Opatření děkana č. 9/2019

Platnost: 2. 9. 2019
Účinnost: od 2. 9. 2019
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 2/2020

Opatření děkana č. 9/2019

Poskytování dnů zdravotního volna na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

Toto opatření děkana v návaznosti na opatření rektora č. 31/2019 Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna v rámci Univerzity Karlovy zavádí možnost čerpání dnů zdravotního volna pro zaměstnance 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) za následujících podmínek.

 

 

Čl. II

Podmínky poskytování dnů zdravotního volna

 

1. Den zdravotního volna (dále jen „DZV“) je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat z důvodu náhlé krátkodobé pracovní neschopnosti či pro méně závažnou akutní zdravotní indispozici bez nutnosti předložení lékařského potvrzení zaměstnavateli.
Po dobu tohoto volna zaměstnanec pobírá mzdu v souladu s vnitřním mzdovým předpisem. Čerpání DZV je nenárokové.

2. Poskytování DZV se vztahuje na všechny zaměstnance 2. LF UK, se kterými byla uzavřena pracovní smlouva s nejméně polovičním pracovním úvazkem (0,5).

3. DZV mohou být poskytnuty v rozsahu nejvýše 3 dnů za kalendářní rok a lze je uplatnit po jednotlivých dnech nebo dva či tři dny najednou.

4. Zaměstnanec, který plně nebo částečně DZV v daném kalendářním roce nevyčerpá, nemá nárok na jejich převod do následujícího roku ani na kompenzaci náhrady mzdy v jakékoliv formě.

5. Celkový počet DZV se u zaměstnanců poměrným způsobem krátí v závislosti na délce trvání pracovního poměru v daném kalendářním roce.

6. Nárok na čerpání DZV nemá zaměstnanec ve zkušební či výpovědní době.

7. DZV nelze čerpat v době pracovní neschopnosti zaměstnance, v době ošetřování člena rodiny a v době čerpání dovolené.  DZV lze čerpat pouze v celých dnech.

8. Zaměstnanec o čerpání DZV požádá vždy svého nadřízeného (oprávněnou rozhodující osobu) s předstihem, nejpozději na začátku pracovní doby v den čerpání DZV a to ústně, formou telefonického sdělení, SMS či e-mailové zprávy. Oprávněná rozhodující osoba je povinna se k čerpání DZV vyjádřit bez zbytečného odkladu. Nejpozději bezprostředně následující pracovní den po ukončení čerpání DZV předloží zaměstnanec písemný formulář Dovolenka, v němž vyznačí, že žádá o poskytnutí DZV, podepsaný oprávněnou rozhodující osobou (obdobný režim jako u procesu čerpání dovolené). DZV může být čerpáno jen se souhlasem oprávněné rozhodující osoby.

9. Za vyčerpané DZV náleží zaměstnanci finanční kompenzace ve výši hrubé měsíční mzdy, kterou by jinak zaměstnanec obdržel za výkon práce. Povinné finanční odvody provádí zaměstnavatel stejně jako u mzdy za výkon práce.

10. U evidence čerpání DZV se postupuje stejně jako u evidence čerpání řádné dovolené.     

11. Za dodržování pravidel stanovených pro čerpání DZV odpovídá vedoucí pracoviště.

 

 

Čl. III

Ustanovení závěrečná

 

  1. Toto opatření děkana bylo projednáno s Odborovou organizací Fakultní nemocnice v Motole a 2. LF UK dne 2. 9. 2019.    

2. Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

3. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2019.

 

V Praze dne 2. 9. 2019

 

 

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Vydáno: 3. 9. 2019 / Poslední aktualizace: 3. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová