Opatření děkana č. 9/2017

Platnost: 10. 7. 2017
Účinnost od akademického roku 2017/2018
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 9/2017

Hodnocení výuky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

V souladu s  vnitřním předpisem Univerzity Karlovy „Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy“ ze dne 14. 12. 2016 (dále jen „Řád hodnocení UK“)  ukládám postupovat při hodnocení vzdělávací činnosti na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) v souladu s pokyny uvedenými v tomto Opatření děkana č. 9/2017 (dále jen „Opatření“).

 

Čl. 2
Rozsah opatření

Toto opatření se týká způsobu hodnocení výuky v bakalářských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech (dále jen pregraduální výuka) a doktorských studijních programech (dále jen „výuka v DSP“) studenty 2. LF UK (dále jen „hodnocení výuky“) a upřesňuje některé podrobnosti čl. 4, 5  a 6 Řádu hodnocení UK.

 

Čl. 3
Rozsah hodnocení pregraduální výuky

 1. Hodnocení pregraduální výuky se provádí v každém akademickém roce.
 2. Hodnocení pregraduální výuky se týká všech povinných a povinně volitelných předmětů vyučovaných na 2. LF UK v pregraduální výuce.
 3. Hodnocení pregraduální výuky se mají možnost účastnit všichni studenti zapsaní k předmětům pregraduální výuky vyučovaným na 2. LF UK (dále jen „student“). Každý student může předmět v daném akademickém roce hodnotit pouze jednou.
 4. Výuka každého předmětu pregraduální výuky je hodnocena pouze jednou za akademický rok.

 

Čl. 4
Forma hodnocení pregraduální výuky

 1. Hodnocení pregraduální výuky probíhá v elektronické podobě, prostřednictvím evaluačního dotazníku.
 2. Při hodnocení pregraduální výuky musí být zajištěna anonymní forma hodnocení. Je možné evidovat, zda se student hodnocení účastnil, nikoli charakter hodnocení.
 3. Hodnocení pregraduální výuky je možné v závislosti na charakteru výuky během celého akademického roku, nejpozději však do jeho konce.
 4. Za přípravu evaluačních dotazníků je zodpovědný děkanem pověřený člen kolegia děkana, který tak činí ve spolupráci s ostatními členy kolegia děkana a pedagogickou komisí akademického senátu.
 5. Evaluační dotazník obsahuje
  1. obecné dotazy hodnotící kvalitu výuky daného předmětu,
  2. hodnocení pedagogické činnosti jednotlivých vyučujících,
  3. možnost vložení slovních komentářů.

Čl. 5
Vyhodnocení dat týkajících se pregraduální výuky

 1. Vyhodnocení evaluace provede děkanem pověřený člen kolegia děkana ve spolupráci s děkanátem fakulty. Pověřený člen kolegia děkana s výsledky seznamuje členy kolegia děkana a akademický senát 2. LF UK.
 2. Agregované výsledky hodnocení výuky jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty nejpozději do 31. 10. daného roku. Tímto způsobem nejsou zveřejňována hodnocení jednotlivých učitelů ani slovní komentáře.
 3. Děkan fakulty seznámí garanty (vedoucí učitele) jednotlivých předmětů s podrobnými výsledky evaluace v jimi koordinované výuce a současně jim uloží realizaci případných nápravných opatření, včetně časového plánu. Nejzazší termín je 30. 11. daného roku.

 

Čl. 6
Hodnocení výuky v DSP

 1. Hodnocení výuky v DSP na 2. LF UK je organizováno jednou za tři roky. Za jeho realizaci je odpovědný děkanem pověřený člen kolegia děkana. Ustanovení čl. 3 odst. 2 až 3 a čl. 4 a 5 se pro hodnocení podle tohoto článku použijí přiměřeně, v souladu s čl. 5 Řádu hodnocení UK.

 

Čl. 7
Závěrečné ustanovení

Toto Opatření je účinné od akademického roku 2017/18.

 

V Praze dne 10. 7. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 13. 7. 2017 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Květa Janoušková