AZV ČR (Agentura pro zdravotnický výzkum) – Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2025–2028

Štítky

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 05. 2024

jednostupňovou V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž

o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024–2030.

Pro koho je soutěž určena:

 • Podprogram 1: výzkumní pracovníci s akademickým titulem Ph.D., nebo jeho ekvivalentem či vyšším uznávaným titulem;
 • Podprogram 2 (podpora rozvoje juniorních výzkumníků): výzkumní pracovníci, u kterých uplynulo nejvýše osm let od udělení akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu, nebo jej získají nejpozději do dne uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o řešení projektu.

Financování:

 • Podprogram 1: až 100 % celkových uznaných nákladů;
 • Podprogram 2: max. sedm mil. Kč.
   

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů: 01. 05. 2025 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv);
 • ukončení řešení projektů: nejpozději do 31. 12. 2028;
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů: 44 měsíců.

Odevzdání finální přihlášky na Grantové oddělení 2. LF UK:

 • 17. 06. 2024 – viz pokyny níže.

Interní termíny 2. LF:

 • Projektový záměr (viz příloha) odevzdejte nejpozději do 07. 06. 2024 na Grantové oddělení 2. LF UK. Po tomto datu je předáván seznam žádostí do kolegia děkana ke schválení.
 • Etická komise do 07. 06. 2024.
 • Odevzdání finální přihlášky na Grantové oddělení do 17. 06. 2024. Po tomto datu nebude již možné další přihlášky podávat.
 • Grantové oddělení 2.LF připravuje seminář k podávání projektů, sestavení rozpočtu, osobním nákladům v projektu a pravidlům AZV v pondělí dne 27. 05. 2024 od 14.00 hodin. V případě zájmu kontaktujte Ing. Soňu Knířovou, nejpozději do pátku 24. 05. 2024 do 12.00 hodin. Podle počtu zájemců bude upřesněno místo setkání.

 • Vyhlášení včetně podmínek soutěže naleznete zde.
   
 • Pro přípravu bližší informace a sestavení rozpočtu kontaktujte Grantové oddělení: Mgr. Šárku Russo Krátkou, l. 5839, e-mail @email & Ing. Soňu Knířovou, l. 5869, e-mail @email.

Pro usnadnění přípravy můžete použít rozpočtovou tabulku (viz příloha). Mzdové náklady pracovníků prosím konzultujte s oddělením PaM. Kontaktní osobou pro rozpočet osobních nákladů je Ing. Klára Janoušová, e-mail @email.

 • Pro účely etické komise odevzdejte žádost na Grantové odd. (Stačí ve Wordu nebo PDF na níže uvedený e-mail – věcnou část projektu, včetně definitivního názvu, řešitelský tým, informovaný souhlas pacienta a naskenovaný SOUHLAS přednosty/přednostů pracovišť s realizací projektu na daných ústavech či klinikách. Bez toho nebude váš projekt komisí posuzován.)
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí projednat svůj záměr s Odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat 2.LF UK (@email, 257 296 251).
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit k projektu doklad o zápisu do Seznamu uživatelů, případně do Seznamu GMO.
 • Každá přihláška musí být ještě před finalizací odsouhlasena (finanční náklady) Grantovým oddělením a Personálním oddělením. To znamená, že projekt ještě PŘED FINALIZACÍ (konvertováním do PDF) předáte ke kontrole na Grantové oddělení – až po kontrole a případných úpravách se projekt zfinalizuje.
 • KOMPLETNÍ PŘIHLÁŠKA, včetně potřebných příloh, bude odevzdávána v PDF formátu přes fakultu (datová schránka). Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli.
Vytvořeno: 15. 5. 2024 / Upraveno: 12. 6. 2024 / Mgr. Lucie Týfová