Erasmus konkurz 2019/2020

2. lékařská fakulta vyhlašuje konkurs programu Erasmus+ na zimní a letní semestr akademického roku 2019/2020.

Přihlášky do konkursu odevzdávejte v písemné podobě od 21. 1. do 18. 2. 2019 na Studijní oddělení děkanátu fakulty k rukám paní Stanislavy Palowské. Konkurs se koná 11. března 2019 od 13.30 (1. termín) a 12. března 2019 od 13.30 (2. termín), a to v jednací místnosti na děkanátu.

Jak se přihlásit? Do konkursu se mohou přihlásit studenti denního studia bakalářského, magisterského i doktorského programu, kteří splňují kvalifikační kritéria stanovená Rektorátem UK. O zařazení do studia v zahraničí rozhoduje komise jmenovaná děkanem fakulty. Kritéria výběru, schválená fakultním akademickým senátem, jsou zveřejněna na fakultním webu.

Studium v zahraničí je integrální součástí univerzitního studia a nahrazuje část studia na domácí fakultě. To znamená, že nemůže vést k prodloužení celkové doby studia. Studium v zahraničí může být realizováno formou individuálního studijního plánu (není však povinné).

Stipendium pro Erasmus+ je možné udělit během studia jednou pro studijní pobyt a jednou pro praktickou stáž, a to jak v magisterském, tak v doktorském studiu.

Přihláška musí obsahovat:

  1. Žádost o zahraniční stáž Erasmus+. Formulář přihlášky naleznete na zahraničním oddělení děkanátu nebo na příslušné webové stránce naší fakulty (jako referentku vyberte sl. Palowskou).
  2. Studijní záměr (stručně, které předměty budou nahrazeny studiem v zahraničí).
  3. Stručný životopis (je vhodné zvláště zdůraznit, pokud jste pomáhal/a studentům programu Erasmus+ a vaši případnou studentskou odbornou a vědeckou činnost. Vše prosím doložte potvrzené a písemně.
  4. Jazykový certifikát (min. B2 dle evropského referenčního rámce CERF).
  5. Kopie indexu právě studovaného ročníku.
  6. Nezbytné je podat též elektronickou přihlášku v internetové aplikaci Erasmus kanceláře RUK.

Můžete podat přihlášky na tři zahraniční fakulty, jednu preferenční a dvě náhradní. O počtu měsíců pobytu, které vám jako přijatým studentům proplatíme, budete informováni dodatečně.

Seznam partnerských univerzit najdete na fakultním webu.

Jazykovou způsobilost prosím doložte odpovídajícím certifikátem, který můžete nahradit přezkoušením jazykových znalostí na Ústavu jazyků naší fakulty. Osvědčení se vydávají pro anglický, německý, španělský a francouzský jazyk. Pro potřeby certifikátu z angličtiny se rovněž uznává zkouška z anglické lékařské terminologie vykonaná ve 2. ročníku. V tomto případě stačí doložit záznamem v indexu.

Termíny testů na Ústavu jazyků:
Německý jazyk: 4. února 2019 v 17.40 na Ústavu jazyků
Francouzský jazyk: 5. února 2019 v 16.00 na Ústavu jazyků
Španělský jazyk: 6. února 2019 v 16.00 na Ústavu jazyků

Termín zaplacení a uzavírka přihlášek je do 25. 1. 2019. Student, který poplatek předem neuhradí, se nebude moci testu zúčastnit.

Na testy se přihlaste emailem na , telefonicky na 22443 5806, nebo osobně u sekretářky Ústavu jazyků. Poplatek za test je 300,– a hradí se převodem na účet fakulty č. 37530021/0100, variabilní symbol 1821, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno studenta.

Vydáno: 19. 12. 2018 / Poslední aktualizace: 25. 2. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska