Státní doktorská zkouška

Základní informace o státní doktorské zkoušce (SDZ)

 • SDZ se koná před obhajobou disertační práce; není-li pořadí v příslušném studijním programu stanoveno jinak. Termín SDZ stanovuje děkan na návrh oborové rady po obdržení přihlášky studenta. Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK nemůže vypisování a přidělování termínů nijak ovlivnit.
 • Předsedu a členy komise pro SDZ jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady podle pravidel, která zohledňují vnitřní předpisy té fakulty, na níž je student zapsán. Počet přítomných členů zkušební komise nesmí být menší než tři. Členem komise je zpravidla alespoň jeden zástupce z další zúčastněné fakulty. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou příslušné fakulty. Alespoň jeden člen nesmí být členem akademické obce žádné ze zúčastněných fakult.
 • SDZ je ústní a veřejná.
 • Zkušební komise jedná o výsledku SDZ v neveřejném zasedání bezprostředně navazujícím na vlastní zkoušku a usnáší se neveřejným hlasováním většinou hlasů přítomných členů. Komise rozhoduje většinou, při rovnosti hlasů nebo při nedosažení většiny hlasů je student klasifikován klasifikací pro něj příznivější. Výsledek dosažený při zkoušce se vyjádří hodnocením: „prospěl“ nebo „neprospěl“.
 • O SDZ a jejím výsledku se sepíše zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové zkušební komise. Ihned po neveřejném zasedání zkušební komise oznámí předseda výsledek SDZ studentovi a výsledek zapíše do výkazu o studiu. Zápis o průběhu SDZ zasílá předseda zkušební komise Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.
 • SDZ se zpravidla koná do 3 měsíců od podání písemné přihlášky, která se podává oborové radě prostřednictvím Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK.
 • SDZ může student opakovat jen jednou.
 • Děkan může na základě písemné žádosti studenta a na doporučení oborové rady, včetně písemného souhlasu školitele, uznat splnění kontroly studia předmětu (např. zkoušky z anglického jazyka) v případě, že student během posledních deseti let splnil obdobnou studijní povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v České republice anebo v zahraničí. SDZ nelze uznat.
 • Pokud se student nemůže ze závažných zdravotních či jiných důvodů ke SDZ dostavit, je třeba postupovat podle následujících pokynů.

Jak se přihlásit ke SDZ

Přihlášku ke SDZ podává student po splnění předepsaných studijních povinností, stanovených v ISP podle požadavků příslušné OR. Řádný a opravný termín konání SDZ stanoví předseda OR. 

Požadavky jednotlivých oborových rad ke SDZ se mohou lišit, naleznete je zde. Většinou však platí:

 • potvrzení účasti alespoň na dvou kurzech (zpravidla jeden může být absolvován v zahraničí)
 • úspěšné složení zkoušky z anglického jazyka
 • spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace 
 • předložení literárního přehledu, pokud vyžaduje příslušná oborová rada (týká se pouze studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka). Tím je text, který popisuje a kriticky hodnotí současné poznatky ve studované oblasti vědy. Literární poznatky umožňují studentovi formulovat vědeckou hypotézu a otázky pro její potvrzení (zamítnutí). Text obsahuje i návrh hypotézy a cíle řešení. Rozsah přehledu je do 15 až 20 stran (úprava 1. strany viz příloha 1 – lit. přehled).
 • odevzdání řádně vyplněné žádosti o vykonání státní doktorské zkoušky (včetně předepsaných příloh) na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Vydáno: 8. 10. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.