Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

STATUT 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“) jako jejím vnitřním předpisu:

Preambule

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vycházeje z historické tradice studia lékařství a bádání v lékařských vědách na Univerzitě Karlově, vědom si své odpovědnosti a poslání fakulty jak pro výuku lékařství, tak pro ochranu zdraví národa, přijal tento Statut.

ČÁST I.

Obecná ustanovení

Čl. 1

Postavení fakulty

 1. V souladu s vnitřními předpisy univerzity[1] je 2. lékařská fakulta (dále jen „fakulta“) základní součástí Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).
 2. Vztah fakulty k univerzitě je upraven zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty.
 3. V rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách orgány fakulty mají právo jednat a rozhodovat za univerzitu v těchto věcech:
  1. ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty,
  2. vnitřní organizace fakulty,
  3. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  4. nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě,
  5. pracovněprávní vztahy.
 4. V rozsahu stanoveném Statutem Univerzity Karlovy (dále jen „Statut UK“) orgány fakulty mají právo jednat a rozhodovat za univerzitu v těchto věcech:
  1. tvorba a uskutečňování studijních programů,
  2. strategické zaměření tvůrčí činnosti,
  3. zahraniční styky a aktivity,
  4. doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.
 5. Jednání nebo rozhodování orgánů fakulty za univerzitu při nakládání s majetkem univerzity upravuje Statut UK.[2]

Čl. 2

Označení fakulty

 1. Název fakulty v českém jazyce je „Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta“. Název fakulty v anglickém jazyce zní „Charles University, Second Faculty of Medicine“[3].
 2. Sídlo fakulty je Praha 5, V Úvalu 84.
 3. Fakulta používá znak s vyobrazením pelikána s mládětem. Znak fakulty je vyobrazen v příloze č. 1 tohoto Statutu. Pravidla používání tohoto znaku stanoví děkan formou opatření děkana.

Čl. 3

Činnost fakulty a její poslání

 1. Hlavním posláním fakulty je uskutečňování vzdělávací činnosti a vědecké a výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost) v lékařství, lékařských vědách a souvisejících oborech vědy a oblastech vzdělávání.
 2. Fakulta vychovává všeobecně vzdělané lékaře a další odborníky ve zdravotnictví a biomedicíně. Ve své výukové a tvůrčí činnosti zdůrazňuje vývojové aspekty ve zdraví a nemoci.
 3. Fakulta při naplňování svého poslání spolupracuje zejména s jinými součástmi univerzity, se zdravotnickými zařízeními, s jinými vysokými školami a s vědeckými, výzkumnými a dalšími institucemi v České republice i v zahraničí. Fakulta vytváří příznivé podmínky pro zapojení členů akademické obce do této spolupráce.
 4. Fakulta zpracovává pro naplňování své činnosti strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti (dále též „strategický záměr“) a každoroční plán jeho realizace.

Čl. 4

Akademická obec fakulty

 1. Akademickou obec fakulty tvoří studenti zapsaní na fakultě ke studiu a akademičtí pracovníci zařazení na fakultě.
 2. Akademičtí pracovníci jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři[4], odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci univerzity zařazení na fakultě a vykonávají zde v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost[5].
 3. Postavení hostujících profesorů upravuje Statut UK.[6]

ČÁST II.

Orgány fakulty

Čl. 5

Orgány fakulty

 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou
  1. akademický senát fakulty,
  2. děkan,
  3. vědecká rada fakulty,
  4. disciplinární komise fakulty.
 2. Dalším orgánem fakulty je tajemník.
 3. Orgány fakulty si mohou zřizovat poradní orgány. Vždy se zřizuje kolegium děkana, které je poradním orgánem děkana.

Čl. 6

Akademický senát fakulty

 1. Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty.
 2. Senát má 24 členů, z nichž je vždy 12 studentů a 12 akademických pracovníků.
 3. Členem senátu nemůže být rektor, prorektor, kvestor, děkan, proděkan, tajemník a ředitel vysokoškolského ústavu[7] a člen vědecké rady fakulty.
 4. Funkční období členů senátu je dvouleté.
 5. Člen senátu vykonává svou funkci nezávisle a v souladu se svým svědomím.
 6. Podrobnosti o činnosti senátu upravuje Jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 7. Volby do senátu a zánik členství v senátu upravuje Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Čl. 7

Působnost akademického senátu fakulty

 1. Senát zejména:
  1. na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. na návrh člena senátu schvaluje návrh Jednacího řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  3. na návrh děkana schvaluje návrhy ostatních vnitřních předpisů fakulty,
  4. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  5. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  6. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  7. dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty,
  8. dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů disciplinární komise fakulty,
  9. se usnáší o návrhu na jmenování děkana,
  10. navrhuje rektorovi odvolání děkana z funkce,
  11. na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a každoroční plán jeho realizace,
  12. se vyjadřuje k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  13. se vyjadřuje k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,
  14. navrhuje akademickému senátu univerzity kandidáta na rektora,
  15. se vyjadřuje k dalším záležitostem, které se týkají fakulty.
 2. Senát vykonává působnost v dalších záležitostech, jestliže tak stanoví vnitřní předpis fakulty nebo univerzity.
 3. Senát může požadovat, aby se jeho jednání zúčastnil člen jiného orgánu fakulty, nebo člen akademického senátu univerzity, který byl zvolen na fakultě. Děkan, proděkani a tajemník jsou povinni odpovědět na dotaz senátu nebo člena senátu.
 4. Členové senátu mohou požadovat přístup k dokumentaci vedené na fakultě, která souvisí s činností senátu, nestanoví-li právní předpisy jinak. Jsou přitom povinni šetřit práva a soukromí osob, kterých se dokumentace týká, v souladu s právními předpisy.

Čl. 8

Děkan

 1. Děkan stojí v čele fakulty a řídí její činnost. Jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům fakulty nebo orgánům univerzity.
 2. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
 3. Způsob schválení usnesení o návrhu na jmenování děkanem nebo návrhu na odvolání děkana upravuje Jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 4. Pokud funkce děkana není obsazena nebo děkan nemůže vykonávat svou funkci, v nezbytném rozsahu jej zastupuje věkem nejstarší proděkan, nerozhodne-li děkan jinak.

Čl. 9

Proděkan

 1. Proděkana jmenuje a odvolává děkan po vyjádření senátu.
 2. Děkan stanoví působnost jednotlivých proděkanů a rozsah, ve kterém jej zastupují. Proděkani se mohou vzájemně zastupovat v rozsahu, který stanoví děkan.
 3. Děkan může pověřit proděkana, aby ho na určitou dobu plně zastupoval.
 4. Funkční období proděkana je zpravidla shodné s funkčním obdobím děkana.

Čl. 10

Kolegium děkana

 1. Kolegium děkana je stálý poradní orgán děkana.
 2. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník a další osoby, které jmenuje děkan.
 3. Jednání kolegia děkana se po dohodě s děkanem může účastnit delegovaný člen senátu. Děkan může přizvat jiné osoby, aby se zasedání zúčastnily.
 4. Zasedání kolegia děkana jsou neveřejná.

  Čl. 11

Vědecká rada fakulty

 1. Vědecká rada fakulty (dále též „vědecká rada“) projednává zásadní otázky vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.
 2. Předsedou vědecké rady je děkan[8].
 3. Podrobnosti o vědecké radě stanoví Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Čl. 12

Disciplinární komise fakulty

 1. Disciplinární komise fakulty (dále též „disciplinární komise“) projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
 2. Počet členů, funkční období členů disciplinární komise a podrobnosti o jejím jednání stanoví Disciplinární řád pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Čl. 13

Tajemník

 1. Funkce tajemníka je obsazována na základě výběrového řízení. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan po vyjádření senátu; jmenování je zpravidla na dobu určitou.
 2. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.
 3. Ze své činnosti je tajemník fakulty odpovědný děkanovi a je povinen řídit se jeho pokyny.

ČÁST III.

Organizační členění fakulty

Čl. 14

Organizační struktura

 1. Organizační struktura fakulty je tvořena fakultními pracovišti, kterými jsou zejména výuková a vědecko-výzkumná pracoviště, účelová zařízení a děkanát. Fakultní pracoviště mohou být výlučně fakultní nebo společná se zdravotnickým zařízením.
 2. Výukovými a vědecko-výzkumnými pracovišti jsou kliniky a ústavy.
 3. Podrobnou organizační strukturu a seznam pracovišť stanoví děkan svým opatřením.

Čl. 15

Zřízení, změna nebo zánik fakultního pracoviště

 1. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení výlučně fakultních pracovišť rozhoduje senát na návrh děkana.
 2. Společná pracoviště se zdravotnickým zařízením zřizuje, mění a ruší ředitel zdravotnického zařízení po dohodě s děkanem fakulty.[8] Děkan si k uzavření takové dohody vyžádá předchozí souhlas senátu.

Čl. 16

Klinika fakulty

 1. Klinika fakulty (dále též „klinika“) je výukové a vědecko-výzkumné pracoviště. Klinika je společným pracovištěm fakulty a zdravotnického zařízení.
 2. Klinika zajišťuje výuku studentů a absolventů vysokých škol a vyvíjí samostatnou tvůrčí činnost.
 3. V čele kliniky je přednosta, kterého jmenuje nebo odvolává ředitel zdravotnického zařízení po dohodě s děkanem fakulty[9]. Přednosta řídí činnost kliniky v souladu s právními předpisy, tímto Statutem a organizačním řádem kliniky. Nedojde-li k dohodě o jmenování nebo odvolání přednosty, jmenuje nebo odvolá přednostu ministr zdravotnictví po dohodě s rektorem Univerzity Karlovy. Výběrová řízení na místa přednostů klinik vypisuje děkan společně s ředitelem příslušného zdravotnického zařízení.

 

Čl. 17

Ústav fakulty

 1. Ústav fakulty (dále též „ústav“) je výukové a vědecko-výzkumné pracoviště. Ústav může být podle charakteru své činnosti společným pracovištěm fakulty a zdravotnického zařízení nebo výlučně fakultním pracovištěm.
 2. Ústav zabezpečuje výuku v teoretických, preklinických a klinických oborech a vyvíjí samostatnou tvůrčí činnost.
 3. Jestliže je ústav společným zařízením fakulty a zdravotnického zařízení, řídí jeho činnost přednosta v souladu s právními předpisy[10], tímto Statutem a organizačním řádem ústavu. Jestliže je ústav výlučně fakultním pracovištěm, řídí jeho činnost vedoucí ústavu v souladu s tímto Statutem a organizačním řádem ústavu.
 4. Přednostu ústavu jako společného zařízení fakulty a zdravotnického zařízení jmenuje nebo odvolává ředitel zdravotnického zařízení po dohodě s děkanem fakulty. Nedojde-li k dohodě o jmenování nebo odvolání přednosty ústavu, jmenuje nebo odvolá přednostu ústavu ministr zdravotnictví po dohodě s rektorem Univerzity Karlovy. Vedoucího ústavu jako výlučného pracoviště fakulty jmenuje děkan fakulty.
 5. Výběrové řízení na místo přednosty ústavu jako společného zařízení fakulty a zdravotnického zařízení vypisuje děkan společně s ředitelem příslušného zdravotnického zařízení, výběrové řízení na místo vedoucího ústavu jako výlučného pracoviště fakulty vypisuje děkan fakulty.

Čl. 18

Účelové zařízení fakulty

 1. Účelové zařízení fakulty (dále též „účelové zařízení“) je pracoviště fakulty, které vykonává podpůrnou činnost při zabezpečení hlavní činnosti fakulty.
 2. Vedoucího účelového zařízení jmenuje na základě výběrového řízení a odvolává děkan.
 3. Činnost a organizaci účelového zařízení může dále upravit jeho organizační řád.
 4. S rozsahem poskytovaných služeb účelového zařízení seznamuje vedoucí účelového zařízení akademickou obec písemnou formou nejméně jedenkrát ročně. Pokud dojde k zavedení nových služeb, pak seznámí vedoucí účelového zařízení akademickou obec bezodkladně.

Čl. 19

Děkanát

 1. Děkanát je výkonným útvarem fakulty.
 2. Děkanát se člení na oddělení, jejichž vedoucí jmenuje a odvolává tajemník fakulty se souhlasem děkana.
 3. Podrobnosti o organizaci a činnosti stanoví organizační řád děkanátu.

ČÁST IV.

Práva a povinnosti členů akademické obce

Čl. 20

Práva a povinnosti

 1. Členům akademické obce fakulty je zaručeno svobodné uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti.
 2. Využívání a uplatňování akademických svobod a akademických práv[11] musí být v souladu se zásadami demokracie, humanity, právním řádem, vnitřními předpisy univerzity a nesmí být v rozporu s dosaženým stupněm lékařského poznání a se zásadami lékařské etiky.
 3. Členové akademické obce mají právo se účastnit zasedání samosprávných akademických orgánů fakulty, není-li stanoveno vnitřním předpisem fakulty nebo univerzity jinak, obracet se s podněty na tyto orgány, volit a být voleni do samosprávných akademických orgánů fakulty, navrhovat kandidáty, a jinak se podílet na správě věcí veřejných fakulty nebo univerzity.
 4. Členové akademické obce a další zaměstnanci univerzity zařazení na fakultě jsou povinni se zdržet veškerého jednání, které může poškodit dobré jméno univerzity nebo fakulty, její nezávislost nebo jinak ohrozit její poslání. Členové akademické obce a další zaměstnanci univerzity zařazení na fakultě se řídí právním řádem České republiky, vnitřními předpisy univerzity a fakulty, opatřeními rektora a děkana, pokyny, směrnicemi a dalšími předpisy platnými a účinnými na fakultě.

ČÁST V.

Obecná ustanovení o studiu a akademických pracovnících

Čl. 21

Obecná ustanovení o akademických pracovnících

 1. Pozice akademických pracovníků jsou obsazovány děkanem na základě výběrového řízení dle vnitřního předpisu univerzity.[12]
 2. Pracovní poměr profesorů a docentů se sjednává zpravidla na dobu neurčitou. Akademičtí pracovníci jsou povinni aktivně vytvářet podmínky pro vědeckou a odbornou práci studentů fakulty.
 3. Popis pracovních činností akademických pracovníků stanoví vnitřní předpis univerzity.[13]

Čl. 22

Obecná ustanovení o studentech

 1. Studenti studují v souladu se studijním plánem studijního programu, do kterého byli přijati, a v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty.[14]
 2. Studenti jsou povinni respektovat práva, důstojnost a individualitu nemocných a šetřit jejich práva a soukromí. Studenti jsou povinni se řídit pravidly lékařské etiky a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v průběhu účasti na výuce a které souvisí s pacienty[15].
 3. Studenti jsou během účasti na výuce povinni řídit se pravidly a pokyny vedoucího příslušného pracoviště nebo osoby jím pověřené.
 4. Ustanovení o studentech se použije přiměřeně na osoby, které se účastní výuky na základě mezinárodní smlouvy nebo dohody uzavřené univerzitou nebo fakultou.

Čl. 23

Příslušnost pro vyřízení jiných podání uchazečem

K vyřízení jiných podání učiněných uchazečem v přijímacím řízení dle vnitřního předpisu univerzity[16] je příslušný proděkan pro studium. K přezkoumání vyřízení takového podání je příslušný děkan.

ČÁST VI.

Akademické insignie a obřady

Čl. 24

Slavnostní slib absolventa

Slavnostní slib absolventa fakulty[17] je uveden v Příloze č. 2 tohoto Statutu.

Čl. 25

Žezlo

Při imatrikulacích studentů a promocích absolventů z fakulty se užívá žezlo lékařských fakult v souladu s vnitřním předpisem univerzity.[18]

ČÁST VII.

Hospodaření fakulty

Čl. 26

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření fakulty a správy majetku jsou stanovena vnitřními předpisy univerzity[19] a opatřeními rektora, kvestora a děkana.

Čl. 27

Rozvaha příjmů a výdajů

 1. Fakulta vypracovává rozvahu příjmů[20], do nichž zahrnuje prostředky přidělené v rozpisu příspěvků a dotací institucionálního charakteru a předpokládané další příjmy fakulty, a výdajů. Tato rozvaha nesmí být sestavena jako deficitní.
 2. Pravidla pro rozdělování finančních prostředků jednotlivým součástem fakulty, včetně obecných zásad hospodaření pro součásti fakulty, schvaluje na návrh děkana senát.

ČÁST VIII.

Další ustanovení

Čl. 28

Vnitřní předpisy fakulty

 1. Vnitřním předpisem fakulty je:
  1. Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  2. Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  3. Jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  4. Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  5. Disciplinární řád pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  6. Pravidla pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,
  7. Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
 2. Návrhy vnitřních předpisů fakulty schvaluje senát a postupuje je ke schválení akademickému senátu univerzity.[21]

Čl. 29

Strategický záměr

 1. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty je základním programovým dokumentem fakulty.
 2. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty je vypracováván v souladu se strategickým záměrem univerzity.
 3. Ze strategického záměru univerzity a fakulty se vychází zejména při přípravě změn vnitřní organizace fakulty, nových studijních programů a zaměření tvůrčí činnosti.

Strategický záměr fakulty je každoročně konkretizován plánem jeho realizace.

Čl. 30

Výroční zprávy

Fakulta vypracovává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Závěry výročních zpráv jsou využívány v řídicí činnosti a pro účely konkretizací strategického záměru a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností fakulty.

Čl. 31

Vlastní hodnotící zpráva

Pravidla zajišťování a hodnocení kvality činnosti fakulty jsou stanovena vnitřními předpisy univerzity[22]. Další podrobnosti stanoví opatření děkana[23].

Čl. 32

Pamětní medaile

Děkan může udělit osobě, která se významnou měrou zasloužila o univerzitu, fakultu, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod pamětní medaili fakulty.

Čl. 33

Razítko

 1. Fakulta používá úředního kulatého razítka s malým státním znakem České republiky a textem „Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta“.
 2. Podrobnosti o podobě úředního kulatého razítka stanovuje opatření rektora.
 3. Pravidla používání úředního kulatého razítka stanoví zvláštní předpis[24].
 4. Podoba a pravidla užívání ostatních razítek jsou v mezích daných opatřením rektora stanovena opatřením děkana.

Čl. 34

Úřední deska

 1. Úřední deska je zřetelně označena a umístěna na veřejně přístupném místě v sídle fakulty.
 2. Na úřední desce se vyvěšují písemnosti v souladu se správním řádem, zákonem o vysokých školách a dalšími právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a fakulty.
 3. Písemnosti zveřejňované na úřední desce jsou dále zveřejněny ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty.

Čl. 35

Zveřejňování dalších informací

Ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty se v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity[25] zveřejňují:

 1. zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů fakulty a stálých poradních orgánů děkana a časový plán zasedání těchto orgánů, včetně informace o termínu a místu konání nejbližších zasedání,
 2. výzvu k navržení kandidátů ve volbách do senátu, protokol o výsledcích voleb do senátu, výzvu k navržení kandidátů na děkana, usnesení senátu o návrhu na jmenování děkanem, rozhodnutí rektora o jmenování nebo odvolání děkana,
 3. opatření děkana,
 4. vnitřní předpisy fakulty, jejich úplné znění, údaje o době jejich platnosti a účinnosti,
 5. odkaz na vnitřní předpisy univerzity,
 6. výroční zprávy o činnosti, výroční zprávy o hospodaření, strategické záměry fakulty a jejich konkretizace,
 7. seznam studijních programů, které fakulta uskutečňuje; jejich typy a profily; formy výuky; standardní doby studia a informace o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením,
 8. lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání, podmínky pro přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a dále nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu,
 9. požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu, jsou-li pro studijní program stanoveny,
 10. údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, termíny příslušných zasedání vědeckých rad a údaje o ukončení těchto řízení,
 11. vypsání výběrového řízení na místo akademického pracovníka,
 12. další informace, o kterých tak stanoví zákon o vysokých školách, jiný právní předpis, vnitřní předpis univerzity, fakulty anebo informace, o nichž tak rozhodne děkan, tajemník nebo pověřený zaměstnanec.

ČÁST IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 36

Přechodná ustanovení

Funkční období stávajících členů samosprávných akademických orgánů není tímto Statutem dotčeno.

Čl. 37

Závěrečná ustanoveni

 1. Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým senátem univerzity dne 10. 10. 2008 se zrušuje.
 2. Tento Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity[26].
 3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017.
   

 

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 24. 5. 2017

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2. 6. 2017

 
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 

[1] Příloha č. 1 Statutu UK

[2] Zejména čl. 15 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 Statutu UK

[3] Příloha č. 1 Statutu UK

[4] Jestliže rektor zřídí pracovní místo mimořádného profesora dle čl. 39 odst. 1 Statutu UK

[5] § 70 odst. 1 zákona o vysokých školách

[6] Čl. 40 Statutu UK

[7] § 26 odst. 2 zákona o vysokých školách

[8] § 29 odst. 1 zákona o vysokých školách

[9] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

[10] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

[11] § 4 zákona o vysokých školách

[12] Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy

[13] Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy

[14] Zejména Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla organizace studia na 2. lékařské fakultě

[15] § 51 odst. 5, písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

[16] Čl. 14 odst. 2 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

[17] Čl. 59, odst. 3 písm. a) Statutu UK

[18] Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy a Příloha č. 3 Statutu UK

[19] Zejména Pravidla hospodaření UK

[20] Čl. 49, odst. 4 Statutu UK

[21] Dle § 9 odst. 1 písm. b) bod č. 2 zákona o vysokých školách

[22] Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy

[23] Čl. 10 odst. 4 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy

[24] Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění

[25] Čl. 6 odst. 2 Statutu UK

[26] § 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách

Změna statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (11. 5. 2020)

ZMĚNA STATUTU 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na této změně Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. I

Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ze dne 2. června 2017 se mění takto:

 1. V čl. 17 odst. 3 větě první se za slovo „přednosta“ vkládá slovo „ústavu“.
 2. V čl. 17 odst. 3 větě druhé se slovo „vedoucí“ nahrazuje slovem „přednosta“.
 3. V čl. 17 odst. 4 větě poslední se slova „Vedoucího ústavu“ nahrazují slovy „Přednostu ústavu“ a za slovo „jmenuje“ se vkládají slova „nebo odvolává“.
 4. V čl. 17 odst. 5 se slovo „vedoucího“ nahrazuje slovem „přednosty“.

Čl. II

Závěrečná ustanoveni

1. Tato změna Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 19. února 2020.

2. Tato změna Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy.[1]

3. Tato změna Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.  

 

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
   Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 

[1] Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 11. 5. 2020.

I. úplné znění statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ze dne 11. 5. 2020

I.    ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

ze dne 11. 5. 2020

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“) jako jejím vnitřním předpisu:

Preambule

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, vycházeje z historické tradice studia lékařství a bádání v lékařských vědách na Univerzitě Karlově, vědom si své odpovědnosti a poslání fakulty jak pro výuku lékařství, tak pro ochranu zdraví národa, přijal tento Statut.

ČÁST I.

Obecná ustanovení

Čl. 1

Postavení fakulty

 1. V souladu s vnitřními předpisy univerzity[1] je 2. lékařská fakulta (dále jen „fakulta“) základní součástí Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).
 2. Vztah fakulty k univerzitě je upraven zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty.
 3. V rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách orgány fakulty mají právo jednat a rozhodovat za univerzitu v těchto věcech:
  1. ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty,
  2. vnitřní organizace fakulty,
  3. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
  4. nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě,
  5. pracovněprávní vztahy.
 4. V rozsahu stanoveném Statutem Univerzity Karlovy (dále jen „Statut UK“) orgány fakulty mají právo jednat a rozhodovat za univerzitu v těchto věcech:
  1. tvorba a uskutečňování studijních programů,
  2. strategické zaměření tvůrčí činnosti,
  3. zahraniční styky a aktivity,
  4. doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.
 5. Jednání nebo rozhodování orgánů fakulty za univerzitu při nakládání s majetkem univerzity upravuje Statut UK.[2]

Čl. 2

Označení fakulty

 1. Název fakulty v českém jazyce je „Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta“. Název fakulty v anglickém jazyce zní „Charles University, Second Faculty of Medicine“[3].
 2. Sídlo fakulty je Praha 5, V Úvalu 84.
 3. Fakulta používá znak s vyobrazením pelikána s mládětem. Znak fakulty je vyobrazen v příloze č. 1 tohoto Statutu. Pravidla používání tohoto znaku stanoví děkan formou opatření děkana.

Čl. 3

Činnost fakulty a její poslání

 1. Hlavním posláním fakulty je uskutečňování vzdělávací činnosti a vědecké a výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost) v lékařství, lékařských vědách a souvisejících oborech vědy a oblastech vzdělávání.
 2. Fakulta vychovává všeobecně vzdělané lékaře a další odborníky ve zdravotnictví a biomedicíně. Ve své výukové a tvůrčí činnosti zdůrazňuje vývojové aspekty ve zdraví a nemoci.
 3. Fakulta při naplňování svého poslání spolupracuje zejména s jinými součástmi univerzity, se zdravotnickými zařízeními, s jinými vysokými školami a s vědeckými, výzkumnými a dalšími institucemi v České republice i v zahraničí. Fakulta vytváří příznivé podmínky pro zapojení členů akademické obce do této spolupráce.
 4. Fakulta zpracovává pro naplňování své činnosti strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti (dále též „strategický záměr“) a každoroční plán jeho realizace.

Čl. 4

Akademická obec fakulty

 1. Akademickou obec fakulty tvoří studenti zapsaní na fakultě ke studiu a akademičtí pracovníci zařazení na fakultě.
 2. Akademičtí pracovníci jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři[4], odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci univerzity zařazení na fakultě, a vykonávají zde v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost[5].
 3. Postavení hostujících profesorů upravuje Statut UK[6].

ČÁST II.

Orgány fakulty

Čl. 5

Orgány fakulty

 1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:
  1. akademický senát fakulty,
  2. děkan,
  3. vědecká rada fakulty,
  4. disciplinární komise fakulty.
 2. Dalším orgánem fakulty je tajemník.
 3. Orgány fakulty si mohou zřizovat poradní orgány. Vždy se zřizuje kolegium děkana, které je poradním orgánem děkana.

Čl. 6

Akademický senát fakulty

 1. Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty.
 2. Senát má 24 členů, z nichž je vždy 12 studentů a 12 akademických pracovníků.
 3. Členem senátu nemůže být rektor, prorektor, kvestor, děkan, proděkan, tajemník a ředitel vysokoškolského ústavu[7] a člen vědecké rady fakulty.
 4. Funkční období členů senátu je dvouleté.
 5. Člen senátu vykonává svou funkci nezávisle a v souladu se svým svědomím.
 6. Podrobnosti o činnosti senátu upravuje Jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 7. Volby do senátu a zánik členství v senátu upravuje Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Čl. 7

Působnost akademického senátu fakulty

 1. Senát zejména:
  1. na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. na návrh člena senátu schvaluje návrh Jednacího řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  3. na návrh děkana schvaluje návrhy ostatních vnitřních předpisů fakulty,
  4. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  5. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
  6. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  7. dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty,
  8. dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů disciplinární komise fakulty,
  9. se usnáší o návrhu na jmenování děkana,
  10. navrhuje rektorovi odvolání děkana z funkce,
  11. na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a každoroční plán jeho realizace,
  12. se vyjadřuje k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  13. se vyjadřuje k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,
  14. navrhuje akademickému senátu univerzity kandidáta na rektora,
  15. se vyjadřuje k dalším záležitostem, které se týkají fakulty.
 2. Senát vykonává působnost v dalších záležitostech, jestliže tak stanoví vnitřní předpis fakulty nebo univerzity.
 3. Senát může požadovat, aby se jeho jednání zúčastnil člen jiného orgánu fakulty, nebo člen akademického senátu univerzity, který byl zvolen na fakultě. Děkan, proděkani a tajemník jsou povinni odpovědět na dotaz senátu nebo člena senátu.
 4. Členové senátu mohou požadovat přístup k dokumentaci vedené na fakultě, která souvisí s činností senátu, nestanoví-li právní předpisy jinak. Jsou přitom povinni šetřit práva a soukromí osob, kterých se dokumentace týká, v souladu s právními předpisy.

Čl. 8

Děkan

 1. Děkan stojí v čele fakulty a řídí její činnost. Jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům fakulty nebo orgánům univerzity.
 2. Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
 3. Způsob schválení usnesení o návrhu na jmenování děkanem nebo návrhu na odvolání děkana upravuje Jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 4. Pokud funkce děkana není obsazena nebo děkan nemůže vykonávat svou funkci, v nezbytném rozsahu jej zastupuje věkem nejstarší proděkan, nerozhodne-li děkan jinak. 

Čl. 9

Proděkan

 1. Proděkana jmenuje a odvolává děkan po vyjádření senátu.
 2. Děkan stanoví působnost jednotlivých proděkanů a rozsah, ve kterém jej zastupují. Proděkani se mohou vzájemně zastupovat v rozsahu, který stanoví děkan.
 3. Děkan může pověřit proděkana, aby ho na určitou dobu plně zastupoval.
 4. Funkční období proděkana je zpravidla shodné s funkčním obdobím děkana.

Čl. 10

Kolegium děkana

 1. Kolegium děkana je stálý poradní orgán děkana.
 2. Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník a další osoby, které jmenuje děkan.
 3. Jednání kolegia děkana se po dohodě s děkanem může účastnit delegovaný člen senátu. Děkan může přizvat jiné osoby, aby se zasedání zúčastnily.
 4. Zasedání kolegia děkana jsou neveřejná.

  Čl. 11

Vědecká rada fakulty

 1. Vědecká rada fakulty (dále též „vědecká rada“) projednává zásadní otázky vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.
 2. Předsedou vědecké rady je děkan[8].
 3. Podrobnosti o vědecké radě stanoví Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Čl. 12

Disciplinární komise fakulty

 1. Disciplinární komise fakulty (dále též „disciplinární komise“) projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
 2. Počet členů, funkční období členů disciplinární komise a podrobnosti o jejím jednání stanoví Disciplinární řád pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Čl. 13

Tajemník

 1. Funkce tajemníka je obsazována na základě výběrového řízení. Tajemníka jmenuje a odvolává děkan po vyjádření senátu; jmenování je zpravidla na dobu určitou.
 2. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.
 3. Ze své činnosti je tajemník fakulty odpovědný děkanovi a je povinen řídit se jeho pokyny.

ČÁST III.

Organizační členění fakulty

Čl. 14

Organizační struktura

 1. Organizační struktura fakulty je tvořena fakultními pracovišti, kterými jsou zejména výuková a vědecko-výzkumná pracoviště, účelová zařízení a děkanát. Fakultní pracoviště mohou být výlučně fakultní nebo společná se zdravotnickým zařízením.
 2. Výukovými a vědecko-výzkumnými pracovišti jsou kliniky a ústavy.
 3. Podrobnou organizační strukturu a seznam pracovišť stanoví děkan svým opatřením.

Čl. 15

Zřízení, změna nebo zánik fakultního pracoviště

 1. O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení výlučně fakultních pracovišť rozhoduje senát na návrh děkana.
 2. Společná pracoviště se zdravotnickým zařízením zřizuje, mění a ruší ředitel zdravotnického zařízení po dohodě s děkanem fakulty. Děkan si k uzavření takové dohody vyžádá předchozí souhlas senátu.

Čl. 16

Klinika fakulty

 1. Klinika fakulty (dále též „klinika“) je výukové a vědecko-výzkumné pracoviště. Klinika je společným pracovištěm fakulty a zdravotnického zařízení.
 2. Klinika zajišťuje výuku studentů a absolventů vysokých škol a vyvíjí samostatnou tvůrčí činnost.
 3. V čele kliniky je přednosta, kterého jmenuje nebo odvolává ředitel zdravotnického zařízení po dohodě s děkanem fakulty[9]. Přednosta řídí činnost kliniky v souladu s právními předpisy, tímto Statutem a organizačním řádem kliniky. Nedojde-li k dohodě o jmenování nebo odvolání přednosty, jmenuje nebo odvolá přednostu ministr zdravotnictví po dohodě s rektorem Univerzity Karlovy. Výběrová řízení na místa přednostů klinik vypisuje děkan společně s ředitelem příslušného zdravotnického zařízení.

Čl. 17

Ústav fakulty

 1. Ústav fakulty (dále též „ústav“) je výukové a vědecko-výzkumné pracoviště. Ústav může být podle charakteru své činnosti společným pracovištěm fakulty a zdravotnického zařízení nebo výlučně fakultním pracovištěm.
 2. Ústav zabezpečuje výuku v teoretických, preklinických a klinických oborech a vyvíjí samostatnou tvůrčí činnost.
 3. Jestliže je ústav společným zařízením fakulty a zdravotnického zařízení, řídí jeho činnost přednosta ústavu v souladu s právními předpisy[10], tímto Statutem a organizačním řádem ústavu. Jestliže je ústav výlučně fakultním pracovištěm, řídí jeho činnost přednosta ústavu v souladu s tímto Statutem a  organizačním řádem ústavu.
 4. Přednostu ústavu jako společného zařízení fakulty a zdravotnického zařízení jmenuje nebo odvolává ředitel zdravotnického zařízení po dohodě s děkanem fakulty. Nedojde-li k dohodě o jmenování nebo odvolání přednosty ústavu, jmenuje nebo odvolá přednostu ústavu ministr zdravotnictví po dohodě s rektorem Univerzity Karlovy.  Přednostu ústavu jako výlučného pracoviště fakulty jmenuje nebo odvolává děkan fakulty.
 5. Výběrové řízení na místo přednosty ústavu jako společného zařízení fakulty a zdravotnického zařízení vypisuje děkan společně s ředitelem příslušného zdravotnického zařízení, výběrové řízení na místo přednosty ústavu jako výlučného pracoviště fakulty vypisuje děkan fakulty.

Čl. 18

Účelové zařízení fakulty

 1. Účelové zařízení fakulty (dále též „účelové zařízení“) je pracoviště fakulty, které vykonává podpůrnou činnost při zabezpečení hlavní činnosti fakulty.
 2. Vedoucího účelového zařízení jmenuje na základě výběrového řízení a odvolává děkan.
 3. Činnost a organizaci účelového zařízení může dále upravit jeho organizační řád.
 4. S rozsahem poskytovaných služeb účelového zařízení seznamuje vedoucí účelového zařízení akademickou obec písemnou formou nejméně jedenkrát ročně. Pokud dojde k zavedení nových služeb, pak seznámí vedoucí účelového zařízení akademickou obec bezodkladně.

Čl. 19

Děkanát

 1. Děkanát je výkonným útvarem fakulty.
 2. Děkanát se člení na oddělení, jejichž vedoucí jmenuje a odvolává tajemník fakulty se souhlasem děkana.
 3. Podrobnosti o organizaci a činnosti stanoví organizační řád děkanátu.

ČÁST IV.

Práva a povinnosti členů akademické obce

Čl. 20

Práva a povinnosti

 1. Členům akademické obce fakulty je zaručeno svobodné uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti.
 2. Využívání a uplatňování akademických svobod a akademických práv[11] musí být v souladu se zásadami demokracie, humanity, právním řádem, vnitřními předpisy univerzity a nesmí být v rozporu s dosaženým stupněm lékařského poznání a se zásadami lékařské etiky.
 3. Členové akademické obce mají právo se účastnit zasedání samosprávných akademických orgánů fakulty, není-li stanoveno vnitřním předpisem fakulty nebo univerzity jinak, obracet se s podněty na tyto orgány, volit a být voleni do samosprávných akademických orgánů fakulty, navrhovat kandidáty, a jinak se podílet na správě věcí veřejných fakulty nebo univerzity.
 4. Členové akademické obce a další zaměstnanci univerzity zařazení na fakultě jsou povinni se zdržet veškerého jednání, které může poškodit dobré jméno univerzity nebo fakulty, její nezávislost nebo jinak ohrozit její poslání. Členové akademické obce a další zaměstnanci univerzity zařazení na fakultě se řídí právním řádem České republiky, vnitřními předpisy univerzity a fakulty, opatřeními rektora a děkana, pokyny, směrnicemi a dalšími předpisy platnými a účinnými na fakultě.

ČÁST V.

Obecná ustanovení o studiu a akademických pracovnících

Čl. 21

Obecná ustanovení o akademických pracovnících

 1. Pozice akademických pracovníků jsou obsazovány děkanem na základě výběrového řízení dle vnitřního předpisu univerzity[12].
 2. Pracovní poměr profesorů a docentů se sjednává zpravidla na dobu neurčitou. Akademičtí pracovníci jsou povinni aktivně vytvářet podmínky pro vědeckou a odbornou práci studentů fakulty.
 1. Popis pracovních činností akademických pracovníků stanoví vnitřní předpis univerzity[13].

Čl. 22

Obecná ustanovení o studentech

 1. Studenti studují v souladu se studijním plánem studijního programu, do kterého byli přijati, a v souladu s vnitřními předpisy univerzity a fakulty[14].
 2. Studenti jsou povinni respektovat práva, důstojnost a individualitu nemocných a šetřit jejich práva a soukromí. Studenti jsou povinni se řídit pravidly lékařské etiky a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v průběhu účasti na výuce a které souvisí s pacienty[15].
 3. Studenti jsou během účasti na výuce povinni řídit se pravidly a pokyny vedoucího příslušného pracoviště nebo osoby jím pověřené.
 4. Ustanovení o studentech se použije přiměřeně na osoby, které se účastní výuky na základě mezinárodní smlouvy nebo dohody uzavřené univerzitou nebo fakultou.

Čl. 23

Příslušnost pro vyřízení jiných podání uchazečem

K vyřízení jiných podání učiněných uchazečem v přijímacím řízení dle vnitřního předpisu univerzity[16] je příslušný proděkan pro studium. K přezkoumání vyřízení takového podání je příslušný děkan.

ČÁST VI.

Akademické insignie a obřady

Čl. 24

Slavnostní slib absolventa

Slavnostní slib absolventa fakulty[17] je uveden v Příloze č. 2 tohoto Statutu.

Čl. 25

Žezlo

Při imatrikulacích studentů a promocích absolventů z fakulty se užívá žezlo lékařských fakult v souladu s vnitřním předpisem univerzity[18].

ČÁST VII.

Hospodaření fakulty

Čl. 26

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření fakulty a správy majetku jsou stanovena vnitřními předpisy univerzity[19] a opatřeními rektora, kvestora a děkana.

Čl. 27

Rozvaha příjmů a výdajů

 1. Fakulta vypracovává rozvahu příjmů[20], do nichž zahrnuje prostředky přidělené v rozpisu příspěvků a dotací institucionálního charakteru a předpokládané další příjmy fakulty, a výdajů. Tato rozvaha nesmí být sestavena jako deficitní.
 2. Pravidla pro rozdělování finančních prostředků jednotlivým součástem fakulty, včetně obecných zásad hospodaření pro součásti fakulty, schvaluje na návrh děkana senát.

ČÁST VIII.

Další ustanovení

Čl. 28

Vnitřní předpisy fakulty

 1. Vnitřním předpisem fakulty je:
  1.   Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  2. Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  3.   Jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  4. Jednací řád vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  5.   Disciplinární řád pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  6. Pravidla pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,
  7.   Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
 2. Návrhy vnitřních předpisů fakulty schvaluje senát a postupuje je ke schválení akademickému senátu univerzity[21].

Čl. 29

Strategický záměr

 1. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty je základním programovým dokumentem fakulty.
 2. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty je vypracováván v souladu se strategickým záměrem univerzity.
 3. Ze strategického záměru univerzity a fakulty se vychází zejména při přípravě změn vnitřní organizace fakulty, nových studijních programů a zaměření tvůrčí činnosti. Strategický záměr fakulty je každoročně konkretizován plánem jeho realizace.

Čl. 30

Výroční zprávy

Fakulta vypracovává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření. Závěry výročních zpráv jsou využívány v řídící činnosti a pro účely konkretizací strategického záměru a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností fakulty.

Čl. 31

Vlastní hodnotící zpráva

Pravidla zajišťování a hodnocení kvality činnosti fakulty jsou stanovena vnitřními předpisy univerzity[22]. Další podrobnosti stanoví opatření děkana[23].

Čl. 32

Pamětní medaile

Děkan může udělit osobě, která se významnou měrou zasloužila o univerzitu, fakultu, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod pamětní medaili fakulty.

Čl. 33

Razítko

 1. Fakulta používá úředního kulatého razítka s malým státním znakem České republiky a textem „Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta“.
 2. Podrobnosti o podobě úředního kulatého razítka stanovuje opatření rektora.
 3. Pravidla používání úředního kulatého razítka stanoví zvláštní předpis[24].
 4. Podoba a pravidla užívání ostatních razítek jsou v mezích daných opatřením rektora stanovena opatřením děkana.

Čl. 34

Úřední deska

 1. Úřední deska je zřetelně označena a umístěna na veřejně přístupném místě v sídle fakulty.
 2. Na úřední desce se vyvěšují písemnosti v souladu se správním řádem, zákonem o vysokých školách a dalšími právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a fakulty.
 3. Písemnosti zveřejňované na úřední desce jsou dále zveřejněny ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty.

Čl. 35

Zveřejňování dalších informací

Ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty se v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity[25] zveřejňují:

 1. zápisy z jednání samosprávných akademických orgánů fakulty a stálých poradních

orgánů děkana a časový plán zasedání těchto orgánů, včetně informace o termínu a místu konání nejbližších zasedání,

 1. výzvu k navržení kandidátů ve volbách do senátu, protokol o výsledcích voleb do senátu, výzvu k navržení kandidátů na děkana, usnesení senátu o návrhu na jmenování děkanem, rozhodnutí rektora o jmenování nebo odvolání děkana,
 2. opatření děkana,
 3. vnitřní předpisy fakulty, jejich úplné znění, údaje o době jejich platnosti a účinnosti,
 4. odkaz na vnitřní předpisy univerzity,
 5. výroční zprávy o činnosti, výroční zprávy o hospodaření, strategické záměry fakulty a jejich konkretizace,
 6. seznam studijních programů, které fakulta uskutečňuje; jejich typy a profily; formy výuky; standardní doby studia a informace o jejich dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením,
 7. lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání, podmínky pro přijetí, termín a způsob ověřování jejich splnění, formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a dále nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu,
 8. požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu, jsou-li pro studijní program stanoveny,
 9. údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, termíny příslušných zasedání vědeckých rad a údaje o ukončení těchto řízení,
 10. vypsání výběrového řízení na místo akademického pracovníka,
 11. další informace, o kterých tak stanoví zákon o vysokých školách, jiný právní předpis, vnitřní předpis univerzity, fakulty anebo informace, o nichž tak rozhodne děkan, tajemník nebo pověřený zaměstnanec.

ČÁST IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Čl. 36

Přechodná ustanovení

Funkční období stávajících členů samosprávných akademických orgánů není tímto Statutem dotčeno.

Čl. 37

Závěrečná ustanoveni

 1. Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. 10. 2008 se zrušuje.
 2. Tento Statut 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy[26].
 3. Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. 10. 2017.

 

Akademický senát fakulty schválil tento řád  dne  24. 5. 2017.

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne  2. 6. 2017.

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 

Změna Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (první změna) byla schválena akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 19. 2. 2020. Tato změna nabyla platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy, schválena byla dne 11. 5. 2020. Změna předpisu nabyla účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


[1] Příloha č. 1 Statutu UK

[2] Zejména čl. 15 odst. 2 a čl. 50 odst. 1 Statutu UK

[3] Příloha č. 1 Statutu UK

[4] Jestliže rektor zřídí pracovní místo mimořádného profesora dle čl. 39 odst. 1 Statutu UK

[5] § 70 odst. 1 zákona o vysokých školách

[6] Čl. 40 Statutu UK

[7] § 26 odst. 2 zákona o vysokých školách

[8] § 29 odst. 1 zákona o vysokých školách

[9] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

[10] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

 

[11] § 4 zákona o vysokých školách

[12] Řád výběrového řízení Univerzity Karlovy

[13] Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy

[14] Zejména Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy a Pravidla organizace studia na 2. lékařské fakultě

[15] § 51 odst. 5, písm. c) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

[16] Čl. 14 odst. 2 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

[17] Čl. 59 odst. 3 písm. a) Statutu UK

[18] Řád imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy a Příloha č. 3 Statutu UK

[19] Zejména Pravidla hospodaření UK

[20] Čl. 49 odst. 4 Statutu UK

[21] Dle § 9 odst. 1 písm. b) bod č. 2 zákona o vysokých školách

[22] Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy

[23] Čl. 10 odst. 4 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy

[24] Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění

[25] Čl. 6 odst. 2 Statutu UK

[26] § 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách

Platnost: 2. 6. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 do (trvá)


Předchozí znění

Vytvořeno: 13. 6. 2017 / Upraveno: 30. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.