Erasmus+ výběrové řízení 2020/2021

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž v zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021.


Přihlášky do výběrového řízení odevzdávejte v písemné podobě od 1. 2. do 28. 2. 2020 na Studijní oddělení děkanátu fakulty k rukám paní Stanislavy Palowské. Výběrové řízení bude probíhat v první polovině března.

Jak se přihlásit? Do výběrového řízení se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia bakalářského, magisterského i doktorského programu, kteří splňují kvalifikační kritéria stanovená Rektorátem UK. O zařazení do studia v zahraničí rozhoduje komise jmenovaná děkanem fakulty. Kritéria výběru, schválená fakultním akademickým senátem, jsou zveřejněna na fakultním webu.

Studium v zahraničí je integrální součástí univerzitního studia a nahrazuje část studia na domácí fakultě. To znamená, že by nemělo vést k prodloužení celkové doby studia. Studium v zahraničí může být realizováno formou individuálního studijního plánu (není však povinné).

Stipendium pro Erasmus+ je možné udělit jednou pro studijní pobyt a jednou pro praktickou stáž za celou dobu studia na 2. LF UK.

Přihláška musí obsahovat:

  1. Žádost o zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž Erasmus+. Formulář naleznete zde.
  2. Studijní záměr (podrobně, které předměty budou nahrazeny studiem v zahraničí). Pokud se hlásíte na praktickou stáž, popište její náplň. Uveďte, z jakého zdroje jste čerpali informace o hostitelské fakultě/instituci.
  3. Stručný životopis (je vhodné zvláště zdůraznit, pokud jste pomáhali studentům programu Erasmus+ a vaši případnou studentskou odbornou a vědeckou činnost). Vše je nutno doložit písemně potvrzené.
  4. Jazykový certifikát (min. B2 dle evropského referenčního rámce CERF).
  5. Kopie indexu právě studovaného ročníku.
  6. Nezbytné je podat též elektronickou přihlášku v internetové aplikaci Erasmus+ kanceláře RUK. Aplikace bude otevřena od 15. 2.

Můžete podat maximálně na tři zahraniční univerzity, v pořadí preferencí. Seznam partnerských univerzit najdete na fakultním webu. Praktickou stáž lze uskutečnit i na jiné odborné instituci, se kterou se sami domluvíte a předložíte její písemný souhlas. Termín vašeho pobytu, který zadáte do přihlášky, je orientační, bude upřesněn po nominaci.

Jazykovou způsobilost prosím doložte odpovídajícím certifikátem, který můžete nahradit přezkoušením jazykových znalostí na Ústavu jazyků naší fakulty. Osvědčení se vydávají pro anglický, německý, španělský a francouzský jazyk. Pro potřeby certifikátu z angličtiny se rovněž uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Termíny testů na Ústavu jazyků:

  • Německý jazyk: 4. února 2020 v 15.00
  • Francouzský jazyk: 6. února 2020 v 15.30
  • Španělský jazyk: 3. února 2020 v 15.30

Termín zaplacení a uzavírka přihlášek je do 27. 1. 2019. Student, který poplatek předem neuhradí, se nebude moci testu zúčastnit.

Na testy se přihlaste e-mailem na , telefonicky na 224 435 806 nebo osobně u sekretářky Ústavu jazyků. Poplatek za test je 300 Kč a hradí se převodem na účet fakulty č. 37530021/0100, variabilní symbol 1821, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno studenta.

Přílohy: 
Vydáno: 20. 1. 2020 / Poslední aktualizace: 20. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska