Koordinační rada (KOR)

Statut Koordinační rady pro specializační vzdělávání

Statut Koordinační rady pro specializační vzdělávání

Článek 1
 1. Koordinační rada pro specializační vzdělávání (dále jen Koordinační rada, KOR) je koordinační orgán, jehož cílem je zabezpečovat úzkou spolupráci mezi univerzitami a jejími lékařskými fakultami na jedné straně a komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví ČR na straně druhé tak, jak je stanoveno Veřejnoprávní smlouvou mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a ve smlouvě uvedenými univerzitami (dále jen VPS), které se stávají pověřenými organizacemi ministerstva (dle § 2 písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro vymezené činnosti.
 2. Koordinační radu pro specializační vzdělávání zřizují společně univerzity tím, že do této Koordinační rady jmenují své zástupce (proděkany, členy kolegia apod.) zodpovědné za specializační vzdělávání lékařů v rozsahu VPS.
 3. Členové Koordinační rady – spolupracují s garanty pro specializační obory, které jmenují děkani LF. Garanti pro konkrétní specializační obor ze všech lékařských fakult tvoří pro daný obor Specializační oborovou radu (SOR).
  Garanti odborně zajišťují specializační vzdělávání na svých pracovištích a připravují podklady pro činnost Koordinační rady. Člen Koordinační rady příslušné LF metodicky řídí tyto garanty specializačních oborů a administrativně-organizační pracoviště LF pro specializační vzdělávání.
 4. Koordinační rada úzce spolupracuje s akreditačními komisemi jednotlivých oborů a odpovídá ministerstvu za kontrolu a koordinaci teoretické výuky a atestačních zkoušek, které stanoví SOR.
  Na základě údajů jednotlivých SOR zpracovává Koordinační rada přehled rozdělení teoretické výuky a atestačních zkoušek v jednotlivých specializačních oborech. Koordinační rada kontroluje činnost SOR a ověřuje správnost jimi stanovených termínů a adekvátnost složení atestačních komisí.
 5. Sídlem Koordinační rady je vždy pracoviště předsedajícího Koordinační rady.
Článek 2
Úkoly Koordinační rady
 1. Koordinační rada v souladu s čl. 2.1 VPS každoročně připraví na základě údajů poskytnutých SOR plán teoretické výuky, tj. specializační a předatestační kurzy a povinné základní kurzy, které jsou stanoveny jako povinné vzdělávací akce v příslušném vzdělávacím programu. Na základě poptávky (odhadované a zařazené počty lékařů v jednotlivých specializačních oborech), kapacity pracovišť lékařských fakult univerzity a udělené akreditace pro teoretickou část vzdělávacího programu stanoví počty těchto kurzů, termíny a místo konání.
 2. Koordinační rada na základě podkladů z jednotlivých SOR předloží plán vzdělávacích akcí za všechny univerzity na následující kalendářní rok ministerstvu vždy nejpozději do 30. listopadu.
 3. Koordinační rada připraví na podkladě údajů poskytnutých SOR přehled termínů a místa konání atestačních zkoušek a kapacitu (odhadované počty) pro všechny specializační obory, které jsou předmětem smlouvy (viz příloha).
  Za realizaci celé atestační zkoušky (včetně posouzení atestační přihlášky, event. atestační práce) odpovídá Koordinační radě garant specializačního oboru lékařské fakulty, která zkoušku zajišťuje.
 4. Plán stanovených termínů atestačních zkoušek na následující kalendářní rok na základě podkladů z jednotlivých SOR a univerzit pro všechny specializační obory oznámí Koordinační rada ministerstvu nejpozději do 30. listopadu.
 5. Koordinační rada řídí i další činnosti v oblasti specializačního vzdělávání vyplývající z VPS, zejména organizačního a administrativního charakteru, např. možnosti tisku společných dokumentů v rámci univerzity či univerzit (vzdělávací programy, logbooky), vydávaných dokladů, osvědčení, potvrzení (záhlaví, zápatí, zástupce PO na diplomech a ostatních dokladech, průkazu odbornosti, typy razítek atd.).
 6. Koordinační rada zajistí přenos aktuálních informací v oblasti specializačního vzdělávání prostřednictvím svých členů na garanty specializačních oborů a organizační pracoviště pro specializační vzdělávání na vlastní lékařské fakultě.
 7. Koordinační rada spolupracuje se zástupci LF v akreditačních komisích ministerstva a jejich prostřednictvím předkládá návrhy, připomínky ke vzdělávacím programům, logbookům, legislativě atd.
Článek 3
Organizační zabezpečení činnosti Koordinační rady
 1. Činnost Koordinační rady organizačně zajišťuje a metodicky řídí zvolený předseda Koordinační rady.
 2. V návaznosti na projednávanou problematiku předseda Koordinační rady může přizvat na společné jednání příslušného předsedu SOR.
 3. Zápisy z jednání Koordinační rady jsou pravidelně předávány na vědomí děkanům všech LF.
 4. Členové Koordinační rady mají právo kontroly průběhu specializačního vzdělávání na pracovištích lékařských fakult (nad organizací kurzů, atestačních zkoušek aj.).
 5. Členové Koordinační rady jako zástupci lékařské fakulty předávají zásadní stanoviska děkanovi vlastní lékařské fakulty ještě před odesláním oficiálního stanoviska Koordinační rady na ministerstvo.
Článek 4
Financování činnosti Koordinační rady
 1. Náklady na činnost Koordinační rady jsou hrazeny z prostředků univerzity / lékařské fakulty poskytnuté v rámci dotace ministerstva.
 2. Členům Koordinační rady náleží náhrada cestovného v prokázané výši uhrazené vysílající organizací. Za použití vlastního vozidla lze proplatit náhradu jízdného ve výši jízdného veřejného dopravního prostředku.
 3. Univerzita / příslušná lékařská fakulta může svému zástupci v Koordinační radě poskytnout odměnu za vykonanou práci.
Článek 5
Změny statutu Koordinační rady
 1. Statut koordinační rady je možné měnit pouze na základě většinového hlasování členů KOR. O změnách budou neprodleně informováni statutární zástupci jednotlivých fakult a univerzit.
 
