Započtení praxe

Započtení odborné praxe absolvované v jiném oboru nebo v jiném základním kmeni

Pokud uchazeč požádá 2. LF UK o započtení odborné praxe, popř. její části absolvované v jiném oboru specializace nebo v jiném základním kmeni, a odpovídá-li její obsah příslušnému vzdělávacímu programu, postupuje se dle § 5 odst. 8 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. O započítání této praxe provede 2. LF UK záznam do webové aplikace.

Formulář žádosti je k dispozici na webu 2. LF UK nebo webu MZ ČR. Uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu 2. LF UK. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Při splnění požadavků 2. LF UK vydá rozhodnutí o započtení odborné praxe nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, které zašle na kontaktní adresu uchazeče.

V případě, že uchazeč nesplňuje podmínky pro započtení této praxe, je 2. LF UK povinna uvést důvody pro nezapočtení této praxe. O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje MZ ČR.

Započtení absolvované lékařské praxe je zpoplatněno částkou 500 Kč ve formě kolku.

Započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu ze vzdělávacího programu 2005–2015 do vzdělávání dle vyhlášky č. 397/2020 Sb. a VP 2018–2020

Dle přechodných ustanovení zákona 67/2017 Sb., odst. 3b) může lékař zařazený do odboru do 30. 6. 2017 (VP 2005–2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2017 (vyhláška č. 397/2020 Sb. + VP 2018–2020). V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti. Informace k podání žádosti naleznete zde.

Započtení odborné praxe absolvované na neakreditovaném pracovišti

§ 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, stanovuje: „Ministr zdravotnictví může na základě písemné žádosti účastníka specializačního vzdělávání udělit výjimku a rozhodnout o započtení odborné praxe probíhající na neakreditovaném pracovišti do specializačního vzdělávání v případě, že toto pracoviště splňovalo všechny podmínky pro udělení akreditace v souladu se vzdělávacím programem, podle kterého se účastník specializačního vzdělávání vzdělával, a to v období, kdy v něm účastník specializačního vzdělávání odbornou praxi uskutečňoval. V rámci řízení může ministr zdravotnictví ověřit splnění podmínek přímo na neakreditovaném pracovišti.

Podrobné informace včetně žádosti naleznete na webu MZ ČR.
Započtení odborné praxe v cizině nebo doktorském studijním programu

O započtení odborné praxe absolvované v cizině nebo v doktorském studijním programu rozhoduje pouze ministerstvo, a to dle § 5 odst. 8 písm. b) a § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb.

Formulář žádosti o započtení odborné praxe v zahraničí a v rámci doktorského studia je na webu MZ ČR. Žadatel vyplní žádost, poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na adresu MZ ČR. Účinky podání žádosti nastávají dnem jejího doručení na adresu ministerstva. Pokud není žádost odeslána i v písemné podobě, po 80 dnech je z webové aplikace automaticky odstraněna.

Započtení mateřské a rodičovské dovolené do doby odborné praxe (pouze pro zařazené v oboru pediatrie)

Dle ustanovení §5 odst. 11 zákona 98/2004 Sb. pokud z důvodu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené přerušil výkon povolání lékař, který je zařazen podle § 19 odst. 3 do specializačního vzdělávání v oboru pediatrie, započte se mu na jeho žádost do odborné praxe doba v délce 3 měsíců za mateřskou dovolenou nebo rodičovskou dovolenou u každého dítěte, pro kterou přerušil specializační vzdělávání, trvala-li mateřská dovolená nebo rodičovská dovolená jednotlivě nebo obě v součtu alespoň 6 měsíců. Do doby odborné praxe lze započítat celkem nejvýše 6 měsíců.

Zápočet praxe provede LF, u které je lékař registrován na základě písemné žádosti. Uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě a poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK.

Přílohy k žádosti:

 • kolek v hodnotě 500 Kč

 • kopie dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání

 • kopie certifikátu o absolvování základního kmene (byl-li získán)

 • kopie diplomu o získání specializace (byl-li získán)

 • průkaz totožnosti – neověřená kopie (pouze se souhlasem žadatele)

 • kopie dokladu o změně příjmení (pokud k ní došlo) – neověřená kopie

 • kopie rodného listu dítěte

 • originál potvrzení o čerpání RD/MD (vydá příslušná OSSZ, ÚP, případně zaměstnavatel…)

Započtení odborné praxe absolvované v rámci úšpěšně ukončeného specializačního vzdělávání (atestace) v některém z členských států EU

Započtení odborné praxe, popřípadě její části absolvované v některém z členských států EU v rámci úspěšně ukončeného specializačního vzdělávání ve stanovených oborech do jiného ze stanovených oborů podle § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb., pokud odpovídá jeho obsah a rozsah vzdělávacímu programu oboru, do kterého má být započteno. Takto lze započíst nejvýše polovinu ze stanovené minimální délky oboru specializačního vzdělávání.

Zápočet praxe provede LF, u které je lékař registrován na základě písemné žádosti uvedené na webu MZ ČR, kterou poté vytiskne, podepíše, opatří kolkem a včetně příloh zašle na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK.

Přílohy k žádosti:

 • kolek v hodnotě 500 Kč
 • doklad o zařazení do oboru specializačního vzdělávání, do kterého má být odborná praxe, popřípadě její část, započtena (tímto dokladem je originál nebo kopie záznamu o zařazení v průkazu odbornosti žadatele)
 • potvrzení o zahraniční praxi, a to o délce a obsahu zahraniční odborné praxe a provedených výkonech s uvedením chronologického přehledu odborné praxe, náplně činnosti lékaře včetně rozsahu týdenní pracovní doby a období, po které odborná praxe probíhala (dokládá se specializačním indexem a záznamníkem odborné praxe a provedených výkonů, případně obdobnými doklady vydávanými v členském státě EU, kde byla odborná praxe a příslušná kvalifikace získána)
 • originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o dosažené odborné kvalifikaci, který je uveden ve sdělení Ministerstva zdravotnictví podle § 28a odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlášeném ve Sbírce zákonů
 • kopie dokladu o změně příjmení, pokud k ní došlo
Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA