Opatření děkana č. 9/2015

Platnost: 29. 5. 2015
Účinnost: od 1. 6. 2015
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
Zrušeno: OD 23/2018

které stanovuje pravidla pro použití Režie 30

 

 1. Hlavní řešitelé grantových projektů, které zahrnují režijní náklady, mohou nakládat až s 30 % těchto režijních prostředků (dále „Režie 30“) podle vlastního uvážení s ohledem na níže uvedená pravidla.
   
 2. Režii 30 lze použít na:
  1. výplatu odměn pro libovolné zaměstnance fakulty (tedy nejen řešitele a jeho odborné spolupracovníky), případně na uzavření DPP či DPČ na činnost přímo související s grantem,
  2. neinvestiční nákupy (tzn. drobný hmotný majetek do 40 000 Kč vč. DPH nebo spotřební materiál, kancelářské potřeby, drobné nástroje apod.),
  3. úhradu služeb pro projekt,
  4. úhradu cestovních výdajů pracovních cest spjatých s projektem.
    
  Veškeré výdaje musejí být ve vztahu k řešenému projektu tak, aby byly v souladu s pravidly daného poskytovatele grantu.
   
 3. Režii 30 lze čerpat v daném kalendářním roce průběžně – úměrně k čerpání ostatních tzv. přímých prostředků grantu. Aktuální výše, kterou je možno čerpat, se řídí níže uvedenými pravidly. Poslední termín, ke kterému je částka Režie 30 vypočtena pro daný kalendářní rok, je 15. listopad.

  Částka Režie 30, kterou je možno průběžně čerpat, je vypočtena úměrně na základě
  • zaevidovaných dokladů, tj. objednávek a zálohových faktur schválených k danému datu,
  • záloh na cestovní náhrady a drobných vydání dodaných na děkanát k danému datu.
    
 4. Protože grantové agentury požadují po příjemci – fakultě zdůvodnění i režijních nákladů, je třeba vždy pečlivě zvažovat způsob použití Režie 30. V případě nejasností nebo neobvyklého nákupu je třeba výdaj předem konzultovat s Oddělením pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy děkanátu 2. LF UK.
   
 5. Děkan fakulty má právo zamítnout poskytnutí Režie 30 pro konkrétní grantové projekty.
   
 6. Toto Opatření děkana nabývá účinnosti dne 1. 6. 2015.

 

V Praze dne 29. 5. 2015

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 1. 6. 2015 / Poslední aktualizace: 20. 12. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová