Předpoklady přístupu k atestaci

Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených příslušným vzdělávacím programem.

Uchazeč se hlásí nepozději 60 dnů před termínem zkoušky. Tato lhůta je nepřekročitelná. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou s ohledem na vyhlášku č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů.., akceptovány a budou vráceny!

Všechny požadavky dané prováděcím právním předpisem a příslušným vzdělávacím programem musí být splněny a doloženy dle zákona č. 95/2004 Sb. a vyhlášky č. 282/2019 Sb., o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nejméně 60 dní před termínem zkoušky.

K atestační zkoušce může přistoupit uchazeč, který prokáže splnění všech požadavků vzdělávacího programu (VP) platného v době, kdy specializační vzdělávání započalo. Je možné přestoupit ze vzdělávacího programu platného v době zařazení do oboru na novější vzdělávací program s výjimkou přestupu do vzdělávání dle novely (vyhláška č. 397/2020 Sb., 221/2018 Sb. + VP 2018–2019). V případě přestupu ze vzdělávacích programů 2005–2015 do vzdělávání dle novely platné od 1. 7. 2017 (vyhláška č. 397/2020 Sb., č. 221/2018 Sb. + VP 2018–2019) je nutné podat žádost na IPVZ (www.ipvz.cz).

Na přihlášce k atestační zkoušce uchazeč uvede, podle jakého programu postupoval. 2. LF UK posuzuje splnění požadavků dle příslušného vzdělávacího programu, a to splnění délky a struktury požadované praxe, která musí být řádně zaznamenána v průkazu odbornosti. Dále splnění požadovaných výkonů, které jsou zaznamenány a potvrzeny školitelem v logbooku (platí pro VP 2005–2015) nebo v průkazu odbornosti (platí pro vyhlášky č. 397/2020 Sb., č. 221/2018 Sb. + VP 2018–2019).

Pokud údaje v přihlášce k atestační zkoušce a jejích přílohách neodpovídají stanoveným požadavkům pro vykonání atestační zkoušky nebo jsou údaje v přihlášce nečitelné, vyzve 2. LF UK uchazeče k odstranění nedostatků přihlášky tak, aby mohl být v řádném termínu na atestaci pozván.

Jsou-li splněny všechny požadavky daného vzdělávací programu, je uchazeč pozván na atestační zkoušku 30 dní před termínem atestace.

Nelze-li odstranit zjištěné nedostatky, nemůže uchazeč k atestační zkoušce přistoupit.

Poslední aktualizace: 19. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA