Biologie a patologie buňky

Platnost akreditace: 27. 11. 2029

Předseda oborové rady:

doc. MUDr. Tomáš KUČERA, Ph.D.

Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
Albertov 4
128 01  Praha 2
tel.: 224 968 125
e-mail: @email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Biologie a patologie buňky je biomedicínský vědní obor zaměřený na stavební a funkční charakterizaci jednotlivých buněk a jejich vzájemnou součinnost při stavbě tkání a orgánů. Předmětem studia je tedy v první řadě buňka samotná na různých úrovních její funkční organizace, přičemž se přihlíží i k vzájemnému provázání strukturně-funkčních úrovní, které udržují buňku jakožto základní stavební a funkční jednotku mnohobuněčných organizmů vč. člověka.

Cílem studia je připravit studenta k samostatné vědecko-výzkumné práci směřující k objasnění dynamiky, vzájemných vztahů a funkčně-strukturální charakteristiky buněk a tkání za normálních – fyziologických okolností a při patologických procesech, jakož i při jejich modelování.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR nevypsala žádná témata. Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

 1. Po přijetí vypracovat ISP, který musí být schválen školitelem a garantem programu.
 2. Po uplynutí každého akademického roku provést spolu se školitelem hodnocení ISP a odevzdat tento ISP v příslušných termínech k dalším posouzení OR a ke schválení garantem programu.
 3. Absolvování těchto kurzů:
 • Pokroky v biologii buňky (B90019) – kurz povinný – organizován OR
 • Pokroky v molekulární biologii a genetice (B90041) – kurz povinný – pořádá ÚMG AV ČR

Doporučují se případně jakékoliv další kurzy organizované oborovými radami se zaměřením blízkým k studentovu programu. Je vhodné zařadit také kurzy pořádané Univerzitou či Akademií věd, kde student získá vědomosti a dovednosti nezbytné pro úspěšnou prezentaci výsledků, práci s odbornou literaturou a vědeckými databázemi a pro získávání grantů.

4. Jazyková zkouška z angličtiny (zkouška na Ústavu jazyků 2. LF UK, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate). Další světové jazyky jsou nepovinné.

5. SDZ

 • Účast na národních a mezinárodních sjezdech.
 • Je doporučena výuka pregraduálních studentů.

Požadavky na absolvování stáží

Předpokládá se alespoň jedna měsíční či delší zahraniční stáž. Lze nahradit účastí na mezinárodním grantu nebo jinou formou přímého zapojení do spolupráce se zahraničím, podle možností a uvážení školitele.

Vypsané kurzy
 

B90019 Pokroky v biologii buňky
B90041 Pokroky v molekulární biologii a genetice

 

Požadavky ke SDZ

 • Zkoušku je nutno skládat před odevzdáním disertační práce a po splnění podstatné části ISP. Je doporučena aspoň jedna publikace k tématu disertace s autorským podílem studenta.
 • Absolvování obou povinných kurzů: Pokroky v biologii buňky a Pokroky v molekulární biologii a genetice.
 • Jazyková zkouška z angličtiny. OR doporučuje typ jazykové zkoušky s mezinárodní platností (TOEFL, Cambridge), připouští se také vykonání jazykové zkoušky na Ústavu jazyků 2. LF UK a umožňuje i uznání státní jazykové zkoušky z angličtiny.
Průběh SDZ ​​​​
 

V první části SDZ přednese student zhruba 15 minutovou přednášku o vlastních výsledcích vědecké práce dosažených během dosavadního studia. Poté členové komise požádají studenta o zodpovězení otázek souvisejících s dosaženými výsledky. V druhé části SDZ student odpovídá na tři otázky, které si vylosoval ze zveřejněného seznamu otázek, které pokrývají základní tematické okruhy.

Otázky ke SDZ

A. Buněčná a molekulární biologie
Základní chemické složení buňky a buněčný metabolismus
Genom a genová exprese
DNA – replikace, transkripce; RNA – typy, sestřih
Biologické funkce proteinů – enzymy
Buňka – typy (eukaryota, prokaryota, rostlinná vs. živočišná buňka) a základní organizace
Stavba a funkce biologické membrány a buněčných organel
Buněčné jádro – stavba, funkce, patologie
Buněčný transport
Cytoskelet – komponenty a jejich funkce
Buněčný cyklus a buněčné dělení, buněčná smrt
Kmenové buňky a buněčná diferenciace
Základní typy tkání
Mezibuněčná komunikace, buněčná adheze a pohyb
Stavba a funkce mezibuněčné hmoty

B. Základy metod pro vyšetřování buněk a tkání
Mikroskopická technika – světelný a elektronový mikroskop, pokročilé mikroskopické metody
Metody histochemie, imunocyto – a histochemie
Základy molekulárně-genetických metod – PCR, sekvenování, in situ hybridizace
Přehled biochemických metod v buněčné biologii – blotovací metody
Modelové organismy, tkáňové a buněčné kultury

C. Obecná patologie buněk a tkání
Regresivní změny buněk a tkání
Zánět a přehled obranné reakce organismu
Interakce buněk s patogeny
Regenerace a reparace tkání, metaplasie
Nádorová transformace buňky, základní druhy nádorů
Fyziologická a patologická novotvorba cév
Buněčně-biologické základy kardiovaskulárních a metabolických chorob

Doporučená literatura
Alberts B. et al.: Molecular Biology of the Cell (6th edition), 2014, Garland Science
Alberts B. et al.: Essential Cell Biology (4th edition), 2016, Garland Science
Alberts B. a kol.: Základy buněčné biologie: Úvod do molekulární biologie buňky (2. vydání), 2005, Espero Publishing
Pollard T. D., Earnshaw W. C., Lippincott-Schwartz J.: Cell Biology, (3rd edition), 2016, Elsevier
Lodish H. et al.: Molecular Cell Biology (8th edition), 2016, W. H. Freeman and Co.
Weinberg R. A.: The Biology of Cancer (2nd edition), 2013, Garland Science
Elleder M. a Sikora J.: Biologie buňky, 2008
Elleder M.: Vybrané kapitoly z patologie buňky I, 1997, Karolinum, Praha.
Elleder M.: Vybrané kapitoly z patologie buňky II, 1999, Karolinum, Praha.
A.L.Mescher: Junquierovy základy histologie, 14. vydání, 1. české, Praha, Galén, 2018
Masopust J. a kol.: Patobiochemie buňky, 2003, Univerzita Karlova, 2. LF, Praha.
Sambrook J. et al: Molecular cloning: A laboratory manual/Joseph Sambrook, David W. Russel, (3rd edition) Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory, c2001.
Povýšil C., Šteiner I. a kol.: Obecná patologie 2011, Galén, Praha. ISBN: 9788072627738
Hořejší V. a kol.: Základy imunologie 2015, Triton, Praha. ISBN: 978-80-7387-713-2

Požadavky na publikační činnost
 

Prvoautorská publikace. Podíl na výzkumném grantu.

Požadavky k obhajobě
 
 • Splnění všech výše zmíněných studijních povinností včetně složení SDZ.
 • Autorství (spoluautorství) minimálně dvou původních vědeckých prací k tématu disertační práce publikovaných nebo přijatých k publikaci v mezinárodně uznávaném časopise s impakt-faktorem (Web of Science), alespoň u jedné publikace musí být student prvním autorem.
 • OR vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je seznámen se základy biologie a patologie buněk, zvláštnostmi různých buněčných typů a tkání a to jak za fyziologických, tak patologických podmínek. Absolventovi jsou známa aktuální výzkumná témata a experimentálními přístupy zejména v těchto oblastech: buněčné principy vzniku a vývoje nádorových onemocnění; tkáňové a buněčné procesy při zánětu; změny buněk a tkání při metabolických onemocněních; reparační a regenerativní procesy; hojení ran; buněčné a tkáňové náhrady; biologická role kmenových buněk v dospělém organismu a jejich možné terapeutické využití. Absolvent zná různé typy metodických přístupů k vyšetřování buněk a tkání včetně speciálních metod. Orientuje se v otázce financování výzkumu a získávání grantů. Ovládá angličtinu. Je vyškolen v metodách prezentace výsledků a jejich publikace ve vhodně vybraném časopisu.

Předpokládané uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu se uplatní jako vědečtí pracovníci teoretických ústavů (anatomie, patologie, soudní lékařství, histologie) lékařských a přírodovědeckých fakult, ústavů AV ČR, výzkumných center biomedicíny, vědecko-výzkumných úseků klinických pracovišť a případně jako pracovníci klinických laboratoří. Uplatní se též jako vědecky kvalifikovaní vysokoškolští učitelé. V neposlední řadě budou moci své teoretické znalosti a dovednosti uplatnit i v komerčním sektoru (biotechnologie, farmacie, klinická a laboratorní diagnostika atd.).

Poslední aktualizace: 14. 3. 2022 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.