhu adaptace pracovníka, hodnotící rozhovor, disciplinární rozhovor, rozhovor s odcházejícím pracovníkem, propouštěcí rozhovor).

ŠKOLENÍ MS EXCEL A MS WORD

akce

datum

forma

anotace

Microsoft Word – kancelářská práce

2. 2. – 3. 2. 2023,

6. 3. – 7. 3. 2023,

11. 4. – 12. 4. 2023,

9. 5. – 10. 5. 2023

distančně

Na tomto kurzu se naučíte používat všechny základní nástroje, které potřebujete pro běžnou práci v administrativě. Rychlé formátování dokumentů pomocí stylů nebo šablon, práce s grafickými prvky a tabulkami je jen jednou částí kurzu. Ve druhé Vás seznámíme s tím, jak snadno vytvořit profesionální dopisy či adresní štítky, které se od sebe liší např. jménem, adresou nebo oslovením.

Microsoft Excel – kancelářská práce

16. 2. – 17. 2. 2023,

8. 3. – 9. 3. 2023,

13. 4. – 14. 4. 2023,

11. 5. – 12. 5. 2023

distančně

Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Osvojíte si metody efektivního vytváření a upravování grafů, zdokonalíte se v tvorbě vzorců za použití početních, datumových, textových, logických a vyhledávacích funkcí. Zjistíte, jak efektivně najít informace v tabulce podle zadaných kritérií nebo porovnat dva rozsáhlé seznamy. Naučíte se využívat praktické řazení a filtrování v tabulkách

Vytvořeno: 25. 1. 2023 / Upraveno: 25. 1. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.