Jak se přihlásit k atestaci

Přihlášku k atestační zkoušce na 2. LF UK (ev. na jinou LF, která danou atestaci organizuje) je nutno podat písemně po vyplnění a vytištění formuláře . Přihlášku se všemi přílohami zasílejte na Oddělení specializačního vzdělávání 2. LF UK, pokud atestaci v daném termínu organizuje. V žádosti jsou uvedeny všechny dokumenty, které je nutné doložit. Veškerou dokumentaci zasílejte na volných nesešitých listech formátu A4.

Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 60 dní před termínem atestační zkoušky, a to z důvodu nutného posouzení 2. LF UK, ev. jinou zvolenou fakultou, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách.

Přihláška k atestační zkoušce musí obsahovat následující přílohy:
  • kopie průkazu odbornosti – v němž požadované části (základní kmen + vlastní specializovaný výcvik) odborné praxe musí být řádně zaznamenány (název pracoviště, popis provedené činnosti, přesný termín praxe, jméno a podpis zodpovědného školitele a razítko pracoviště)

  • kopie logbooku (netýká se VP 2018, 2019 – výkony se zapisují do průkazu odbornosti) – v němž požadované výkony (základní kmen + vlastní specializovaný výcvik) musí být řádně zaznamenány a stvrzeny podpisem školitele a razítkem pracoviště

  • kopie potvrzení o absolvování povinných vzdělávacích akcí

  • další náležitosti dle příslušných vzdělávacích programů (např. kopie odborných článků, potvrzení o aktivní přednáškové činnosti atd.)

Uchazeči, kteří získali odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v cizině dále dokládají:
  • kopii rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
Uchazeči, kteří zažádali o započtení odborné praxe absolvované v jiném oboru specializace, v cizině nebo doktorském studijním programu dále dokládají:
  • kopii rozhodnutí ministerstva o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v cizině nebo doktorském studijním programu nebo
  • kopii dokladu o započtení odborné praxe, popřípadě její části, absolvované v jiném oboru specializace.
Poslední aktualizace: 19. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Lucie Hanušková, MBA