GAČR – vyhlášení soutěží pro rok 2025

Štítky

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Návrhy projektů je možné podávat do 3. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

Termíny:
 • Projektový záměr (viz příloha) v editovatelné formě a i s podpisy do 11. března 2024
 • Etická komise a Projekt pokusů do 11. března 2024
 • Pro účely etické komise odevzdejte žádost na Grantové odd. (stačí ve Wordu nebo PDF na níže uvedený e-mail – věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a naskenovaný SOUHLAS přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován.)
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit i schválený projekt pokusů. Vyplněný formulář odevzdejte komisi.
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit k projektu doklad o zápisu do „Seznamu uživatelů“, případně do „Seznamu GMO“.
 • Odevzdání finální přihlášky na Grantové odd. 2. LF UK do 25. března 2024.
 • Kompletní přihláška včetně potřebných příloh bude odevzdávána v PDF formátu přes Rektorát UK (datová schránka). To znamená, že projekt ještě před finalizací (konvertováním do PDF) předáte ke kontrole na Grantové odd. 2. LF. Až po kontrole a případných úpravách se projekt finalizuje. Finální přihlášku, spolu s případnými neskenovanými přílohami, pošlete na Grantové odd. na e-mail  @email, které zajistí odeslání na GAČR. Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli.

Obecné pokyny k vyplnění přihlášky – www.lf2.cuni.cz/veda-a-vyzkum/granty-a-projekty/ceske-granty/udaje-pro-vyplnovani-grantovych-zadosti

Pro usnadnění přípravy můžete použít rozpočtovou tabulku (viz příloha). Mzdové náklady pracovníků prosím konzultujte s oddělením PaM.

Kontaktní osoba za grantové odd. na 2. LF:

Bc. Kamila Procházková, e-mail: @email, tel.: 224 435 829.


Soutěž je vyhlášena pro tyto typy projektů:

 • Standardní projekt

Návrhy projektů s obvyklou délkou řešení 3 roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na délku jejich vědecké kariéry.

Vyhlášení veřejné soutěže Standardní projekty 2025


 • EXPRO

Po roční pauze je opět vypsána soutěž EXPRO určená pro ty nejexcelentnější české vědce a vědkyně. Několik vybraných řešitelů a řešitelek a jejich projektů zajistí svým týmům financování na pět let. Za tuto dobu budou moci čerpat až 50 milionů Kč, tedy v průměru deset milionů korun ročně. K financování budou mezinárodními panely vybrány ty projekty, které budou mít největší potenciál přinést průlom ve svém oboru. Povinností řešitelského týmu bude také podat návrh projektu Evropské výzkumné radě (ERC). Neplánuje se, že by soutěž EXPRO byla znovu vypsána v příštím roce.

Vyhlášení veřejné soutěže EXPRO 2025


 • Junior STAR

Soutěž JUNIOR STAR se tradičně setkává s velkým zájmem navrhovatelů z řad excelentních začínajících vědkyň a vědců (do 8 let od získání titulu Ph.D.) ze všech oblastí základního výzkumu, kteří již publikovali v prestižních mezinárodních časopisech a mají za sebou významnou zahraniční zkušenost. Cílem pětiletých projektů s celkovým rozpočtem až 25 milionů Kč je poskytnout příležitost k vědeckému osamostatnění řešitele, včetně případného založení vlastní výzkumné skupiny, která do české vědy přinese nová badatelská témata.

GA ČR vyslyšela žádost vědecké komunity a předložila vládě ke schválení změnu soutěže JUNIOR STAR, která byla vládou přijata. Díky tomu se tak mohou do soutěže nově hlásit i vědkyně a vědci, kteří jsou držitelkami a držiteli jiné podpory pro vědecké osamostatnění nebo založení nových výzkumných týmů.

Pro fakultu je velmi důležité zapojení mladých vědců do této soutěže, proto se vedení fakulty rozhodlo, že ze svých prostředků podpoří řešitele Juniora , který měl dobré hodnocení, ale projekt nezískal, po dobu prvního roku v rozsahu 30% plánovaného rozpočtu hlavního řešitele pro první rok za účelem vytvoření pilotních dat, pokud řešitel o podporu aktivně požádá a pokud se zaváže k podání vylepšené žádosti v následujícím období. Žádost se podává formou volného textu vedoucí oddělení VaV nejpozději 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků hodnocení soutěže ( tj v prosinci 2024) a musí obsahovat závazek navrhovatele, že vylepšenou grantovou přihlášku v dalším kole soutěže podá. Přílohou žádosti je text přihlášky a hodnocení projektu.

Vyhlášení veřejné soutěže JUNIOR STAR 2025


 • Postdoc individual Fellowship

Tento druh grantů je zaměřen na badatelky a badatele, kteří dokončili doktorské studium v posledních čtyřech letech. Využít ho lze dvěma způsoby – buď jako výjezdový grant, který vědcům z českých institucí umožní bádat dva roky na prestižním výzkumném pracovišti na světě s podmínkou jednoho dalšího roku stráveného na pracovišti v České republice (varianta OUTGOING), nebo jako příjezdový grant, díky kterému se bude český postdoktorand moci vrátit do České republiky, anebo zahraniční vědec nebo vědkyně zahájit kariéru na českém pracovišti (varianta INCOMING).

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2025

Vyhlášení veřejné soutěže POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2025


 • Mezinárodní projekty

Návrhy mezinárodních projektů je možné podávat do soutěží vypsaných společně se zahraničními agenturami, se kterými má GA ČR uzavřenou dohodu o spolupráci. Návrhy projektů hodnotí buď obě agentury zároveň (bilaterální spolupráce), nebo jsou doporučeny k financování jen jednou agenturou a druhá její doporučení přejímá (Lead Agency spolupráce).

Zapojené agentury na principu bilaterální spolupráce

 • Tchaj-wan – National Science and Technology Council (NSTC)
 • Jižní Korea – National Research Foundation of Korea (NRF)

Vyhlášení veřejné soutěže Mezinárodní-bilaterální projekty 2025

Zapojené agentury na principu Lead Agency

 • Rakousko – Austrian Science Fund (FWF)
 • Německo – German Research Foundation (DFG)
 • Polsko – National Science Centre (NCN)
 • Slovinsko – The Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS)
 • Švýcarsko – Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Lucembursko – National Research Fund (FNR)
 • USA – National Science Foundation (NSF)

Výzva pro podávání projektů na principu Lead Agency 2025 (GA ČR v roli hodnoticí agentury)

Aktuální výzvy pro podávání projektů na principu Lead Agency 2025 (GA ČR v roli partnerské agentury)

Další mezinárodní výzvy na základě spolupráce Lead Agency mohou být vypsány v průběhu roku.

Více informací najdete na webových stránkách výzvy či na kontaktu GAČR.

Vytvořeno: 12. 2. 2024 / Upraveno: 16. 2. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.