Členové KOR
Univerzita / LF Zástupce univerzity / LF Kontakt
1. LF UK prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
 
VFN, U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
224 962 463 @email
2. LF UK prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
 
FN Motol, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
224 432 852
@email
3. LF UK doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
 
3. LF UK, Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10
267 102 621
@email
LF UK Hradec Králové doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
 
FN v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
495 833 953
@email
LF UK Plzeň prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
 
LF Plzeň, Husova 3, 306 05 Plzeň
377 402 545
@email
LF MU Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
 
LF MU, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
532 23 4600, 4614
@email
LF UP Olomouc

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 

 

FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 755 20 Olomouc
585 632 407
@email
LF OU Ostrava

MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., F.E.T.C.S.

LF OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Zábřeh

597 372 640

@email

 
 
Metodická opatření KOR
metodické opatření č. 1/2016.pdf 398 kB 23. 5. 2016
metodické opatření č. 2/2016.pdf 337 kB 20. 6. 2016
metodické opatření č. 3/2016.pdf 462 kB 5. 8. 2016
metodické opatření č. 4/2016.pdf 322 kB 5. 8. 2016
metodické opatření č. 5/2016.pdf 405 kB 5. 8. 2016
Příloha Metodického opatření č. 5/2016.doc 49 kB 5. 8. 2016
metodické opatření č. 6/2016.pdf 440 kB 24. 8. 2016
metodické opatření č. 7 – 1/2018.pdf 512 kB 8. 2. 2018
metodické opatření 1/2019.pdf 272 kB 1. 2. 2022
metodické opatření 1/2021.pdf 754 kB 10. 12. 2021

 

Poslední aktualizace: 20. 2. 2023 / Lucie Hanušková, MBA