Průběh obhajoby disertační práce

 • Obhajobu zahájí zpravidla předseda komise, který přivítá všechny přítomné a seznámí je s průběhem jednání. Představí jednotlivé členy komise a předá slovo školiteli.
 • Školitel představí doktoranda.
 • Doktorand přednese hlavní teze své disertační práce (15, max. 20 minut).
 • Oponenti přednesou posudky (v případě nepřítomnosti oponenta přečte posudek předsedající nebo jiný stanovený člen komise pro obhajoby).
 • Doktorand zaujme stanovisko k posudkům oponentů, zodpoví jejich dotazy.
 • Předseda zahájí veřejnou rozpravu, které se mohou zúčastnit všichni přítomní.
 • Doktorand zodpoví všechny dotazy účastníků z pléna i z komise (rozpravu ukončuje předseda komise).
 • Po uzavření veřejné rozpravy vyloučí předsedající z jednání všechny hosty včetně doktoranda a zahájí neveřejné zasedání komise, kterého se mohou zúčastnit členové komise pro obhajoby disertačních prací, oponenti a školitel (pokud jsou členy zkušební komise). 
 • Komise zhodnotí průběh obhajoby a rozhodne o výsledku tajným hlasováním.
 • Následně předseda komise oznámí výsledek hlasování veřejně doktorandovi. 
 • Předseda poděkuje všem přítomným a jednání uzavře.
Poslední aktualizace: 13. 12. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.