Mezinárodní visegrádský fond

Štítky

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegradský fond (The International Visegrad Fund) podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství.

Mezinárodní visegrádský fond je možné požádat o grant i podporu mobility. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách Fondu: https://www.visegradfund.org/.

Programy Mezinárodního visegradského fondu

Visegradské granty

Visegradské granty podporují regionální partnerství mezi nevládními organizacemi a organizacemi občanské společnosti, veřejnými institucemi a obcemi, soukromými společnostmi a neziskovými organizacemi a vzdělávacími a výzkumnými středisky, jež přispívají ke spolupráci ve visegrádském regionu.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a aktivní účast organizací z nejméně 3 zemí V4.
 • Přeshraniční spolupráce nejméně 2 organizací ze 2 sousedních zemí V4 může také získat podporu, pokud projekty probíhají v okruhu 40 km od hranice.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty mohou pokrýt až 100% rozpočtu projektu a 15% na režijní náklady.
 • Projekty musí řešit alespoň jeden z cílů sedmi oblastí zaměření grantového programu.

Granty Visegrad+

Granty Visegrad + podporují projekty, které přispívají k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, zejména nečlenských státech EU na západním Balkáně a v zemích Východního partnerství. 

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní zapojení alespoň 3 zemí V4 a 1 subjektu z regionu Východního partnerství nebo zemí západního Balkánu.
 • Maximální doba realizace projektu je 18 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu, maximálně 15% z požadované částky jde na režijní náklady.
 • Projekty se musí zabývat alespoň jedním z cílů sedmi cílových oblastí grantového programu a musí být prováděny v regionu Východního partnerství EU nebo na západním Balkáně.

Strategické granty

Strategické granty podporují projekt zaměřený na každoroční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority vyhlašuje každoročně země V4, která v té době uskupení předsedá. V období 1. července 2022 – 30. června 2023 je to Slovensko, 1. července 2023 – 30. června 2024 Česká republika.

 • Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.
 • Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců, minimálně 12 měsíců.
 • Granty pokrývají až 100% rozpočtu projektu s 15% z režijních nákladů.
 • Projekty musí jednoznačně řešit jednu z ročních strategických priorit Visegrádské skupiny.

Podání žádosti o grant

Žádosti jsou přijímány pouze elektronicky prostřednictvím on-line systému, který se otevírá 30 dní před každým termínem. Registrace žádosti je možná pouze s platnou e-mailovou adresou. Každá aplikace je chráněna heslem a lze k ní přistupovat a upravovat ji.

Konzultovat svůj návrh projektu se zaměstnanci Fondu je možné prostřednictvím e-mailu, telefonu, Skype nebo osobního setkání. Konzultace mohou proběhnout kdykoliv, nejpozději však 14 dní před daným termínem pro podání žádosti.

Po termínu a před vyhlášením výsledků nejsou povoleny žádné další konzultace ohledně žádostí podaných k dané výzvě. 

Termíny

Žádosti se přijímají třikrát ročně. Termíny jsou vždy 1. února, 1. června a 1. října. Žádosti musejí být podány do 12:00 středoevropského času v daný den. 


Nový V4 Gen Mini-Grant

Tento grant umožňuje krátkodobou mobilitu, podporuje demokratické hodnoty, občanskou participaci a přeshraniční dialog mezi mladými lidmi.

Při žádosti o V4 Gen Mini-Granty je nutné si vybrat jeden z cílů grantového programu ze šesti nabízených oblastí nebo je možné vytvořit si svůj vlastní cíl.

Visegrádský fond podporuje jakékoliv smysluplné společné aktivity mládeže v regionu, ale každý projekt by měl respektovat následující zásady: Inclusiveness; Teaching and learning; Cross-border cooperation and good neighbourhood.

 • Každý projekt musí zahrnovat mobilitu mladých lidí (12–30 let) z minimálně dvou zemí V4 – jedná se o přeshraniční návštěvy.
 • Pro účast musí být zapojeny alespoň dvě země V4 (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Kromě toho se mohou zúčastnit i přímí sousedé obou zemí V4 (Rakousko, Německo a/nebo Ukrajina).
 • Rozhodujícím faktorem není ani fyzická vzdálenost od hranice, ani sdílená hranice.
 • Každý projekt musí realizovat alespoň jednu společnou akci za účasti obou/všech stran.
 • Každý projekt musí zahrnovat alespoň jednu společnou prezentaci (fyzicky na místě, nikoliv online přenosem) pro veřejnost nebo místní komunitu kombinovanou s kreativními formami zprostředkovaného dosahu (ve fyzické podobě, např. plakáty, eseje, představení; nebo online, např. blogy, video spoty, sociální média ap.).
 • Jako formální žadatel nebo příjemce grantu se může zúčastnit jakákoli právnická osoba V4 relevantní pro práci s mládeží (např. školy, volnočasové kluby, sportovní svazy, organizace občanské společnosti mládeže atd.).
 • Návrhy projektových nápadů v angličtině musí být zaregistrovány v online systému (https://my.visegradfund.org/) nejpozději 2 týdny před uzávěrkou a následně předloženy ve formě úplné elektronické žádosti.
 • Maximální požadovaný rozpočet na projekt je 10 000 EUR.
 • Max. časový rámec pro projekty je 6 měsíců; program je však určen k podpoře jedné nebo více krátkodobých návštěv/výměn (každá na několik dní).

Uzávěrka pro podávání žádostí o grant je vždy k 15. březnu, k 15. červenci a k 15. listopadu. Podání žádosti je možné prostřednictvím webu: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/?c=how-to-apply.


Mobility podporované Mezinárodním visegrádským fondem

Visegradský stipendijní program 

 • Intra-Visegrad: pro studenty nebo výzkumné pracovníky ze členských států V4.
 • Outgoing: Studenti magisterských a doktorských studijních programů a výzkumní pracovníci, kteří jsou občany zemí V4, mohou požádat o stipendium ke studiu na akreditované univerzitě/instituci v rámci V4 a v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kosovu, Severní Makedonii, Moldavsku, Černé Hoře, Srbsku a na Ukrajině.
 • Incoming: Studenti magisterských a doktorských studijních programů a výzkumní pracovníci, kteří jsou občany Albánie, Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Kosova, Severní Makedonie, Moldavska, Černé Hory, Srbska a Ukrajiny mohou žádat o stipendium ke studiu v zemích V4.
 • Žádost se podává výhradně prostřednictvím online systému Visegradského fondu nejdříve 30 pracovních dnů před uzávěrkou přihlášek.
 • Uzávěrka přihlášek je každý rok 15. dubna ve 12:00 hodin (poledne), pokud není na webových stránkách Visegrádského Fondu je uvedeno jinak.
 • Do 31. května jsou schváleny konečné seznamy úspěšných žadatelů spolu se seznamem náhradníků.
 • Studijní / výzkumný projekt je možné zahájit nejdříve v září příslušného roku.
Vytvořeno: 23. 2. 2023 / Upraveno: 28. 2. 2023 / Kristýna Pribilinec