Opatření děkana č. 6/2012

Platnost: 28. 3. 2012
Účinnost: akademický rok 2012/2013
Gestor: Studijní oddělení
 

V Praze dne 28. března 2012

Opatření děkana č. 6/2012

V souladu s § 49, odst. 1 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách,
 

s t a n o v í m
 

v přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 jako podmínku pro přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Všeobecné lékařství, navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Fyzioterapie, bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, oboru Fyzioterapie a bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, oboru Všeobecná sestra prokázání dostatečných jazykových znalostí z českého jazyka.
 

Prokázání dostatečných znalostí z českého jazyka, jako součást přijímacího řízení, se vztahuje na cizince, kteří by na 2. lékařské fakultě studovali jako studenti podle zákona o vysokých školách magisterský studijní program Všeobecné lékařství, navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie a bakalářský studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra v českém jazyce,
s   v ý j i m k o u   c i z i n c ů,

  1. kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku nebo absolutorium na středních školách nebo konzervatořích v České republice, neboť součástí těchto zkoušek je vždy i zkouška z českého jazyka, nebo
     
  2. kteří mohou prokázat své jazykové znalosti z českého jazyka např. úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka jiné úrovně prokázané předložením originálu příslušného dokladu nebo jeho úředně ověřené kopie (např. doklad o absolvování jazykové přípravy ukončené zkouškou z českého jazyka na ÚJOP UK Praha), nebo
     
  3. jejichž studium je určeno mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo usnesením vlády České republiky (např. uchazeči ze Slovenské republiky apod.).
     

Zkouška z českého jazyka bude obsahovat ústní a písemnou část a bude probíhat komisionálně. Uchazeč se jí podrobí v termínu stanoveném Ústavem jazyků UK 2. LF.
 

Ověřením znalostí českého jazyka v obou částech zkoušky je pověřen Ústav jazyků 2. lékařské fakulty.
 
Toto Opatření děkana nabývá účinnosti dne: 28. března 2012.
 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., v. r.

Vydáno: 28. 3. 2012 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová