Opatření děkana č. 9/2020

Opatření děkana č. 9/2020


k provedení
Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana doplňuje a upřesňuje některé konkrétní podmínky a postupy na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) při uplatňování ustanovení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (dále jen „VMP“) a Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a odborovými svazy (dále jen „KS“) a dále upravuje podmínky a postupy v některých vybraných případech z personální a mzdové oblasti, které nejsou upraveny ve VMP a/nebo KS.

Čl. 2.
Stanovení mzdového tarifu (čl. 5 VMP)

1.  Mzdový tarif stanoví Personální a mzdové oddělení 2. LF UK podle zařazení pracovníka do mzdové třídy dle čl. 4 VMP.

2.  Výše tarifních mezd v jednotlivých mzdových třídách platná pro 2. LF UK je uvedená v příloze č. 1 tohoto opatření. Tato příloha je k dispozici u vedoucího Personálního a  mzdového oddělení 2. LF UK.

Čl. 3
Příplatek za vedení (čl. 6 VMP)

1.  Výši příplatků za vedení stanovuje jednotlivým vedoucím pracovníkům děkan fakulty. Příplatek za vedení vedoucím oddělení děkanátu stanovuje tajemník fakulty. Rozpětí příplatků za vedení se řídí VMPMzdový tarif stanoví Personální a mzdové oddělení 2. LF UK podle zařazení pracovníka do mzdové třídy dle čl. 4 VMP.

Čl. 4
Příplatek za vedení při zastupování (čl. 7 VMP)

1.   Příplatek za vedení při zastupování stanovuje v jednotlivých případech děkan fakulty. Návrh na příplatek za vedení při zastupování předkládá děkanovi vedoucí pracoviště nebo tajemník fakulty. Výše příplatku za vedení při zastupování se řídí VMP.

Čl. 5
Osobní příplatek, hodnocení zaměstnanců (čl. 8 VMP)

1.   Osobní příplatek vedoucím pracovišť stanovuje děkan fakulty. Ostatním pracovníkům fakulty navrhuje osobní příplatek vedoucí pracoviště. Pracovníkům děkanátu stanovuje osobní příplatek tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení děkanátu. Maximální výše osobního příplatku je upravena ve VMP.

2.   Osobní příplatek je přiznáván na základě hodnocení, které provádí příslušný vedoucí pracovník (dále jen „hodnotitel“), a to 1x za dva roky, nejpozději do 30. 6. hodnoceného období. Pro hodnocení zaměstnance se používá formulář, který je přílohou č. 2 nebo 3 tohoto opatření.  

3.   Hodnocený zaměstnanec má právo se ke zpracovanému hodnocení písemně vyjádřit. Toto vyjádření je součástí zpracovaného hodnocení.

4.   V případě, že hodnocený zaměstnanec s hodnocením nesouhlasí, může do 5 pracovních dnů po hodnocení písemně požádat hodnotitele či jeho nadřízeného o změnu hodnocení s uvedením důvodů této změny. Hodnotitel nebo jeho nadřízený do 5 pracovních dnů přezkoumá takové hodnocení a sdělí písemně výsledek přezkumu hodnocenému zaměstnanci.

5.   Po vyjádření zaměstnance k hodnocení vyplní hodnotitel v hodnotícím formuláři závěr hodnocení a předá jej Personálnímu a mzdovému oddělení 2. LF UK.

Čl. 6
Odměny (čl. 16 VMP)

1.   Z důvodů uvedených v článku 16 VMP může být pracovníkovi fakulty udělena odměna.

2.   O poskytnutí odměny hrazené z rozpočtu pracoviště rozhoduje vedoucí pracoviště. Poskytnutí odměny vedoucímu pracoviště podléhá schválení děkanem fakulty.

3.   O poskytnutí odměny hrazené z prostředků grantu rozhoduje hlavní řešitel grantu.

4.   O poskytnutí ostatních odměn rozhoduje děkan fakulty.

Čl. 7
Ostatní příplatky a doplatky

1.   Složka mzdy nazvaná Ostatní příplatky a doplatky zahrnuje výhradně částku za zvýšené úsilí při řešení grantových projektů. Maximální výše této složky odpovídá výši tarifní mzdy, která pracovníkovi náleží z prostředků grantu.

2.   Na návrh Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK stanovuje výši této částky děkan fakulty.

Čl. 8
Splatnost mzdy (čl. 19 VMP)

1.   Mzda je splatná pozadu za kalendářní měsíc, a to vždy ke čtrnáctému dni následujícího kalendářního měsíce. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek, je mzda splatná v poslední předcházející pracovní den.

2.   Z vážných provozních důvodů může děkan fakulty stanovit výjimečně den splatnosti mzdy na jiný termín za podmínky dodržení ustanovení čl. 19 VMP. 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

1.   Součástí tohoto opatření jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná pro 2. LF UK

(v aktuálně platném znění k dispozici u vedoucího Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK)

Příloha č. 2 – Periodické hodnocení zaměstnance – pro akademické a vědecké pracovníky

Příloha č. 3 – Periodické hodnocení zaměstnance – pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně – provozní pracovníky

 

2.   Toto opatření ruší opatření děkana č. 21/2018.

3.   Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.  


 
V Praze dne 26. 5. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost: 26. 5. 2020
Účinnost: od 26. 5. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
Vydáno: 26. 5. 2020 / Upraveno: 3. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová