Opatření děkana č. 9/2014

Platnost: 30. 12. 2014
Účinnost: od 1. 1. 2015
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 14/2015

kterým se mění
Metodický pokyn k provedení
Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013

 

V souvislosti se změnou výše minimální mzdy dle Nařízení vlády č. 204/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., upravuji Metodický pokyn k provedení Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze, který byl vydán Opatřením děkana č. 8/2013. Příloha tohoto Metodického pokynu, s názvem Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 1. 2014, pozbývá platnosti.

Dnem 1. 1. 2015 vstupuje v platnost příloha Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 1. 2015. Na základě změny přílohy je samotný obsah metodického pokynu náležitě aktualizován.

Příloha je k dispozici k nahlédnutí u vedoucí Personálního a mzdového oddělení 2. LF UK.

Opatření děkana č. 8/2013 se na základě výše uvedených skutečností ruší a nahrazuje jej toto nově vydané Opatření děkana č. 9/2014.

 

 

 

Opatření děkana č. 9/2014

 

kterým je vydán
 
METODICKÝ POKYN
k provedení
Vnitřního mzdového předpisu UK v Praze

 
 
I.
Základní ustanovení

Tento metodický pokyn upravuje konkrétní podmínky a postupy na 2. lékařské fakultě při uplatňování ustanovení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze ze dne 1. 4. 2014 (dále jen VMP) a Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze a odborovými svazy (dále jen KS) a dále upravuje podmínky a postupy v některých vybraných případech z personální a mzdové oblasti, které nejsou upraveny ve VMP a/nebo KS.
 

II.
Stanovení mzdového tarifu (čl. 5 VMP)

Mzdový tarif stanoví Personální a mzdové oddělení podle zařazení pracovníka do mzdové třídy (dle čl. 4 VMP). Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK je uvedená v příloze č. 1.

III.
Příplatek za vedení (čl. 6 VMP)

Výši příplatků za vedení stanovuje jednotlivým vedoucím pracovníkům děkan fakulty. Návrh na příplatek za vedení vedoucím oddělení děkanátu navrhuje děkanovi tajemník fakulty. Rozpětí příplatků za vedení se řídí VMP.

 

IV.
Příplatek za zastupování (čl. 7 VMP)

Příplatek za zastupování stanovuje v jednotlivých případech děkan fakulty na základě návrhu Personálního a mzdového oddělení nebo tajemníka fakulty. Výše příplatku za zastupování se řídí VMP.
 

V.
Osobní příplatek (čl. 8 VMP)

Osobní příplatek vedoucím pracovišť stanovuje děkan fakulty. Ostatním pracovníkům fakulty navrhuje osobní příplatek vedoucí pracoviště. Pracovníkům děkanátu navrhuje osobní příplatek tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení děkanátu. Výši osobního příplatku vždy schvaluje děkan fakulty. Výše osobního příplatku se řídí VMP.
 

VI.
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (čl. 9 VMP)

Příplatek za práci ve ztíženém prostředí se řídí VMP. Výši příplatku za práci ve ztíženém prostředí stanovuje děkan fakulty v souladu s VMP.

 

VII.
Odměny (čl. 18 VMP)

V souladu s článkem 18 VMP může být pracovníkovi fakulty udělena odměna:
 

 1. Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Děkan fakulty může rozhodnout, že budou na fakultě přiznávány pravidelné odměny (např. čtvrtletní, pololetní atd.) v závislosti na objemu mzdových prostředků.
   
 2. Za podíl na výuce zahraničních studentů v anglickém jazyce. Rozdělení těchto odměn v rámci rozpočtu pracoviště je v kompetenci vedoucího pracoviště. Obvyklá výše této odměny je 400 Kč/hod.
   
 3. Podle čl. 18 b) VMP a příslušných odstavců KS ve výši 2 000,– až 5 000,– Kč. Odměnu navrhuje a její výši zdůvodňuje vedoucí pracoviště.
   
 4. Za zajištění, respektive získání finančních zdrojů mimo státní dotace podle zvláštních předpisů. Odměna je vyplacena po odečtení zákonných odvodů z celkové sumy, které fakulta obdrží. Podklady pro výplatu odměny předá finanční účtárna po obdržení částky Personálnímu a mzdovému oddělení.
   
 5. Za práce a činnosti prováděné při řešení grantů, vědecko-výzkumných úkolů a různých projektů, včetně zahraničních. Zaměstnanci může být vyplacena odměna ze mzdových prostředků grantů, vědecko-výzkumných úkolů, popř. dalších projektů řešených na fakultě (dále jen grantů) v případě, že příslušná agentura umožňuje čerpání mzdových prostředků touto formou.


Poskytnutí odměny hrazené z rozpočtu pracoviště je v kompetenci vedoucího pracoviště. Poskytnutí odměny hrazené z prostředků grantu je v kompetenci hlavního řešitele grantu. O poskytnutí ostatních odměn rozhoduje děkan fakulty. Návrh na výplatu odměny může děkanovi předložit Personální a mzdové oddělení, tajemník fakulty, vedoucí pracoviště, proděkan, popř. i jiný pracovník fakulty.

 

VIII.
Ostatní příplatky a doplatky

Složka mzdy nazvaná Ostatní příplatky a doplatky zahrnuje výhradně měsíční odměnu za zvýšené úsilí při řešení grantových projektů. Maximální výše této složky odpovídá výši tarifní mzdy, která pracovníkovi náleží z prostředku grantů. Na návrh Mzdového oddělení ji stanovuje děkan fakulty.

 

IX.
Splatnost mzdy (čl. 21 VMP)

Mzda je splatná pozadu za měsíční období, a to vždy ke čtrnáctému dni následujícího kalendářního měsíce. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek, je mzda splatná v poslední předcházející pracovní den. Z vážných provozních důvodů může děkan fakulty stanovit výjimečně den splatnosti mzdy na jiný termín za podmínky dodržení ustanovení čl. 21 VMP. 


Příloha: Tab. „Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná na 2. LF UK od 1. 1. 2015“
 

Toto opatření děkana se vydává
v Praze dne 30. 12. 2014

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 30. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová